Page 24 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 24

 ข้อแนะนําาต่อไปนี้ สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA : Fire And Rescue Association ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนกาํา หนดขน้ึ มาเอง แตเ่ ราไดศ้ กึ ษาจาก นานาประเทศ และพสิ จู นด์ ว้ ยการปฏบิ ตั ิ จนกลาย เป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย และอีกหลายๆ ประเทศ...ว่า...น่าจะดีที่สุด.... ก็คือ
ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้ (Actions To Be Considered On Discovering A Fire)
FREE FIRE ! Let’s FREE
  • พบเหตุ (Fire)
• แจ้งเหตุ (Raise The Alarm)
• ระงับเหตุ (Extinguish)
• หนีเหตุ (Escape) ***ที่ออสเตรเลียเขารณรงค์ด้วย Poster ทุกๆ
สถานีรถไฟ ว่า
1. พบเหตุ FIRE In the event of fire.
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุ (ย้ายคน ออกจากพื้นที่อันตราย ไปจุดปลอดภัย)
2. แจ้งเหตุ RAISE THE ALARM
Raise the alarm and follow your emergency procedures.
แจ้งให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุรู้และไปกด
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และ โทรศัพท์แจ้ง แล้วมาช่วยกันดับไฟและช่วยเหลือ อ่ืนๆ
3. ระงับเหตุ EXTINGUISH
Attempt to extinguish the fire only if you are trained and it is safe to do so.
ผู้ท่ีรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องเข้าช่วยกันดับ ไฟโดยไม่เสี่ยง (ควรฝึกใช้เครื่องดับเพลิงให้เป็น ทุกคน) และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ท่ีได้จัดทําาไว้ แล้ว)
4. หนีเหตุ ESCAPE
Decide on meeting place (Assembly area) outside where everyone will gather after they escape. Crawl low under smoke.
ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการดับไฟ ให้รีบ หนีทางช่องทางหนีไฟท่ีปลอดภัย ซึ่งต้องเตรียมไว้ อยา่ งนอ้ ย 2 ทาง (ในทศิ ทางตรงกนั ขา้ ม) ใหห้ นลี ง อย่าหนีขึ้น หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ําา แล้วไป รวมตัวที่จุดรวมพล (Assembly area) เพ่ือตรวจ สอบจําานวนคนว่าออกมาครบ หรือติดค้างใน อาคาร
จุดนัดพบท่ีเหมาะสม
ควรมีลักษณะดังนี้
1. ใกล้และสะดวกต่อการอพยพมากท่ีสุด (ควรมีมากกว่า 1 จุดเพ่ือสําารอง แต่ให้ใช้ เหตุการณ์ละจุดเดียว)
2. กวา้ งขวางเพยี งพอรบั ผอู้ พยพ พรอ้ มหนว่ ย ช่วยเหลือและทรัพย์สินท่ีเคลื่อนย้ายมา
3. หลีกเล่ียงการข้ามถนนหรือเข้าไปวุ่นวาย
ในถนนจนอาจเกิดอันตราย
4. จะตอ้งปลอดภยัจากควนัไฟเปลวไฟแรง
ระเบิด
ลองนาํา ขน้ั ตอนนไ้ี ปใชด้ นู ะครบั ...รบั รองเพิ่ม ความปลอดภัยให้ท่านได้แน่นอน...สวัสดี
  If you see something, say something! *ถ้าคุณพบเหตุอันตราย - แจ้งด้วย!*
  ISSUE1.VOLUME22.MAY-JULY2015
15
ส่วนตัวผู้เขียน
 นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัย แห่งเอเซีย
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ   22   23   24   25   26