Page 103 - 40_LiryDram_2023
P. 103

 tłumaczony na język angielski, co zwiększy zasięg jego odbioru.
Dopełnieniem obrazu będzie pierwsza dyskusja z udziałem Hanny Machińskiej, Anny Dąbrow- skiej, Katarzyny Czarnoty i Przemysława Wiel- gosza. Podkreślą wielokrotnie nieocenioną rolę aktywistek i aktywistów, potrzebę ich wsparcia, bo wciąż doświadczają szykan, a walka o życie ludzi nadal toczy się na granicy.
Padnie ze sceny poruszający cytat z jednego z esejów Jamesa Baldwina – to nie ja go wymy- śliłem, to Biali go wymyślili, zawsze wiedziałem, że nie jestem Czarnuchem, mnie on nie jest do niczego potrzebny, to Wy go potrzebujecie. Padną refleksje o tym, z jaką łatwością nadpi- sujemy tożsamość i o tym, że rasizm konstru- owany społecznie, niekoniecznie oparty o kolor skóry, w Polsce niestety istnieje.
Kryzys uchodźczy na białoruskiej granicy to nie jest, a przynajmniej nie wyłącznie, kryzys migracyjny, to kryzys struktur. Dlaczego na- sze państwo było w stanie przyjąć 2,5 milio- na uchodźców na ukraińskiej granicy, ale nie kilkanaście tysięcy na granicy białoruskiej, nie umiemy odpowiedzieć.
Będzie to również rozmowa o bezpieczeństwie, definiowaniu go jako nadrzędnej wartości. Na gruncie niedyskutowalnego bezpieczeństwa powstało zjawisko sekurytyzacji, rozpatrujemy zjawiska w aspekcie bezpieczeństwa, co jest za- wsze silnie upolitycznione. Dokonujemy kate- goryzacji i na mocy prawa pozbawiamy praw, niepostrzeżenie odwracamy humanitaryzm na drugą stronę. Zamykamy się w Twierdzy Eu- ropa, nastraszeni tymi „innymi” zapominamy, że prawo do azylu jest prawem podstawowym,
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 101

   101   102   103   104   105