Page 8 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 8

MAAILMANKUULUA TAIDETTA      SAVOSTA JA ANKKALINNASTA

        os Savosta jotain hyvää on tul-
        lut, niin Wrightin veljekset Mag-
      Jnus, Wilhelm ja Ferdinand. He
     olivat niin suomalaista kuin ruotsa-
     laistakin kulttuurin ja tieteen historiaa
     1800-luvulla. Ruotsi siksi, että veljek-
     sistä keskimmäinen eli Wilhelm teki
     uransa pääsääntöisesti Ruotsissa.
      Luontoa he kuvasivat, etenkin lintu-
     ja piirtäen ja maalaten piirun tarkasti.
     Etenkin Wilhelm keskittyi tieteelliseen
     kuvittamiseen. Magnus ja Ferdinand
     olivat loistavia maisemamaalareita.
      Ateneumissa päättyi juuri heidän
     näyttelynsä. Salitolkulla oli seinät vää-
     rällään upeita lintuaiheisia maalauksia
     sekä jo mainittuja maisemakuvia. Tais-
     televien metsojen lisäksi mielestäni
     ainakin yhtä hyviä teoksia linnuista
     erilaisissa yhteyksissä.
      Veljesten kiinnostus luontoa ja eläi-
     miä kohtaan syttyi isän kanssa teh-
     tyjen metsästysretkien yhteydessä.
     Magnus oli Suomen ensimmäisen tie- jat maalanneet, vaan myös erilaisia kalinnalaisen ja suomalaisen taiteen
     teellisen seuran Societas pro Fauna et  elinympäristön aiheita. Arjen esineet, suhde. Ateneumissa oli kymmenkunta
     Flora Fennican jäsen ja toimi sen kuvit- kukat ja hedelmät piirtyivät kankaalle esimerkkiä näistä yhtenevistä teoksis-
     tajana.              levollisen tunnelmallisina. Niistä hen- ta. Niistä löytyi Wrightiä, Akseli Gallen-
      Veljesten lintupiirroksista syntyi kii alankomaalainen vaikutelma. Kallelaa jne.
     myös Svenska foglar – litograviako- Jos oli savolainen taide hienoa, niin  Toivottavasti mahdollisimman moni
     koelma, jota pidetään veljesten tie- sitä oli myös Ankkalinnagallerian työt, kävi katsomassa näitä taideaarteita.
     teellisenä päätyönä. Se ilmestyi käsin  jotka olivat ensi kertaa Ankkalinnan
     piirrettyinä pikku vihkosina 1828-1838.  ulkopuolella. Ankkalinnan lahja 100           hh
      Ei pelkästään lintuja ja maisemia po- vuotiaalle Suomelle. Erikoista oli ank-
     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13