Page 32 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 32

 9 ป. ช่วยชีวิต
   1. ปลอดภัย
ประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัย หรือไม่ ก่อนเข้าช่วยเหลือผู้บาด เจ็บ ผู้ช่วยเหลือควรตระหนักไว้ เสมอว่า “เรต้องปลอดภัยเป็น อันดับแรก”
2. ปลุก
ปลุกเขย่าตัวผู้บาดเจ็บพร้อมเรียก “คุณๆ เป็นอย่งไรบ้ง”และ ประเมิน 3 น. ดังน้ี
หน้า ผู้บาดเจ็บมีการลืมตาส่าย หน้าหรือไม่
หน้าอกและหน้าท้อง มีการเคลื่อน ไหวหรือไม่ เมื่อพบว่าผู้บาดเจ็บ ไม่มีการตอบสนอง ไม่หายใจ
3. ประกาศ
ตะโกนขอความช่วยเหลือ “ช่วย ด้วยๆ มีคนหมดสติอยู่ตรงนี้ ช่วย โทรตม 1669 พร้อมนําเคร่ือง AED มด้วย”
4. ป๊ัม
รีบทําาการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดย การกดหน้าอก ใช้ส้นมือ 2 ข้าง ซอ้นกนั วางกง่ึกลางหนา้อกกระดก ปลายมือขึ้น กดลึกอย่างน้อย 2 นิ้วฟุต จําานวน 30 ครั้ง ความเร็ว ในการกดอย่างน้อย 100 ครั้งต่อ นาที กดหน้าอกให้ต่อเน่ือง หลีก เล่ียงการหยุดกด เพื่อเพ่ิมการไหล เวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะท่ี สําาคัญให้มากขึ้น
5. เปิด
เปิดทางเดินหายใจผู้บาดเจ็บ โดยใช้สันมือวางเหนือคิ้ว 2 และ เชยคางยกข้ึนเพื่อให้หน้าแหงน และตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในช่อง ปาก เช่น เศษอาหาร ฟันปลอม เป็นต้น ถ้าพบสิ่งแปลกปลอม ให้ ล้วงออก
6. เป่า
ช่วยหายใจ โดยการเป่าปากผู้บาด เจ็บ 2 คร้ัง ใช้น้ิวบีบจมูกผู้บาด เจบ็ใหป้ดิสนทิ ประกบปากใหส้นทิ กับปากผู้บาดเจ็บเป่าลมเข้าปอด 2 ครั้งเมื่อเป่าปากครั้งที่ 1 แล้ว ให้ถอนปากและปล่อยมือที่บีบ จมูกผู้บาดเจ็บ แล้วจึงจะเป่าปาก ครั้งท่ี 2 และต้องเห็นทรวงอกผู้ บาดเจ็บกระเพื่อมขึ้นทุกครั้ง
7. แปะ
เมื่อเครื่อง AED มาถึง ให้รีบเปิด เครื่องและทําาการติดแผ่นนําาไฟฟ้า ทง้ั 2 แผน่ เขา้ กบั หนา้ อกผบู้ าดเจบ็ ตามภาพบนแผ่นนําาไฟฟ้า ต้องแน่ ใจว่าหน้าอกผู้บาดเจ็บแห้งสนิท ไม่มีเหงื่อและต้องปิดแผ่นนําา ไฟฟ้าให้แนบสนิทกับหน้าอกผู้ บาดเจ็บจริงๆ แผ่นหนึ่งติดไว้ที่ใต้ กระดูกไหปลาร้าด้านขวา อีกแผ่น หนึ่งติดไว้ใต้ราวนมด้านซ้าย (กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน คนที กําลังปั้มหัวใจอยู่จะไม่หยุดปั้ม ในขณะท่ีผู้ช่วยอีกคนแปะแผ่นนํา ไฟฟ้ไปด้วย)
8. ปล่อย
เมื่อติดแผ่นนําาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เครื่องAEDจะทําาการวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้บาดเจ็บ ระหว่างน้ัน ห้าม !!! ห้ามสัมผัสถูก ตัวผู้บาดเจ็บเด็ดขาด ให้ตะโกน บอก “ฉันถอย - คุณถอย - ทุก คนถอย”
9. ปุ่ม
เมื่อเครื่อง AED ทําาการวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้บาดเจ็บว่า เป็นชนิดท่ีต้องการการรักษาด้วย การช็อกด้วยไฟฟ้า เคร่ืองจะบอก ให้เรากดปุ่ม “SHOCK” ก่อนที่ จะกดปุ่ม ต้องม่ันใจว่าไม่มีใคร สัมผัสถูกตัวของผู้บาดเจ็บ และ ตะโกนว่า “ฉันถอย - คุณถอย - ทุกคนถอย”
แลว้จงึคอ่ยกดปมุ่ “SHOCK”และ ให้ทําาการปฏิบัติการช่วยชีวิต (กด หน้าอก 30 คร้ัง สลับเป่าปาก 2 ครั้ง) ต่อไป จนกว่าหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง
         18
ISSUE1.VOLUME23.MAY-JULY2016
อาการที่แสดงว่าการช่วยชีวิตได้ผล
1. ผู้บาดเจ็บเริ่มรู้สึกตัว มีการส่ายหน้า ขยับแขนหรือ ขา
2. มีการหายใจกลับคืนมา โดยสังเกตจากการเคลื่อน ไหวของทรวงอกหรือหน้าท้อง
3. เริ่มมีการไอหรือกลืน
4. ผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพู
จะหยุดทําาการช่วยชีวิตเมื่อใด
1. บุคลากรทางแพทย์มาถึงและพร้อมที่จะให้การช่วย เหลือต่อ
2. เมื่อผู้บาดเจ็บมีการหายใจและชีพจรกลับคืนมา
อันตรายจากการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน
1. กระดูกหัก จากการกดหน้าอกแบบกระแทก หรือ กดลึกเกินไป
2. อวัยวะภายในแตกหรือฉีกขาด จากการกดแบบ กระแทก
3. การติดเชื้อและการได้รับสารพิษจากผู้บาดเจ็บ ดัง นั้นอาจใช้ถุงพลาสติกเจาะรูให้มีขนาดใกล้เคียงกับ ปากผู้บาดเจ็บ นําาไปครอบปากผู้บาดเจ็บแล้วจึง เป่าปากผู้บาดเจ็บ
หมายเหต : ตมเอกสรสมคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริก ปี 2010 กรช่วยเหลือผู้บดเจ็บที่ต้องทํากรปฏิบัติกรช่วยชีวิตขั้น พื้นฐน ให้กดหน้อกเพียงอย่งเดียวก็ได้ โดยไม่ต้องเป่ปก ดัง นั้น ผู้ช่วยเหลือสมรถพิจรณกรเป่ปกให้กับผู้บดเจ็บเป็น กรณีไป เช่น หกเป็นผู้บดเจ็บที่ไม่ใช่ญติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ก็ให้กรช่วยเหลือกรกดหน้อกเพียงอย่งเดียว เท่นั้นก็ได้
กรปฏิบัติกรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐนสําหรับประชชน ไม่ใช่ เร่ืองยก ทุกคนสมรถทําได้ หกได้รับกรอบรมอย่งถูกต้อง ตมหลักวิช อย่ปล่อยให้ควมกลัว ควมไม่กล้ ทําไม่ได้ฯ หรือประโยคที่ว่ “คนเรียนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้เรียน” มบดบัง หน้ท่ีของพลเมืองดีในสังคม และรวมพลังกันสร้งสรรค์สังคมให้ ปลอดภัยและน่อยู่ขึ้น
สุดท้ายนี้ คุณความดีของบทความนี้ ผู้เขียน ขอถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระคุณแม่ ครูอาจารย์ทุกศาสตร์ทุกแขนงผู้ประสิทธ์ิประสาท ความรู้ให้ผู้เขียนตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบใหญ่ จนสามารถใช้ความรู้ เหล่านี้ประกอบสัมมาชีพจนถึงปัจจุบัน
  ส่วนตัวผู้เขียน
นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA และ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย
           ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ   30   31   32   33   34