Page 29 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 29

  คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
    ล้อมคอกก่อนวัวหาย
อย่ารอตายแล้วจึงเตรียม
                     ผมขอจบขั้นตอนจัดการความปลอดภัย 4 ขั้นตอนเอาดื้อๆ ด้วยเรื่องใหม่ ในฉบับนี้ คือ “ล้อมคอกก่อนวัวหาย อย่ารอตายแล้วจึงเตรียม” เพราะเมื่อท่านอ่านจบ คงจะพอเข้าใจ และตระหนักว่า สาเหตุอันแท้จริงที่ทําาให้บ้านเมืองเรา “ไม่ปลอดภัย” คืออะไร?
 อนุสนธิจากการที่ผมพาคณะกรรมการ และที่ปรึกษาของสมาคมฯ FARA เดนิ ทางไปประชมุ และดงู านการจดั ระบบปอ้ งกนั อคั คภี ยั ในอาคาร สูงที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เม่ือปีก่อน โดยคณะที่ไป มีทั้งวิศวกร ระดับเจ้าของกิจการ และนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง และดูแลอาคาร
หลังจากการประชุมร่วมระหว่าง FARA THAILAND และ FARA KOREA ผมได้พาคณะไปดูระบบการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงที่โรงแรมล้อตเต้ ใกล้ๆ ย่านเมียงดง ดูกําาแพงกันไฟ (FIRE WALL) ที่ทําาเป็นประตูม้วนเก็บไว้ บนเพดาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารที่เป็นโถงกว้าง ประตูม้วนที่เรียกกําาแพงไฟน้ี จะเลื่อนลงมาปิดกั้นเป็นส่วนๆ ไป หากมีคน อยู่ในส่วนที่ถูกปิดกั้น ก็สามารถออกมาได้ทางประตูหนีไฟ ท่ีจัดเตรียมไว้อยู่ แล้ว ด้วยวัสดุทนไฟท่ีสวยงาม คือ “สแตนเลส”
ส่วนท่ีถูกปิดกั้นน้ัน ภายในก็มีหัวฉีด นํา้าอัตโนมัติ (SPRINKLER) อยู่พร้อมที่จะ พ่นน้ําาลงมา เมื่อถูกความร้อนจากเพลิงท่ี ลุกไหม้ภายใน การแพร่กระจายท้ังควัน และความร้อนก็ขยายตัวได้ยาก...ความ เสียหายจึงไม่มาก
แบบนี้ นักธุรกิจไทยไม่ชอบ
เราชอบแบบ “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”
นอกจากคณะของเราจะไปดูกําาแพงกันไฟที่ โรงแรมล้อตเต้แล้ว ผมยังนําาไปดูที่ห้างสรรพ สินค้าล้อตเต้ ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรม และยังพา ไปดูศูนย์การค้าที่มีสวนสนุกท่ีมีชื่อเสียงของ เกาหลี ก็คือ ล้อตเต้เวิลด์ ด้วย
ตอนจบ
ย้อนกลับมาพูดถึงโรงแรมในประเทศเกาหลีอีกสักนิดเถอะ!! โรงแรมทุก โรงแรม ถูกกฎหมายบังคับให้ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยหนีไฟต่างๆ ไว้ครบถ้วน (ไม่ ต้องพูดถึงทางหนีไฟนะครับ ! เพราะต้องมีแน่นอนอยู่
แล้ว) เช่น ท่อผ้าหนีไฟ (CHUTE) ในอาคารท่ีไม่สูงมาก
ไม่เกิน 10 ชั้น, เชือกฉุกเฉิน (EMERGENCY ROPE) ติดต้ังในชั้นท่ีสูงไม่เกิน 4 ชั้น ทุกห้องของโรงแรม,
รอกหนีไฟ (FIRE ESCAPE DEVICE) ต้องมีทุกห้องที่สูง
เกินกว่า 4 ชั้นขึ้นไป ที่โรงแรมล้อตเต้ มีบันไดลิงอยู่ใน
ลงั ขา้ งหนา้ ชน้ั 3 ดว้ ย พรอ้ มอปุ กรณช์ ว่ ยหนไี ฟน้ี ในทกุ
ห้องพักของโรงแรม ถูกกําาหนดให้มีไฟฉาย 1 กระบอก และหน้ากากคลุมหนีไฟ (EMERGENCY SMOKE MASK) 2 ชิ้น
ท้ังหมดที่ได้นําาไปชมน้ี มีในประเทศเกาหลีมาเป็นเวลานานมากแล้ว เท่าที่สอบถาม น่าจะกว่า 20 ปี
สรุป สิ่งท่ีพวกเราได้เห็น ซึ่งแตก ต่างจากบ้านเราก็คือ
1. มี FIRE WALL (กําาแพงกันไฟ) ในทุกอาคารสาธารณะ เช่น
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สวนสนุก
2. มีอุปกรณ์ช่วยหนีไฟ เช่น รอกหนีไฟ ถุงผ้าหนีไฟ บันไดลิงหนีไฟ หน้ากากกันควัน และไฟฉาย ในโรงแรมทุกห้อง และในอาคารสูง ทุกๆ อาคาร รวมทั้งโรงพยาบาล
3. เครื่องดับเพลิง จะวางที่พื้นเป็นคู่ ระยะห่างไม่น่าเกิน 20-30 เมตร 4. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
จะมีแสงไฟแสดงว่าเคร่ือง ทําางานได้ตามปกติ ทุกจุดที่ มีอุปกรณ์
   ISSUE4.VOLUME22.FEBRUARY-APRIL2016
17
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย


   27   28   29   30   31