Page 51 - LiryDram_17-2017
P. 51

Jaki jest cel organizatorów całego przed- sięwzięcia?
– Rok Awangardy jest inicjatywą, dla któ- rej punktem wyjścia stała się setna rocz- nica I Wystawy Ekspresjonistów Polskich, otwartej 4 listopada 1917 roku w Towarzy- stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako- wie. Była to pierwsza manifestacja środo- wiska polskiej awangardy, która jest uwa- żana za symboliczny początek jego aktyw- ności. Celem przedsięwzięcia jest wprowa- dzenie osiągnięć awangardy do szerszej świadomości społecznej.
Czy wystawa powędruje gdzieś dalej poza mury Muzeum Narodowego?
– Nie, nie ma takich planów. W przypadku wystaw prac na papierze należy ściśle prze- strzegać zaleceń konserwatorskich. Jed- nym z nich jest czas eksponowania obiek- tów, który nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Jest to zatem jedyna okazja zapo- znania się z prezentowanymi pracami.
Miejska rewolta Awangarda
w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie
Urban Revolt Avant-Garde Art from the Colle ion of the National Museum in Warsaw
27/10/2017– 21/01/2018
Miejska rewolta
DKUOLFTINUARNYSI ODWZIAENDOZIZCETWŚRAONDAKRÓOWDOMWINEIGSOTRA WPRYESZTYADWEANOTADBRYZWECAZSYIĘPOWSRPAOMLIATCEHJ POOBLCSHKOIEDJÓAWNDSRTZUELJEACDIAUADWY ANGARDY W POLSCE OBJĘTYCH HONOROWYM PATRONATEM POD AUSPICJAMI DORADCA PRAWNY
PATRONI MEDIALNI
październik–grudzień 2017 LiryDram 49


   49   50   51   52   53