Page 19 - 40_LiryDram_2023
P. 19

 Przywódcy UE:
q z całą stanowczością potępili celowe zniszczenie zapory przy Kachowskiej
Elektrowni Wodnej i z zadowoleniem przyjęli pomoc kryzysową na rzecz doraźnych
działań humanitarnych na szczeblu UE
q podkreślili potrzebę zapewnienia stabilnego, przewidywalnego i trwałego wsparcia
finansowego w nadchodzących latach na rzecz naprawy szkód, odbudowy
i rekonstrukcji Ukrainy
q podtrzymali swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz zapewnienia pełnego
rozliczenia Rosji za prowadzoną wojnę
q wezwali do natychmiastowego bezpiecznego powrotu ukraińskiej ludności cywilnej,
w tym dzieci
q z zadowoleniem odnieśli się do przyjęcia 11. pakietu sankcji
q wyrazili głębokie zaniepokojenie ciągłym spowalnianiem realizacji czarnomorskiej
inicjatywy zbożowej i wezwali do szybkiego wznowienia prowadzonych w jej
ramach działań
q przyznali, że unijne korytarze solidarnościowe nadal mają zasadnicze znaczenie
dla zwiększenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.
UE jest gotowa zapewniać Ukrainie wsparcie wojskowe tak długo, jak będzie to konieczne, zwłaszcza za pośrednictwem swojej specjalnej misji w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, czyli pozabudżetowego funduszu na rzecz zapobiegania konfliktom i budowania pokoju.
28 LIPCA 2023
Manipulowanie informacjami w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie: kolejnych 7 osób i 5 podmiotów na liście sankcyjnej.
Rada postanowiła nałożyć sankcje na 7 Rosjan i 5 rosyjskich podmiotów odpowiedzialnych za cyfrową kampanię manipulowania informacjami o nazwie RRN („Najnowsze wiarygodne wiadomości”), służącą przeinaczaniu faktów
i rozpowszechnianiu propagandy na użytek rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.
Kampania ta – w której uczestniczą organy rządowe lub organy powiązane
z rosyjskim aparatem państwowym – wykorzystuje fałszywe strony internetowe, które podszywają się pod krajowe portale medialne i rządowe, oraz fałszywe konta
w mediach społecznościowych. Ta skoordynowana i celowa manipulacja informacjami jest elementem szerszej kampanii hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko UE i jej państwom członkowskim.
28 WRZEŚNIA 2023
Ministrowie przedłużają ochronę tymczasową dla ukraińskich uchodźców.
Jako wyraz solidarności z Ukrainą ministrowie postanowili przedłużyć obowiązywanie systemu ochrony tymczasowej do 4 marca 2025. System przewiduje natychmiastową i zbiorową ochronę wysiedleńców, którzy nie są w stanie powrócić do swojego kraju pochodzenia. Daje im też zharmonizowane prawa w całej UE.
                                                                                                              lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 17

   17   18   19   20   21