Page 20 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 20

  ไฟฟ้า ยืนยันเลยว่าโอกาสเกิดเพลิงไหม้เพราะ ไฟฟ้านั้นมีไม่เกิน 10% ไม่เชื่อโทรไปถามที่การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเราดูก็ได้ ครับ...!!
แล้วยังงี้ ไม่ให้เรียกว่ไฟฟ้แพะได้ยังไง? แพะรับบปวันยังค่ํา!
อุบัติเหตุป้องกันได้ครับ ป้องกันได้ยังไงนะหรือ ท่นเคยได้ยินเขพูดกันบ่อยๆ ไหมละครับว่ “อุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยความ ไม่ประมาท” ....ซวยละซิ!
ก็ไอ้สาเหตุแห่งเพลิงไหม้ท่ีสําาคัญประการ ต่อมา มันคือ ความประมาท แล้วจะแก้ไข ป้องกันอุบัติเหตุได้ยังไง?
ทุกคนคงคุ้นหูกับประโยคที่ว่า “ควม ประมท” เป็นหนทางแห่งความตาย
“ความประมาท” น้ันหมายถึง การกระทําา ทท่ี าํา ไปดว้ ยความขาดสติ ปราศจากความระมดั ระวงั ความชะลา่ ใจ ปลอ่ ยปละละเลย ไมร่ อบคอบ รวมถึงไม่เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนใน “ฤดูไฟไหม้” น้ี
16
✹
✹
✹
ท่านเคยสําารวจตรวจตราบ้านเรือน อาคารสถานทข่ีองทา่นไหม?วา่จดุใด พ้ืนที่ใดมีความเส่ียงต่อการเกิดเหตุ เพลิงไหม้ และตรวจบ่อยแค่ไหน? ท่านมีเครื่องไม้ เคร่ืองมืออะไรในการ แจง้ เหตขุ อความชว่ ยเหลอื ในการระงบั ดับไฟ และการอพยพหนีไฟ อพยพ ไปที่ไหน?
ท่านเคยฝึกฝนอบรม ท้ังตัวท่านและ สมาชิกในบ้าน ในบริษัทของท่านบ้าง ม้ัย ใช้เคร่ืองดับเพลิงกันเป็นมั้ย เคย ซ้อมหนีไฟมั้ย?
กรส่งผ่นควมร้อน จกด้นหน่ึงไปสู่ อีกด้นหน่ึง ซึ่งสามารถทําาให้เกิดการติดลุกไฟ ได้ เช่น เผาขยะในถังขยะ
โลหะ ความร้อนในถังถูกนําาผ่านโลหะ ทําา ให้ภายนอกถังเกิดเพลิงไหม้กับเช้ือเพลิง บริเวณนั้นได้ (การนําาความร้อน) หรือเผากอง ไม้ ใบไม้ อยู่ใต้อาคาร ความร้อนถูกพาขึ้นไป ข้างบน ทําาให้ผ้าที่ตากไว้ที่ระเบียง ลุกไหม้ได้ (การพาความร้อน) เป็นต้น
หรือกรประดับต้นคริสมสต์ที่ทําจก วัสดุที่ติดไฟง่ย ด้วยดวงไฟส่องสว่างที่มีความ ร้อนสูง หลอดไฟน้ันจะแผ่รังสีความร้อนไปสู่ วัสดุดังกล่าว จนติดลุกไฟข้ึนได้ (การแผ่รังสี ความร้อน)
...รู้เช่นนี้แล้ว ก็ควรที่จะระมัดระวังไว้ให้ มากนะครับ !
ขอท้ิงท้ยให้ท่นผู้อ่นได้เห็นภพ ชัดเจนของ “ฤดูไฟไหม้” ไว้ซักหน่อย
ดังน้ี
1. ฤดูไฟไหม้ คือ ช่วงเวลาระหว่างเดือน
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี ท่ีมักจะมีเหตุเพลิงไหม้
2. สาเหตุที่เกิด คือ คนจะประมาท เลินเล่อ ทําาให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิ การ เล่นดอกไม้ไฟ ไหว้เจ้า เมามาย คึก
คะนอง
3. บรรยากาศเปน็ ใจ “น่ ไฟไหม”้ อากาศ
แห้ง แล้งน้ําา ลมแรง
4. สําาคัญที่สุดคือ ประชาชน ขาดความรู้ ความคิด และจิตสําานึกในเร่ืองความ ปลอดภัย
สวสั ดปี ใี หม...่ ขอใหท้ กุ ทา่ นพน้ จากการเปน็ เหยื่อ “ฤดูไฟไหม้” ทุกคนนะครับ...!!
ส่วนตัวผู้เขียน
 บอกตรงๆ ว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ดูแล เรื่องนี้อยู่ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้ และปฏิบัติตาม เท่าไหร่ กฎหมายท่ีว่านี้คือ “พระรชบัญญัติ ควมปลอดภัย อชีวอนมัยและสภพแวด ล้อมในกรทํางน พ.ศ. 2554” ...ครับ !
ถา้ มโี อกาส ผมจะเอามาเลา่ ใหฟ้ งั วา่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนไทย อย่างไร
ส่วนที่พูดถึงการแพร่กระจายความร้อน และการลุกไหม้ขึ้นเอง ก็เป็นไปตามหลัก วิทยาศาสตร์ ซึ่งอธิบายง่ายๆ ว่า
นยคณทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัย แห่งเอเซีย
  ISSUE3.VOLUME21.NOVEMBER2014-JANUARY2015
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ
   18   19   20   21   22