Page 43 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 43

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ ในโรงพยาบาลอาคารสูง (ภาค 2)
ข้อมูลแรกจากผลการศึกษา ใน “โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูง” HHS : High rise Hospital Safety คือ จากแบบสอบถามข้อท่ี 6 หน่วยงานของท่าน (หอผู้ป่วยวิกฤต) ในโรงพยาบาลอาคารสูง มีอุปกรณ์เพื่อการขนย้ายผู้ป่วย วิกฤติ หรือไม่ อะไรบ้าง?...
            วันนี้ในโรงพยาบาลอาคารสูงทั้งประเทศ กว่า 1 พันโรง มีแผนในการช่วยชีวิตผู้ป่วย...อย่างไร... แค่ไหน... ผมยังไม่มีตัวเลข และวิธีการที่แน่นอน แต่ผลการศึกษาที่นําามารายงานท่านผู้อ่าน ใน TEMCA Mag. ต่อไปน้ี น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ผู้ เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้ตระหนัก และหาหนทาง แก้ไข ก่อนท่ีอัคคีภัยขนาดใหญ่ จะเกิดขึ้น ในโรงพยาบาลอาคารสูงในประเทศไทย แล้ว มีผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ท้ัง แพทย์ พยาบาล ถูกไฟครอกตายอย่าง
สังเวช ในอนาคตอันใกล้นี้
 ผลการศึกษาจาก 100 หน่วยงานมีข้อสรุป คือ :-
1. คณุ กาญจนา อุดมอัษฎาพร งานหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ “...ในอดีตถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ขึ้น ตอบได้ในขณะนั้นเลยว่า แตล่ ะคนหนเี อาตวั รอดไดอ้ ยา่ งเดยี ว ใช้อุปกรณ์ดับไฟไม่เป็นกันเลย มีเพียงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ หมู่เท่านั้น.....”
“...เมื่อเข้าโครงการฯแล้ว ได้มี
การเปรียบ เทียบให้เห็นความแตกต่างของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีต่างๆ รวมทั้งการได้ทดสอบลงรอกด้วยตัวเอง พบว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ Soft Stretcher ร่วมกับการใช้รอกหนีไฟ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจาก อาคารสูงได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว...”
 ลําาดับ
 รายการ
 ร้อยละ
  1
ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเลย
 54.05
 2
 ผ้าปูเตียง ( Bed Sheet )
 16.2
 3
 กระดานรองหลังชนิดแข็ง ( Long Spinal Board )
 10.81
  4
 เปลผ้าใบฉุกเฉิน ( Soft Stretcher )
  10.81
  5
ใช้เตียงผู้ป่วยเข็นออกไปให้ปลอดภัยที่สุด
 2.70
 6
 เปลสนาม ( Pole Stretcher )
 2.70
  7
 เก้าอี้นั่งธรรมดา
  2.70
  เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและรับความรู้สึกจากคณะทําางานฝ่ายวิชาการ ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพ ท่ีมีหน้าที่ดูแลหอผู้ป่วยวิกฤติต่างๆ ในโรงพยาบาล ริเร่ิม คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จึงขอนําา ความเห็นบางส่วนของท่านเหล่านั้นมาเผยแพร่ไว้ ณ โอกาสนี้
16
ISSUE1.VOLUME24.MAY-JULY2017
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย
   41   42   43   44   45