Page 27 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 27

   คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
    อนุสนธิจากการที่ผมเปิดประเด็น “ขั้นตอนการจัดการความปลอดภัย 4 ขั้นตอน” คือ
1. ก่อนเกิดเหตุ
2. ขณะเกิดเหตุ
3. เมื่อเกิดเหตุไปแล้ว 4. ค้นหาสาเหตุ
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
 เมื่อ TEMCA Mag. ฉบับที่ 4 ปีที่ 21 ประจําาเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2558 และได้ให้อรรถาธิบาย ไปแล้ว 2 ขั้นตอนที่สําาคัญ คือ ก่อนเกิดเหตุ และ ขณะเกิดเหตุ (ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด)
มาฉบับนี้ คงจะขอเล่าขั้นตอนที่ 3 คือ “เมอ่ืเกดิเหตไุปแลว้”เราจะตอ้งทาําอะไรบา้ง? ในกรณีที่เกิดเหตุเล็กน้อย ความเสียหายไม่ มาก ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน ต่อสถานท่ีสาธารณะ ก็คงเพียงแค่เก็บกวาด สะสาง ซากความเสียหาย
เท่าน้ัน คงไม่มีอะไรมากนัก....แต่ !!!
แตถ่ า้ เปน็ เหตกุ ารณท์ ล่ี กุ ลาม ขยายตวั ออกไป
จนเดอืดรอ้นไปทว่ั ทา่นเตรยีมตวัถกูดาําเนนิคดไีด...้
ขอ้ หาแรก พรบ.ปอ้ งกนั และระงบั อคั คภี ยั พศ.2542 (ยังคงมีผลบังคับใช้) มาตรา 22 เจ้าของผู้ครอบ ครอง หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา ท่ีอยู่ในอาคาร หรือสถานที่ที่เป็นต้นเพลิงในขณะ ที่เกิดเพลิงไหม้ มีหน้าที่ดับเพลิงเท่าที่สามารถ กระทําาได้ และต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 15 โดยด่วน (มาตรา 15 ให้ผู้อําานวยการดับเพลิง ประจําาท้องถ่ิน เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงาน ดับเพลิง และเจ้าพนักงานตําารวจ มีหน้าที่ระงับ อัคคีภัย โดยให้ติดเครื่องหมายและให้แสดงบัตร ประจําาตัว เม่ือบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ)
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําาทั้งปรับ
ท่านผู้อ่านครับ โทษปรับเป็นเงิน เร่ืองเล็ก... แต่โทษจําาคุกเรื่องใหญ่มั้ยละครับ ?
เคา้ จะมาดาํา เนนิ คดกี บั ทา่ น เมอ่ื เหตกุ ารณผ์ า่ น ไปแล้วนี่ละครับ เรื่องแรกที่ผมขอให้ท่านระวัง ! โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เช่น เพลิงไหม้ “ซานติก้าผับ” ตามข่าวจากไทยรัฐ ออนไลน์ เม่ือวันท่ี 5 พ.ย. 2558 ความว่า.......
ศาลฎีกาพิพากษาแก้จําาคุก 3 ปี ไม่รอลง อาญา ‘เสี่ยขาว’ ผู้บริหารผับ และกก.บริษัทติด ต้ังเอฟเฟกต์ พร้อมให้ชดใช้เป็นเงินกว่า 5 ล้าน บาท ชี้กระทําาโดยประมาทให้เกิดเพลิงไหม้ในคืน ส่งท้ายปี 51 จนมีคนตายถึง 67 คน เผยสู้คดีนาน 7 ปี...
เมื่อวันท่ี 5 พ.ย. 2558 ผู้ส่ือข่าวรายงานจาก ศาลอาญากรุงเทพใต้ ว่า เม่ือวันที่ 4 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ศาลได้อ่านคําาพิพากษาศาลฎีกา ท่ี
พนักงานอัยการ และผู้เสียหาย รวม 57 ราย ร่วม กันเป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องนายวิสุข เสร็จสวัสด์ิ หรือ เสี่ยขาว กรรมการผู้จัดการบริษัท ไวท์ แอนด์ บรา เธอร์ส (2003) จําากัด ผู้บริหารซานติก้าผับ จําาเลย ที่ 1, นายธวัชชัย ศรีทุมมา ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ จําาเลยท่ี 2, นายพงษ์เทพ จินดา ผจก.ฝ่ายบันเทิง จําาเลยที่ 3, นายวุฒิพงศ์ ไวลย์ลิกรี ผจก.ฝ่ายการ ตลาด จําาเลยท่ี 4, นายสราวุธ อะริยะ นักร้องวง เบิร์น ผู้จุดพลุไฟ จําาเลยที่ 5, บริษัท โพกัสไลท์ ซาวน์ซิสเต็ม จําากัด ซ่ึงรับจ้างติดตั้งการทําา เอฟเฟกต์ ซานติก้าผับ จําาเลยที่ 6 และนายบุญชู เหลา่ สนี าท กรรมการผมู้ อี าํา นาจบรษิ ทั โพกสั ไลทฯ์ จาํา เลยท่ี 7 ในความผดิ ฐานผใู้ ดทาํา ใหเ้ กดิ เพลงิ ไหม้ เป็นอันตรายกับชีวิตผู้อื่น, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย และข้อหาอื่นๆ
ท้ังนี้ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อคืนวันท่ี 31 ธ.ค. 51-1 ม.ค. 52 พวกจําาเลยจัดการแสดงดนตรีรวมท้ังการ แสดง แสง สี เสียง ในโอกาสฉลองเทศกาลวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายในตัวอาคารซาน ติก้าผับ ย่านเอกมัย ซ่ึงภายในตัวอาคารไม่มีแบบ แปลนแผนผังอาคารติดตั้งแสดงไว้ ไม่มีป้ายบอก ทางหนีไฟ และไม่ได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินให้มีจําานวน เพียงพอท่ีจะสามารถเปิดส่องสว่างแก่ลูกค้าเพ่ือ การหลบหนีออกจากตัวอาคารได้สะดวกและ ปลอดภัย โดยอาคารมีพื้นที่ให้บริการลูกค้าที่
17
  บทลงโทษ!! ถ้าเขาสืบได้ว่าท่านไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรา 22 คือ ไม่พยายามดับไฟ ทั้งที่ สามารถทําาได้ และ-หรือไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 199 ความผิดคือ มาตรา 31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 22 ต้องระวางโทษจําาคุกไม่เกินหกเดือน ISSUE3.VOLUME22.NOVEMBER2015-JANUARY2016
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย




































































   25   26   27   28   29