Page 60 - 40_LiryDram_2023
P. 60

   od lewej: Danuta Bartoszuk, Irena Tetlak, Ewelina Pilawa i Mirosław Kossakowski
Warto wspomnieć, że festiwalowym wydarze- niom towarzyszył Kiermasz Książki Poetyckiej z udziałem wydawców i autorów. Na stoisku ustawionym przed wejściem do Domu Lite- ratury można było znaleźć tomiki poetyckie oraz antologię 51. Warszawskiej Jesieni Poezji. Trzydniowy program festiwalu poprzedziły Lekcje poetyckie w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących, poprowadzone przez Grzegorza Trochimczuka, Marka Wawrz- kiewicza, Zbigniewa Milewskiego, Marlenę Zynger, Utę Przyboś, Barbarę Rustecką, Jo- annę Femiak, Yordanę Dranchuk, Martę Be- rowską, Pawła Łęczuka, Vladana Stamenkovića i Pawła Sorokę. Lekcje poetyckie trwały od 2 do 18 października i zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dziel- nicy Śródmieście i Fundacji PZU.
Każda szkoła uczestnicząca w programie lekcji poetyckich otrzymała antologię 51. Warszaw- skiej Jesieni Poezji oraz zakładki do książek wydane specjalnie na tę okazję.
Festiwal zwieńczył niedzielny Turniej Jedne- go Wiersza pt. „Warszawa miastem natchnie- nia” i wręczenie nagród laureatom. Turniej zorganizował i poprowadził Jerzy Jankowski. W konkursie swoje utwory zaprezentowało 35 osób. Jury w składzie: Marta Pelinko, Zbigniew Milewski i Jerzy Jankowski przyznało nagrody finansowe za trzy pierwsze miejsca oraz pięć wyróżnień z nagrodami książkowymi. Wśród nagrodzonych przez jury znaleźli się: Moni- ka Milczarek z Sieradza (I miejsce), Dariusz Małek z Warszawy (II miejsce), Adam Stępiń- ski z Warszawy (III miejsce) oraz Paweł Łę- czuk (wyróżnienie), Maciej Mazur (wyróżnie- nie), Laura Samojłowicz (wyróżnienie), Kinga Szymkiewicz (wyróżnienie) i Grzegorz Walczak (wyróżnienie). Nagrody finansowe ufundo- wał Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście.
 od lewej: Romuald Vorbrodt, Iwona Rulewicz i Rafał Maj
 od lewej: Majka Żywicka-Luckner, Waldemar Hładki i Marek Wawrzkiewicz
 od lewej: Jerzy Jankowski, Marta Pelinko i Zbigniew Milewski
58 LiryDram lipiec–wrzesień 2023   58   59   60   61   62