Page 116 - LiryDram_17-2017
P. 116

miło wspominam współpracę z inwestora- mi, którzy mi zaufali i efekt prac był im- ponujący. Mam na myśli szczególnie kom- pleksowy remont konserwatorski zespołu auli w Collegium Novum UJ. To było praw- dziwe wyzwanie. Poza pracami konserwa- torskimi przy nielicznych zachowanych oryginalnych elementach prace dotyczyły ogromnego zakresu rekonstrukcji wystro- ju i wyposażenia. Na podstawie XIX-wiecz- nych zdjęć Ignacego Kriegera zostały od- tworzone ogromne neogotyckie piece, pra- wie całe umeblowanie z wyjątkiem katedry, kinkiety, polichromia ścian, parkiet ta owy, stolarka okien i opracowania estetyczne boazerii i stolarki drzwiowej. Ale najwięk- szym wyzwaniem było pogodzenie tych prac z ogromnym zakresem prac budow- lano-konstrukcyjnych i modernizacją auli, polegającą na wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technicznych i teletechnicznych
w sposób praktycznie niewidoczny. Wyma- gało to szeregu sprytnych rozwiązań, np. część instalacji do klimatyzacji ukryliśmy w zrekonstruowanych piecach ka owych. Przez pół roku, bo tyle trwały prace, prak- tycznie zamieszkałam w Collegium Novum. Tak ogromny zakres wymagał zatrudnienia wielu specjalistów z różnych branż, nie za- wsze mających kontakt z zabytkami, dlate- go bezpośredni nadzór konserwatora był absolutnie konieczny.
Czy zawód ten wiąże się z wyrzeczenia- mi? Jakiego rodzaju?
– Ten zawód wiąże się z ogromną odpowie- dzialnością za powierzone nam bezcenne dzieła, ale także z odpowiedzialnością  - nansową. Obecnie zlecenia pozyskujemy w systemie zamówień publicznych, któ- ry pod względem  nansów traktuje nasze prace tak samo jak np. budowę bloku. Nie
Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie po remoncie konserwatorskim i modernizacji w latach 1998–1999
bierze pod uwagę specy ki obiektów zabytkowych i nie- możliwych do przewidzenia problemów.
Zdarzało się, że pomimo do- świadczenia nie doszaco- wałam kosztów. W przypad- ku ryczałtu nie ma zmiłuj, to jest jak zakład w kasynie, bo zabytki mają swoje tajemni- ce i czasem bez rusztowań i zbadania obiektu trudno przewidzieć dodatkowe kosz- ty. Zresztą w systemie zamó- wień publicznych jest zwykle bardzo mały margines na za- pas  nansowy, bo cena na- dal ma największe znaczenie. Wtedy niestety trzeba zrezy-
114 LiryDram październik–grudzień 2017


   114   115   116   117   118