Page 10 - Flib 19. Mochammad Fauzi
P. 10

Sedangkan Masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai

            sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari
            pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang

            menjadi pengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembalakan ternak
            orang lain. Seperti Nabi Muhammad Saw, ketika tinggal di suku Bani Sa’ad, beliau

            mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya juga Umar bin Khattab,

            ibnu Mas’ud dan lainya.
               Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai

            sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang
            subur, seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khaibar dan lainya. Mereka tidak hanya

            mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja, mayoritas mereka memilih

            perniagaan sebagai mata pencahariannya, khususnya penduduk Mekah, mereka
            mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam pandangan orang-orang Arab

            Penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa, karena mereka adalah
            penduduk negeri Haram (Mekah). Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu

            perniagaan mereka. Allah ta’ala menjadikan Mekah menjadi tanah yang suci dan
            aman. Firman Allah QS. Al-Ankabut [29]:67

                                     َّ
                                             ْ
                          ْ
                                         ٰ
                            ْۗ
                                             َ
            َن ْ و ُ رُفْكَي ِ ه اللّ ِةمْع  ِن  بو َن ْ وُنِمْؤُي ِ لِطاَبلابَفَا ْمهِل ْ وَح ْنِم ُ ساَّنلا ُ فطَخَتُي َّ و اًنِما اًمرَح انلعَج اَّنَا ا ْ ورَي ْمَلوَا
                 َ
                                           َ
                                              َ
                             ِ
                           ِ
                                                  َ
                                                    َ
                   ِ َ
                                                      ٧٦
               Artinya : Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya
            Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia
            sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka
            masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah

               Diantara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan
            di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-
            orang Yaman yang pindah ke Mekah, karena orang-orang Yaman terkenal punya
            keahlian dibidang perniagaan. Selain itu Mekah menjadi kota tempat orang-orang arab
            berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Karena Ka’bah berada di kota Mekah yang

            selalu di ziarahi setiap tahun setaip mereka melaksanakan haji.
               Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan

            perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Swt. Mengabadikan dalam al-Quran tentang
            perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin

            menuju Yaman, dan sebaliknya dagang musim panas ke kota Syam. Firman Allah QS.

            Quraisy [106] : 1-4


        11 Sejarah Kebudayan Islam MTs Kelas VII
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15