Page 23 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 23

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
   (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
 ...ถ้าท่านผู้อ่านย้อนกลับไปดูบทความใน TEMCA Mag. ฉบับท่ีแล้ว หน้า 77 เร่ือง “เทคโนโลยีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอุโมงค์ ใตด้ นิ ” ทเ่ี ขยี นโดย คณุ ทกั ษณิ ตนั ตไิ พจติ ร ทา่ น จะแลเห็นความสําาคัญของ Smoke Detectors ตัวน้ีมากขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะจากเหตกุ ารณเ์ พลงิ ไหมใ้ นสถานรี ถไฟฟา้ ใตด้ นิ Jungangno สาย Daegu ประเทศเกาหลใี ต้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2003 ท่ีมีผู้เสียชีวิต 192 ราย บาดเจ็บสาหัส 148 ราย ทรัพย์สินเสียหาย ประมาณ 18,500 ล้านบาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันห้า รอ้ ยลา้ นบาท) ดว้ ยความผดิ พลาดของเครอ่ื งตรวจ จับเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Smoke Detectors) น่าจะ ทําาให้ท่านผู้อ่านได้จินตนาการเห็นความสําาคัญ ของอุปกรณ์นี้แล้วนะครับ ....
กข็อเนน้ยาํา้สาําทบัอกี โดยสอ่งมองความคดิของ ประเทศออสเตรเลยี ทผ่ี มมาเยอื นอยใู่ นขณะน้ี โดย ที่องค์กรดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย : Fire & Rescue NSW ได้ ออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้าน อัคคีภัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ :
ผู้ที่มีถ่ินฐานในรัฐนิวเซาท์เวลส์พึงรับทราบว่า
ทา่ นตอ้ งทาํา การตดิ ตง้ั เครอ่ื งตรวจจบั ควนั ซง่ึ ทาํา งาน ได้อย่างสมบูรณ์ (Working Smoke Alarm) ไว้ใน บ้านท่าน อย่างน้อย 1 เคร่ือง ภายใต้บทบัญญัติ Australian Standard AS3786 ทั้งนี้ให้มีผลกับท้ัง ผู้เช่า และผู้ให้เช่าอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ท่ี มีการพักนอนทั้งส้ิน
(หมายเหตุผู้เขียน : ประเทศไทยไม่มีข้อบังคับ สําาหรับบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยแบบนี้นะครับ!!)
ขอ้ บงั คบั นไ้ี ดท้ าํา เปน็ Brochures แผน่ พบั แจก จ่ายท่ัวไปอย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังให้ความรู้ไป พร้อมๆ กันด้วยว่า
1. ทําาไมท่านถึงต้องมี Smoke Alarm?
2. Alarm แบบไหนที่ครอบครัวท่านต้องใช้? 3. จะหาซื้อได้ท่ีไหน?
4. ควรจะติดตั้งตรงไหนในบ้าน?
5. จะดูแลรักษา Smoke Detector อย่างไร?
และหัวข้อสุดท้ายท่ีสําาคัญ ก็คือ
6. แล้วจะต้องทําาอะไรอีก (What else can Ido?)...
ก็มาเข้าเร่ืองของเราพอดีใน “ข้ันตอนการ จัดการความปลอดภัย 4 ข้ันตอน”
ข้ันตอนที่ 2 ขณะเกิดเหตุ
(In the event of Fire)
แม้เม่ือเราเตรียมการป้องกันอย่างดีแล้วก็ตาม ไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่า จะไม่มีเหตุเกิดขึ้น ไม่ว่า ที่ไหน? เมื่อไหร่? เวลาใด? และเมื่อเกิดข้ึนแล้ว จะมคี วามรนุ แรง ทาํา ใหส้ ญู เสยี ทง้ั ชวี ติ และทรพั ยส์ นิ มากน้อยเพียงใด?
อนุสนธิจาก TEMCA MAG. ฉบับที่แล้ว ที่ผมพูดถึง “ขั้นตอนการจัดการความปลอดภัย 4 ขั้นตอน”...ขั้นตอนแรก “ก่อนเกิดเหตุ” ที่ใช้หลัก 4P (สี่พี) P ตัวที่ 4 Place & Equipment คือ อาคารสถานที่ และการเตรียมอุปกรณ์.... ที่จะพูดถึงก็ตรงนี้แหละครับ...อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detectors หรือ Smoke Alarms ท่ีประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสําาคัญมากนักในบ้านเรือน ท้ังๆ ที่ทั่วโลกเขาพูดกันว่า “สํา คญั ตอ่ ชวี ติ ” และหลายประเทศมกี ฎหมายบงั คบั ใหต้ อ้ งมี อยา่ งท่ี ออสเตรเลยี นไ่ี งครบั !!
  14
ISSUE1.VOLUME22.MAY-JULY2015
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย   21   22   23   24   25