Page 28 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 28

 สามารถจุคนได้ไม่เกิน จําานวน 500 คน แต่เข้าไป จริงกว่า 1,000 คน
โดยจําาเลยท่ี 5 ได้จุดพลุไฟท่ีบริเวณหน้าเวที ซ่ึงมีความสูงประมาณ 5 เมตร จนเกิดลูกไฟขึ้นไป ชนเพดานเวที ทําาให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณ เพดานเวทีและภายในตัวอาคารเป็นเหตุให้ลูกค้า ผู้เข้าไปใช้บริการ ในอาคารถึงแก่ความตาย 67 คน บาดเจ็บสาหัส 45 คน บาดเจ็บอีก 72 คน จําาเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลช้ันต้นพิพากษา ให้จําาคุกเส่ียขาว จําาเลยท่ี 1 และนายบุญชู เหล่าสีนาท กรรมการผู้ มีอําานาจบริษัท โพกัสไลท์ฯซึ่งรับจ้างติดตั้งการทําา เอฟเฟกต์ จําาเลยที่ 7 คนละ 3 ปี และปรับบริษัท โฟกัสไลท์ ฯ จําาเลยที่ 6 รวม 20,000 บาท โดย ให้ จําาเลยที่ 6 และนายบุญชู จําาเลยท่ี 7 ร่วมกัน ชดใช้โจทก์ร่วมที่ 4-8 ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและ เสียชีวิต เป็นเงิน 8.7 ล้านบาท ส่วนจําาเลยท่ี 2-5 ยกฟ้อง
ศาลอทุ ธรณ์ พพิ ากษาแก้ ใหย้ กฟอ้ งนายวสิ ขุ หรือเส่ียขาว จําาเลยที่ 1 กับจําาเลยที่ 5 แต่ให้จําาคุก นายบุญชู กก.บ.โพกัสไลท์ฯ จําาเลยท่ี 7 เป็นเวลา 3 ปี และปรับ บ.โฟกัสไลท์ฯ จําาเลยท่ี 6 จําานวน 20,000 บาท และใหบ้ รษิ ทั จาํา เลยท่ี 6 กบั นายบญุ ชู จําาเลยท่ี 7 ชําาระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมท่ี 4-8 รวม 5 รายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต เป็นเงิน 8.7 ล้านบาท
ต่อมาโจทก์ยื่นฎีกา เฉพาะจําาเลยท่ี 1, 6 และ 7 ศาลฎีกาพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว ฟังว่า เหตุ เพลิงไหม้เกิดจากดอกไม้เพลิงของนายบุญชู กก.บ.โพกัสไลท์ฯ จําาเลยท่ี 7 ที่ติดต้ังอยู่ท่ีหน้า กลองชุดของวงดนตรีท่ีอยู่ในงาน เม่ือมีการทําา
ฉากเอฟเฟกต์ในร้านเกิดเหตุจึงทําาให้เกิดเพลิง ไหม้ดังกล่าว ส่วน บ.โฟกัสไลท์ฯ จําาเลยที่ 6 ซึ่ง เป็นนิติบุคคลน้ัน เม่ือนายบุญชู กรรมการบริษัท จําาเลยที่ 7 เป็นผู้มีอําานาจกระทําาการแทนจําาเลย ในการรับจ้างติดตั้งดอกไม้เพลิงดังกล่าวตาม วัตถุประสงค์จึงถือว่าเป็นการกระทําาของจําาเลยท่ี 6 ด้วย ซ่ึงการกระทําาของจําาเลยท่ี 7 เป็นความผิด อาญาแม้จะเป็นการกระทําาโดยประมาท บริษัท จําาเลยที่ 6 ก็ต้องรับโทษเช่นกัน ฎีกาของจําาเลยที่ 6-7 ฟังไม่ขึ้น
สาํา หรบั นายวสิ ขุ หรอื เสย่ี ขาว จาํา เลยท่ี 1 แมจ้ ะ ไม่ได้มีช่ือเป็นผู้แทนบริษัท ไวท์ แอนด์ บราเธอร์ส (2003) จําากัด ท่ีเป็นเจ้าของร้าน แต่เป็นผู้บริหาร ร้านเกิดเหตุตามความเป็นจริง และจําาเลยท่ี 1 ไม่ ได้จัดให้มีไฟฉุกเฉินของทางหนีไฟ ขณะที่ประตู เข้า-ออก ทางด้านหน้าร้าน ซึ่งเป็นประตูหลัก เพียงประตูเดียว มีความกว้างเพียง 2 เมตร 30 เซนติเมตร ซึ่งไม่พอท่ีจะระบายคนเกือบ 1,000 คนให้ทันแก่เหตุการณ์ เม่ือมีผู้ถึงแก่ความตาย และได้รับบาดเจ็บจึงเป็นการกระทําาโดยประมาท จึงให้จําาคุกจําาเลยท่ี 1 เป็นเวลา 3 ปีฐานกระทําา โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วน นายบุญชู กรรมการ บ.โพกัสไลท์ฯ จําาเลยที่ 7 พิพากษายืนให้จําาคุก 3 ปี และปรับบ.โฟกัสไลท์ฯ จําาเลยที่ 6 เป็นเงิน 20,000 บาท และให้บริษัท จําาเลยที่ 6 กับนายบุญชู จําาเลยท่ี 7 ร่วมกันชดใช้ โจทก์ร่วมท่ี 4-8 ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสีย ชีวิต เป็นเงิน 5,120,000 บาท และออกหมายขัง ทันที.
...นี่คือเหตุการณ์ตัวอย่างหนึ่ง ที่เราต้องไม่ ลืม...
ต่อมา....เราควรจะทําาอะไรอีกบ้าง ?...
เชื่อว่าถ้าใครก็ตามโดนเพลิงไหม้ เกิดความ เสียหายมากมาย ซํา้าร้ายอาจมีผู้เสียชีวิตด้วย.... รับรองเลยครับ...ไปไม่เป็นเลย !
ดังน้ัน ขั้นตอน 8 ข้อต่อไปนี้ จะช่วยท่านได้ ครับ...เราเรียกว่า “แผนบรรเทาทุกข์”
1. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และท่ี
เก่ียวข้อง
2. การสําารวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย และ
กําาหนดจุดนัดพบของบุคลากร
4. การช่วยชีวิต และค้นหาผู้ประสบภัย
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทําารายการ
ทรัพย์สิน และการจัดการผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติ
งาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้
สามารถดําาเนินกิจการต่อไปให้ได้เร็วท่ีสุด
ทั้ง 8 ข้อน้ี ผมไม่อยากให้ท่านผู้อ่านต้องนําา มาใช้เลย...
กห็ มายความวา่ ผมไมอ่ ยากใหท้ า่ นตอ้ งประสบ เหตุ จนต้องมา “บรรเทาทุกข์”
ดังน้ัน ขั้นตอนแรก “ก่อนเกิดเหตุ” สําาคัญ ที่สุดครับ การเตรียมความพร้อม 4P-SHE (ส่ีพีชี)
 P • POLICY กําาหนดนโยบาย
P • PERSONNEL กําาหนดคน และภารกิจหน้าที่ P • PLACE & EQUIPMENT จัดการสถานที่ให้ดี
ไม่มีความเสี่ยง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องไม้
P • PRACTICE & KNOWLEDGE อบรม เรียนรู้
ฝึกซ้อม จนเกิดองค์ความรู้ชัดเจน
  18
ISSUE3.VOLUME22.NOVEMBER2015-JANUARY2016
ปฏิบัติตามกฏหมาย ตามมาตรฐานอย่าง
สม่ําาเสมอ แค่น้ีก็มีความปลอดภัย ป้องกัน
ภยันตรายได้แน่นอนครับ... สวัสดี
 ส่วนตัวผู้เขียน
 นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัย แห่งเอเซีย
          ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ


   26   27   28   29   30