Page 31 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 31

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
  มีคําถมมถึงผมมกข้ึนทุกทีว่....
 A E D คื อ อ ะ ไ ร ?
 หลยๆ ท่น ผ่นไปผ่นมตมสนมบินทุกๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศเรด้วย จะเห็นตู้ท่ีมีตัวหนังสือภษ อังกฤษว่ AED อยู่ท่ัวไป มองเข้ไปในตู้ เห็นอุปกรณ์ลักษณะเป็นกล่อง อยกรู้ว่ มันคืออะไร?
TEMCA Mag. ฉบับน้ี จึงขอเฉลยเลยนะครับ แถมมีวิธีใช้ไว้ในตอนท้ายด้วย ผู้ท่ีผมขอเชิญมให้ควมรู้เรื่อง AED นี้ คือ อ.พิชญา สุณีวีระขจร ท่นเป็นพยบลวิชชีพ อยู่สภกชดไทย และเป็นกรรมกรสมคมฯ FARA ... ขอเชิญรับควมรู้เร่ือง AED ได้เลยครับ!!
 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)
สาเหตุของที่ทําาให้หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
1. ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลว จากภาวะโรคหัวใจ ช็อก จากการเสียเลือด เป็นต้น
2. ทางเดินหายใจอุดกั้นจากการสําาลักอาหารหรือการสําาลักควัน
3. อุบัติเหตุต่างๆ เช่น จมนํา้า ไฟฟ้าดูด ขาดอากาศ แพ้ยาหรือการได้
รับยาเกินขนาด
อาการ
1. หมดสติ (Unconsciousness) การไม่รู้สึกตัว การไม่รับรู้และไม่ ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ เช่น การปลุก ความเจ็บ
2. ไม่หายใจ (No Breathing) ไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอก หรือ หน้าท้อง
3. หัวใจหยุดเต้น (No Pulse) ไม่มีการไหลเวียนโลหิต หรือการเคล่ือน ไหวของร่างกาย ไม่มีชีพจร
หลักการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 เปน็ เครอ่ื งมอื ทม่ี คี วามสาํา คญั อยา่ งมากในหว่ งโซก่ ารรอดชวี ติ เปน็ อปุ กรณ์ ท่ีสามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้บาดเจ็บได้ การช็อกไฟฟ้าหัวใจให้ กับผ้บู าดเจ็บเป็นการรักษาท่มี ีประสิทธิภาพและประสบความสาํา เร็จสูง ทําาให้ คลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีผิดปกติกลับมาสู่ภาวะปกติได้ การใช้งานเคร่ืองกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมีขั้นตอนง่ายๆ คือ
1. เปิดเครื่องและติดแผ่นนําไฟฟ้เข้กับตัวผู้บดเจ็บ
2. เคร่ืองจะทํากรวิเคระห์คลื่นไฟฟ้หัวใจของผู้บดเจ็บ ในขณะท่ี
เครื่องกําลังวิเคระห์ ห้มสัมผัสถูกตัวผู้บดเจ็บโดยเด็ดขด
3. กดปุ่ม SHOCK ตมที่เครื่องแนะนํา
การปฏบิ ตั กิ ารชว่ ยชวี ติ ขน้ั พน้ื ฐาน (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) หมายถึง การช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจกลับมาทําา งานอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือมีการหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกะทันทัน
วตั ถปุ ระสงค์ : เพอ่ื ใหเ้ ซลลต์ า่ งๆ ของรา่ งกายมอี อกซเิ จนไปเลย้ี งอยตู่ ลอดเวลา
โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ สมอง จนกระทง่ั ระบบตา่ งๆ ของรา่ งกายทาํา งานไดเ้ ปน็ ปกติ
ISSUE1.VOLUME23.MAY-JULY2016
1. ช่วยกรไหลเวียนโลหิต (Compression : C)
2. เปิดทงเดินหยใจ (Open AirwayA)
     3. ช่วยกรหยใจ (Breathing : B)
 17
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย
   29   30   31   32   33