Page 33 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 33

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ลูกใคร?ใครก็รัก! ป ล ่ อ ย ใ ห ้ ถ ู ก เ ผ า ต า ย ใ น โ ร ง เ ร ี ย น ไ ด้ ไ ง ?
"การฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน"
                                                                               คัมภีร์อัคคีภัย ฉบับนี้ จึงขอล้อมคอก เมื่อวัวหายไปแล้ว อย่างน้อยก็ 17 ชีวิต โดยขอนําาเสนอเรื่องนี้ “การฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน”
ตามหลักสูตร Learn not to burn ของ NFPA
ขอให้ท่านผู้อ่าน กรุณาเผยแพร่ไปสู่ผู้บริหารโรงเรียนในประเทศเรา ให้ทั่วถึงกันด้วยเถิดครับ !
16
ISSUE2.VOLUME23.AUGUST-OCTOBER2016
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย
ช็อก! ไฟไหม้หอพักนักเรียนท่ีเชียงราย
17 ชีวิตหนูน้อยดับคากองเพลิง เจ็บเพียบ !
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม เวลาประมาณ 23.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักนักเรียนหญิงประถม ของโรงเรียนเกียรติพิทักษ์ หรือสุขสันต์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขณะเกิดเหตุมีเด็กนักเรียนพักอยู่ในหอ 38 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเพลิง และสามารถช่วย เหลือนักเรียนได้เพียงบางส่วน เมื่อเพลิงสงบแล้ว จากการสําารวจเบ้ืองต้น ไฟได้ไหม้ลุกลามหอพัก เสียหายท้ังหลัง และพบศพนักเรียนเสียชีวิตในอาคารเป็นจําานวนมาก
โดยเจ้าหน้าท่ีพบเด็กๆ ถูกไฟคลอกตาย 17 ราย บาดเจ็บอีก 5 ราย สูญหาย 2 ราย ขณะ ที่นายอําาเภอเวียงป่าเป้า พร้อม ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า รุดอําานวยการส่ังการด้วยตนเอง ท่ามกลาง เสียงร้องระงมของเด็กๆ ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ซ่ึงต่างอยู่ในอาการหวาดผวา ที่เห็นไฟไหม้เพื่อนไปต่อ หน้าต่อตาแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ในเวลาต่อมา จนท.กู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมรถดับเพลิงของเทศบาล เวียงป่าเป้าเข้าช่วยเหลือโดยใช้บันไดพาดข้ึนหน้าต่างช้ันสองเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีติดอยู่ช้ันบนออก มาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะถูกไฟคลอก
....ไม่ใช่ลูกเรา ไม่ใช่ญาติเรา เราอาจรู้สึกเฉยๆ
เหตุการณ์ผ่านไปเพียงไม่ถึงปี .....บัดนี้ เราลืมกันหมด !
รายงานข่าวจาก “มติชนออนไลน์”


   31   32   33   34   35