Page 9 - LiryDram_17-2017
P. 9

SCO w Polsce. Obok prezentacji wierszy po- etów polskich pojawiły się wątki związane z poezją i prozą macedońską (Igor Stanojo- ski, Nikola Madźirov). Z nieżyjących pisarek wspomnieliśmy postać Virginii Woolf.
Rozmawialiśmy o tradycji, historii i kulturze tego kraju, w tym o postaci Dionisiosa Solo- mosa. Również o malarstwie współczesnego kreteńskiego artysty Janisa Nikiforakisa.
14 kwietnia 2015 – O XV Świa- towym Dniu Poezji UNESCO oraz o 6. nu- merze kwartalnika literacko-kulturalnego „LiryDram” i inspiracjach sięgających pol- skich szczytów i światowych głębin, zgod- nych z przesłaniem św. Jana Pawła II „Je- żeli chcesz odnaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”, rozmawialiśmy o Witkiewi- czach, Hance Nowobielskiej, Jerzym Taw- łowiczu, Dziadońce, Deotymie, podhalań- skiej poetce Beacie Zalot, Agnieszce Sło- wik-Kwiatkowskiej, Agnieszce Górkiewicz, Marku Raczkowskim, Małgorzacie Karoli- nie Piekarskiej oraz Magdalenie Węgrzyno- wicz-Plichcie i jej dziale poświęconym naj- nowszym trendom w poezji. Marlena Zyn- ger opowiadała słuchaczom o niezwykłych podwodnych „żyjących” rzeźbach Jasona Taylora w Meksyku i przy Lanzarote oraz o swojej rozmowie z artystą.
6 grudnia 2015
– O szczegółach 9. numeru „LiryDramu” mówili goście Ro- berta Łuchniaka w Wieczorze RDC: Marle- na Zynger oraz Ares Chadzinikolau, Elena Galin, Anna Czachorowska i Anna Andrych. Rozmawiali o polsko-greckich mostach kul- tury w postaci spotkań w Warszawie, Po- znaniu, Atenach (Ambasada RP) i na Kre- cie (w historycznej kawiarni Kipos w Cha- nii) oraz wydania polsko-greckiej antologii współczesnej poezji Jak podanie ręki (red. i przekład Ares Chadzinikolau). O twór- czości śp. ks. Jana Twardowskiego i o sa- mej postaci księdza opowiadała Anna Cza- chorowska. O obchodzonym Roku Świętego Jana Pawła II i o Tryptyku rzymskim Ojca
Świętego mówiła Marlena Zynger.
13 września 2015 – Gośćmi Rober- ta Łuchniaka byli: Marlena Zynger oraz arty- ści z Grecji – Marina Konstantinidu (woka- listka grecka) i Panajotis Karnezis (kreteński buzukista i kompozytor). Rozmowy dotyczyły 8. numeru „LiryDramu”, którego treść wy- pełniły inspiracje sięgające daleko poza gra- nice Polski. Na okładce twarz Alicji Patey- -Grabowskiej w artystycznym obiektywie Roberta Manowskiego. A w środku m.in. po- staci poetów związanych z Powstaniem War- szawskim: Krystyny Krahelskiej ps. „Danu- ta” oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poruszyliśmy też kwestie kryzysu greckiego.
1 listopada 2014
– O 5. już nume- rze „LiryDramu” w sobotniej audycji RDC z Robertem Łuchniakiem rozmawiali Mar- lena Zynger – laureatka Złotego Pióra XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO oraz Zbi- gniew Milewski – tegoroczny laureat nagro- dy Juliusza Słowackiego (członek redakcji). Goście wspominali o zmarłych w tym roku poetach, m.in. Tadeuszu Różewiczu i Julia- nie Kawalcu, oraz mówili o twórczości żyją- cych, m.in. o Aleksandrze Nawrockim, Mar-
cinie Cecko i Juliuszu Erazmie Bolku.
październik–grudzień 2017 LiryDram 7


   7   8   9   10   11