Page 50 - LiryDram_17-2017
P. 50

Miejska rewolta
Z Ewą Skolimowską i Anną Turowicz – kuratorkami wystawy – rozmawia Marlena Zynger
Skąd zrodził się pomysł na wystawę?
– Wystawa Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w War- szawie powstała w ramach obchodów Ro- ku Awangardy. Jest prezentacją najważ- niejszych środowisk awangardowych mię- dzywojennej Polski, skupionych w ważnych ośrodkach miejskich: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi i Lwowie. Ambicje nowo- czesności tych miast szły w parze z dąże- niami do modernizowania sztuki. Rewolta estetyczna młodych artystów polegała na odrzuceniu realizmu i naturalizmu oraz po- szukiwaniu nowych, eksperymentalnych środków wyrazu. Rewolta estetyczna mia- ła prowadzić do zaangażowania społeczne- go sztuki, interwencji w zastaną rzeczywi- stość.
Jakie dzieła są zgromadzone na tej wysta- wie?
– Prezentujemy prace ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, które posiada jedną z największych kolekcji sztuki awan-
gardowej w Polsce. Szczególnie bogaty ze- spół stanowią w niej obiekty na podłożu papierowym. To właśnie ich wybór stanowi materię wystawy. Jej wielkim atutem jest różnorodność prac, pokazujemy rysunki, gra ki, malarstwo, a także fotogramy, fo- tomontaże, kolaże, heliogra ki oraz książki i czasopisma. Część z nich nigdy dotąd nie była eksponowana. Na wystawie znajdzie- my prace między innymi Stanisława Ku- bickiego, Jerzego Hulewicza, Tytusa Czy- żewskiego, Leona Chwistka, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Mieczysława Szczu- ki, Henryka Berlewiego, Henryka Stażew- skiego, Władysława Strzemińskiego, Karola Hillera, Marka Włodarskiego, Jerzego Jani- scha i Henryka Wicińskiego.
Jak długo będzie można oglądać wysta- wione prace?
– Wystawę Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w War- szawie można odwiedzać do 21 stycznia 1918 roku.
48 LiryDram październik–grudzień 2017


   48   49   50   51   52