Page 8 - LiryDram_17-2017
P. 8

W audycji pojawiły się także wiersze mło- dych współczesnych twórców.
słodawczyni „LiryDramu”, Anna Skowroń- ska – artystka gra k dbająca o szatę gra cz- ną kwartalnika oraz Witomiła Wołk-Jezierska – gra k naczelny Teatru Narodowego w War- szawie, wieloletni kierownik jedynej w Pol- sce Pracowni Konserwacji Gra ki Zabytko- wej, córka o cera zamordowanego w Katy- niu. Rozmowy toczyły się w obrębie tematów poruszonych w 11. numerze kwartalnika lite- racko-kulturalnego „LiryDram”. Pojawiło się m.in. wspomnienie o Henryku Sienkiewiczu w związku z ogłoszonym przez sejm Rokiem Sienkiewiczowskim, o londyńskiej wystawie poświęconej Delacroix i początkom sztuki współczesnej oraz relacje z odnowy polskie- go cmentarza wojennego w Katyniu. Na ante- nie prezentowaliśmy m.in. wiersze Stanisła- wa Nyczaja, poety i prezesa Oddziału Święto- krzyskiego Związku Literatów Polskich.
5 marca 2016 – O jubileuszowym, 10. numerze kwartalnika literacko-kultural- nego „LiryDram”, o XVI Światowym Dniu Poezji UNESCO (29 marca – 1 kwietnia) Ro- bert Łuchniak rozmawiał z gośćmi: Marleną Zynger – poetką, członkiem Oddziału War- szawskiego Związku Literatów Polskich, re- daktor naczelną „LiryDramu”, Małgorzatą Karoliną Piekarską – pisarką, prezes Oddzia- łu Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Alicją Patey-Grabowską – poetką, tłumaczką, autorką dwóch antologii poświę- conych poetkom polskim, członkiem Oddzia- łu Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Aleksandrem Nawrockim – poetą, pisarzem, członkiem Oddziału Warszawskie- go Związku Literatów Polskich, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Poezja dzisiaj” i organizatorem Światowych Dni Poezji UNE-
1 listopada 2016
– W audycji „Z książki wzięte” gośćmi Roberta Łuchnia- ka byli Marlena Zynger – poetka, redaktor naczelna kwartalnika literacko-kulturalne- go „LiryDram”, Barbara Śliwonik – wdowa po Romanie Śliwoniku i Jan Zdzisław Brud- nicki – eseista, krytyk literacki. Rozmawiali- śmy o zmarłych literatach i kolegach, kole- żankach po piórze: Krzyszto e Gąsiorowskim, Zbigniewie Jerzynie, Edwardzie Stachurze, Agnieszce Osieckiej, Piotrze Kuncewiczu, Bohdanie Drozdowskim, Romanie Śliwoniku, Ryszardzie Ulickim, Żukrowskim, Przybosiu i Grochowiaku. Zostały też przywołane posta-
ci Adama M-skiego oraz Deotymy.
9 października 2016 – Gość- mi Roberta Łuchniaka były Marlena Zynger, Uta Przyboś oraz włoska śpiewaczka Bar- bara Montanaro. Opowiedziały o 12. nume- rze kwartalnika literacko-kulturalnego „Liry- Dram”, na którego okładce widnieje twarz Uty Przyboś, laureatki nagrody C.K. Norwida (2016), oraz o rozpoczynającym się właśnie w Warszawie IX Festiwalu Poezji Słowiań- skiej. Na antenie zabrzmiały wiersze ojca Uty Juliana Przybosia oraz anegdoty o nim. Wy- słuchaliśmy również wierszy współczesnych poetów z regionu świętokrzyskiego oraz wier- szy rosyjskiego poety Aleksieja Karelina opu- blikowanych w 12. numerze „LiryDramu”.
14 sierpnia 2016
– Gośćmi Rober- ta Łuchniaka były Marlena Zynger – pomy-
6 LiryDram październik–grudzień 2017


   6   7   8   9   10