Page 12 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 12

Viro viettää vuonna 2018                  itsenäisyytensä
                 100- vuotisjuhlaa        ampereen kaupunki järjesti piilottajat olisivat saaneet rangaistuk- ystävyyssopimuksen allekirjoittajaksi.
        viime perjantaina (17.2.) vas- sen. Sitä lippua katsellessani totesin Näin siksi, että valtuuston puheen-
      Ttaanoton Raatihuoneella Viron mielessäni ”ovatpa löytäneet hau- johtaja Alpo Korkeela sairastui eikä
     100- v juhlavuoden kunniaksi. Minulla raan, vähän huonokuntoisen lipun”. voinut Tarton matkalle lähteä. Minä
     oli kunnia osallistua tuohon juhlatilai- Liisa Löyttyniemen puhe selitti lipun valtuuston ensimmäisenä varapu-
     suuteen, johon osallistui noin 200 hen- kunnon. Täytyykin ihmetellä, miten heenjohtajana jouduin – sain allekir-
     keä. Valtaosa osallistujista oli Tampe- lippu on säilynyt ”pakomatkalla” niin joitustehtävän. Toinen allekirjoittaja
     re-Tarttoseuran jäseniä. Virolaisiakin hyvin päätyessään Tampereen Raa- kaupungin kansainvälisten asioiden
     oli huomattava määrä. Puheen ja on- tihuoneelle ehjänä.  Vastaanotto- päällikkö Pertti Paltila.
     nittelut Virolle esitti pormestari Lauri puheessaan pormestari Lyly lupasi,  Viron taival kohti nykyistä itsenäi-
     Lyly. Vastauspuheenvuoron esitti Tar- ettei se enää koskaan joudu piiloon syyttä on ollut täynnä nöyryytyksiä,
     ton apulaiskaupunginjohtaja Madis Le- eikä pakosalle. Lippu tullaan sijoitta- julmuutta jopa kidutusta. Näistä ker-
     pajoe.  Varsinaisen lahjan ”aarteen” – maan Tampereella paikkaan, jossa sitä too mm. Sofi Oksasen Viroa käsittele-
     ei Virolle, vaan Tampereen kaupungille voi avoimesti ja arvokkaasti ihastella vät romaanit. On vain todettava, että
     toi Tampere- Tartto seuran pitkäaikai- ja kunnioittaa. Tiaisuuden musiikista Viro on lunastanut itsenäisyytensä
     nen puheenjohtaja Liisa Löyttyniemi. vastasi Raimo Rantanen. Me vanhem- kalliilla hinnalla. Virossa vietetään juh-
     ” Aarre” osoittautui  alkuperäiseksi pi väki muistetaan hänet Arja Virtasen lavuotta monin tavoin. Olisi varmaan
     Viron lipuksi, joka 1930- luvulta lähti- pikkukakkosen ohjelmasta pelimanni- paikallaan, että Sumeliuksen Seniori-
     en oli ”maan alla”, pakosalla, piilotet- sedän roolista.      klubi ry tekisi retken todistamaan tätä
     tuna kellareihin jne, koska sitä ei saa- Lukijat varmaan ihmettelevät, mik- juhlavuotta vaikkapa jonkin kulttuuri-
     nut käyttää eikä pitää näkösällä. Jos si minä olin saanut kutsun. Selitys on tapahtuman merkeissä.
     se olisi  löydetty, Neuvostoliitto olisi se, että äkkilähdöllä vuonna 1993 jou-
     sen ottanut pois ja todennäköisesti duin Tampereen- Tarton kaupunkien      Sirkka Merikoski
     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17