Page 62 - 40_LiryDram_2023
P. 62

   Uta Przyboś, Marlena Zynger i Grzegorz Trochimczuk, lekcja poetycka w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
Oficjalne zakończenie 51. Warszawskiej Jesieni Poezji nastąpiło zaraz po ogłoszeniu wyników Turnieju, tj. 15 października o godz. 14.00. Organizatorem 51. Warszawskiej Jesieni Po- ezji był Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich., a gospodarzem festiwalu Grzegorz Trochimczuk – Prezes OW ZLP
Autorem oprawy graficznej festiwalu i anto- logii oraz logotypu 51. Warszawskiej Jesieni Poezji był Artur Krajewski.
Antologię 51. Warszawskiej Jesieni Poezji opra- cował i zredagował zespół w składzie: Zbigniew Milewski, Jerzy Jankowski, Grzegorz Trochim- czuk, Artur Krajewski i Zofia Mikuła. Osobami odpowiedzialnymi za media, orga- nizację Lekcji poetyckich i koordynację ca- łości działań zgodnie z programem 51.War- szawskiej Jesieni Poezji były: Marlena Zyn- ger i Irena Tetlak. Partnerem medialnym był Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram”. Partnerami i donatorami 51. Warszawskiej Je- sieni Poezji byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzic- twa Narodowego, Fundacja PZU, Urząd Dziel- nicy Warszawa Śródmieście, ZAiKS, STOART, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, firmy: Jeronimo Martins „Biedronka” i Fudo Security.
  Zbigniew Milewski, lekcja poetycka w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego
  Zakładki
Antologia 51. Warszawskiej Jesieni Poezji „Jaka wielka jest Warszawa”
60 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   60   61   62   63   64