Page 34 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 34

 การฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน
การปฏิบัติตน
เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย จะ ตอ้ งรบี ออกจากอาคารเรยี น ภายในเวลาอนั รวดเรว็
ทัศนะคติ
นักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมหนีไฟด้วยความเต็ม ใจ ซึ่งครูต้องมีจิตวิทยา และให้ความสําาคัญความ ตระหนกั นกัเรยีนควรจะตอบสนองสญัญาณเตอืน ไฟได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาโดยย่อ
ขน้ั ตอนการปฏบิ ตั ิ การจดั ฝกึ ซอ้ มหนไี ฟใหท้ าํา ตามหลักเกณฑ์การป้องกันอัคคีภัยของท้องถิ่น การฝกึ ซอ้ มแตล่ ะครง้ั ตอ้ งเปลย่ี นจดุ เกดิ เหตสุ มมติ ทุกคร้ัง เช่น ในโรงอาหาร ในหอประชุม ในโรงยิม หอ้ งสมดุ และในชน้ั เรยี น เปน็ ตน้ สญั ญาณเตอื นภยั เปน็ สง่ิ ทส่ี าํา คญั มาก ตอ้ งยาํา้ เตอื นกบั นกั เรยี นตลอด เวลาวา่ เมอ่ื นกั เรยี นไดย้ นิ สญั ญาณเตอื นภยั ใหท้ กุ คนออกจากอาคารอย่างรวดเร็ว และเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันความโกลาหล หรือการได้รับบาดเจ็บ นักเรียนแต่ละช้ันจะถูกกําาหนด ให้ไปพบกันท่ีจุด นัดพบ (จุดรวมพล) พร้อมกับครู และให้อยู่กับที่ จนกวา่ จะไดร้ บั แจง้ ใหเ้ ขา้ อาคารเรยี นได้ การฝกึ ซอ้ ม น้ี ควรจะใหส้ มจรงิ เพอ่ื มน่ั ใจวา่ เมอ่ื เกดิ เหตเุ พลงิ ไหม้จริงๆ แล้ว ทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้อย่าง มีสติ ช่วงการซ้อม ให้เขียนป้าย คําาว่า “ควัน” ติด ตามทางเดิน เมื่อนักเรียนเดินมาถึงป้ายน้ี ควรหัน
กลบั เพอ่ื หาทางออกใหม่ หากไมม่ ที างออกนกั เรยี น ควรคลานต่ําาให้ผ่านป้ายน้ีไป
การเตรยี มนกั เรยี น เพอ่ื ฝกึ ซอ้ มการหนไี ฟนน้ั ครคู วรจะแจง้ ใหน้ กั เรยี นทราบลว่ งหนา้ วา่ สญั ญาณ เตือนภัยเป็นเสียงอย่างไร เส้นทางหนีไฟมีทางใด บ้าง และกําาหนดจุดนัดพบ หากสัญญาณเตือนภัย ดังข้ึนแล้ว นักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในช้ันเรียนของตน ควรจะทําาอย่างไรต่อไป ควรมีการเตรียมแผนหนี ไฟต่อไปในสถานการณ์ท่ียุ่งยากไว้ด้วย และมีการ ใช้บันไดหนีไฟสําาหรับอาคารสูง
ระหวา่ งการฝกึ ซอ้ ม หรอื เมอ่ื สญั ญาณเตอื นภยั ดังขึ้น จะต้องจัดให้มีผู้ทําาหน้าท่ีตรวจตราบริเวณ ต่างๆ เช่น ในห้องน้ําา ห้องเรียน ห้องสมุด หรือ บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุระหว่างซ้อมหนีไฟเอา ไว้ด้วย
1. สัญญาณเตือนภัยมีเสียงอย่างไร โดยฝึกซ้อม ขั้นตอนการหนีไฟด้วย
2. การซอ้ มนค้ี วรจดั ขน้ึ อยา่ งนอ้ ยเดอื นละ 1 ครง้ั
โดยไม่มีการแจ้งให้นักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนทราบล่วงหน้า (หลังจากทุกคนใน โรงเรียนเข้าใจ และผ่านการฝึกซ้อมมาแล้ว จนเข้าใจข้ันตอน)
3. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังข้ึน ทุกคนควรลุก ข้ึนและเข้าแถวทีละแถวอย่างรวดเร็ว โดยไม่ ส่งเสียงดัง เพราะความเงียบจะช่วยให้ทุกคน เข้าใจ และได้ยินคําาสั่งได้อย่างท่ัวถึงกัน
4. ไม่ควรวิ่ง เพราะการว่ิงอาจทําาให้ชนกับผู้อื่น ให้หกล้ม อาจขวางทางออกได้ ควรใช้วิธีเดิน
   สรุป การฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ว่า
 เรอ่ื งสญั ญาณเตอื นภยั นกั เรยี นควรจาํา สญั ญาณ เร็ว
 เตือนภัย และเสียงสัญญาณอื่นๆ ในโรงเรียนได้ อย่างถูกต้องแม่นยําา (เช่น สัญญาณเข้าห้องเรียน หรือพัก
5. การซ้อมหนีไฟ ควรจะสร้างสถานการณ์ให้มี ควันไฟเป็นระยะ โดยใช้ป้าย “ควันไฟ” วาง ไว้ตรงกลางทางเดิน เม่ือเดินถึงป้ายน้ัน ควร
 ISSUE2.VOLUME23.AUGUST-OCTOBER2016
17
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ

   32   33   34   35   36