Page 10 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 10

Eläkkeelle siirtyminen            on suuri elämänmuutos
        ksi elämän suurista muutos- estöönkään. Ihmissuhteet toimivat  Mikä on geronomi
        kohdista on eläkkeelle siirty- turvaverkkona elämän muutostilan-
      Yminen. Suhtautuminen uuteen teissa. Osallistuminen tapahtumiin ja       (AMK)?
     elämäntilanteeseen on erittäin yksi- ryhmiin, sekä monet erilaiset sosiaali-
     löllinen riippuen lähtökohdista, joista set suhteet tuovatkin paljon iloa elä- Geronomiksi voi opiskella am-
     eläkkeelle siirrytään. Osa eläkkeelle mään.            mattikorkeakoulussa sosiaali- ja
     siirtyvistä kertoo pääsevänsä eläk- Kolmannessa iässä olevissa piilee val- terveysalan yksikössä viidellä
     keelle, toiset taas joutuvat eläkkeelle. tava voimavara yhteiskunnassamme.
     Ystävät ja tuttavat, jotka ovat aikai- Tätä voimavaraa ei tulisi unohtaa tai  eri paikkakunnalla. Vanhustyön
     semmin siirtyneet eläkkeelle kertovat syrjäyttää. Ikääntyneiden hiljainen tie- koulutusohjelmasta valmistu-
     kokemuksiaan eläkkeelle siirtymises- to ja elämänkulun tuoma osaaminen ja taan geronomiksi 3,5 vuoden
     tä, silti jokaisen oma kokemus on yk- kokemus, tulisi tuoda esille yhteiskun- opiskelun jälkeen. Valmistuneet
     silöllinen elämäntilanteesta riippuen. nassamme.          geronomit ovat laillistettuja so-
      Erilaisia eläkevalmennuksia on syn- Kirjavinkkejä aiheesta:
     tynyt viime vuosina, esimerkiksi Suo-                siaalihuollon ammattihenkilöitä
     men Punaisen Ristin Täyttä elämää  Saarenheimo Marja: Vanhenemisen  Valviran sosiaalihuollon ammat-
     eläkkeellä –valmennus. Myös kunnat  taito (2017)          tirekisterissä.
     ja isot yritykset saattavat tarjota työ- Järvinen Pekka: Miten selvitä eläke- Geronomin osaaminen raken-
     tekijöilleen eläkevalmennusta, jossa  päivistä hengissä (2017)   tuu monitieteisestä geronto-
     pääsee keskustelemaan samassa tilan- Taipale Vappu: Vanha ja vireä, virkis-
     teessa olevien kanssa ja valmistautu- tyskirja naisille (2017)   logisesta tiedosta. Geronomi
     maan uuteen elämänvaiheeseen. Eläk- Taskinen Sirpa: Hyvillä mielin eläk- edistää vanhojen ihmisten hy-
     keelle siirtyminen on prosessi, jossa  keelle: opas työelämän jälkeiseen ai- vinvointia, sosiaalista osallisuut-
     on useita erilaisia vaiheita ja yllätyksiä- kaan (2016)       ta, terveyttä ja toimintakykyä.
     kin saattaa ilmetä.                         Geronomi huomioi vanhan ih-
      Eläkkeelle siirtymistä ja kolmatta
     ikää yleisesti kuvaillaan itsenäiseksi ja              misen yksilöllisen elämänkulun,
     aktiiviseksi ajaksi. Se on elämänvaihe,               perheen ja lähiyhteisön sekä
     jota pidetään uuden alkuna. Siihen                 ikääntyneen voimavarat ja tuen
     kuuluu vapaus toisten asettamista ai-                tarpeet erilaisissa elämäntilan-
     katauluista. Vihdoinkin on aikaa tehdä                teissa. Geronomin osaaminen
     niitä asioita mitä haluaa ja milloin ha-
     luaa.                                edustaa kokonaisvaltaista ym-
      Lisääntyneestä vapaa-ajastaan jo-                  märrystä vanhenemisesta, jossa
     kainen nauttii haluamallaan tavalla.                vanha ihminen toimintakyvys-
     Kolmannessa iässä harrastetaan pal-                 tään riippumatta nähdään aktii-
     jon, esimerkiksi osallistutaan erilaisiin              visena toimijana ja oman yhtei-
     liikunta- ja kulttuuriryhmiin. Matkailu
     niin Suomessa kuin ulkomailla lisää               sönsä jäsenenä.
     elämänlaatua. Isovanhempien apu
     lapsenlapsien hoitamisessa on kul-                  (Lähde: Suomen Geronomiliitto ry)
     lanarvoista työikäisille. Yhdistys- ja
     vapaaehtoistyö antavat merkitystä
     ja sisältöä elämään. Usein terveydes-
     tä huolehditaan jopa mahdollisesti        Teksti: Jenni Airio
     enemmän kuin kiireisenä työssäoloai-  Geronomi (AMK) –opiskelija,
     kana. Osa saattaa kuitenkin ikävöidä  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
     takaisin työelämään ja tehdäkin osa-
     aikatöitä eläkkeellä.       Kirjoittaja on viimeisen vuoden opis-
      Eläkkeelle siirtyminen vaikuttaa mi- kelija, joka suorittaa gerontologisen
     näkuvaan ja rooleihin, kuten eläkeläi- työn johtaminen ja kehittäminen –har-
     sen identiteetin hyväksymiseen. Kol- joittelua yrityksessä Yhdessä huomi-
     mannessa iässä ollaan kuin välitilassa,  seen Oy/ Kotosalla.
     ei enää kuuluta työikäisten joukkoon
     muttei vielä varsinaisesti vanhusvä-
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15