Page 16 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 16

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ตัวเลขรักษาชีวิต
   ภยันตรายจากไฟไหม้ 4 ประการ Fire Hazardous ภยันตรายจากไฟไหม้
1.1 ไฟไหมจ้ ะมคี วามมดื ปกคลมุ ไมส่ ามารถ มองเห็นอะไรได้ ความมืดนั้นอาจเน่ืองจาก
• อยู่ภายในอาคารแล้วกระแสไฟฟ้าถูก ตัด
• หมอกควันหนาแน่น
• เป็นเวลากลางคืน วิธีแก้ไข
• ติดต้ังอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ซ่ึงทําางานได้ด้วย แบตเตอร่ีทันทีท่ีกระแสไฟฟ้าถูกตัด
• ติดต้ังเครื่องกําาเนิดไฟฟ้าสําารอง เมื่อ กระแสไฟฟ้าถูกตัด เตรียมไฟฉายที่มี กําาลังส่องสว่างสูง ไว้ให้มีจําานวนเพียง พอในจุดที่สามารถนําามาใช้ได้ สะดวก
• ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่าง ด้วย
ตนเอง ทั้งที่บ้าน ที่ทําางาน ในโรงแรม หรือแม้แต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้ วิธีหลับตาเดิน (ครั้งแรกๆ ควรให้ เพื่อนจูงไป) ควรจินตนาการด้วยว่า ขณะนี้กําาลังเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.2 ไฟไหม้จะมีก๊าซพิษและควันไฟ ผู้เสีย ชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ 90 เป็นผลจากควันไฟ ซึ่งมีทั้งก๊าซพิษ และทําาให้ขาดอ๊อกซิเจน
วิธีแก้ไข
จัดเตรียมหน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask)
• ใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ตักอากาศ
แล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ) คืบคลานตํา่า อากาศที่พอหายใจได้ยัง มีอยู่ใกล้พ้ืนสูงไม่เกิน 1 ฟุต (แต่ไม่ สามารถทําาได้เมื่ออยู่ในช้ันที่สูงกว่า แหล่งกําาเนิดควัน)
1.3 ไฟไหมจ้ ะมคี วามรอ้ นสงู มาก หากหาย ใจเอาอากาศท่ีมีความร้อน 150 องศาเซลเซียส เข้าไป ท่านจะเสียชีวิตเพราะปอดไม่ทําางาน ใน ขณะท่ีเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 400 องศาเซลเซียส
วิธีแก้ไข
• ถา้ ทราบตาํา แหนง่ ตน้ เพลงิ และสามารถ ระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็วไม่ควรเกิน4 นาที หลังจากเกิดเปลวไฟ
• ควรหนจีากจดุเกดิเหตใุหเ้รว็ทส่ีดุ ไปยงั จุดรวมพล Assembly Area (จุดนัด หมาย)
1.4 ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก เม่ือเกิด เปลวไฟขึ้นมาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการ เอาชีวิตรอดน้อยมาก ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้
  ISSUE2.VOLUME21.AUGUST-OCTOBER2014
69
           สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต คือ....ชีวิต ท่นว่จริงมั้ย ?
ฉบับนี้ จึงอยกให้ท่นผู้อ่นได้รู้จัก “ตัวเลขรักษาชีวิต” ผมเชื่อว่ เมื่อท่นได้รู้ ได้จํา และ
ทําได้แล้ว ชีวิตท่น และคนที่ท่นรักจะปลอดภัย 1. ภยันตรายจากไฟไหม้ 4 ประการ 2. ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้
3. “5 ต้อง” ป้องกันไฟ
4. 5 ข้อ ควรจําาไว้ เมื่อไฟไหม้รถยนต์
e
f
a
t
y
S
F
i
r
s
t
   14   15   16   17   18