Page 88 - 40_LiryDram_2023
P. 88

  Wystawa
TWARZE WSPÓŁCZESNYCH
POETÓW POLSKICH
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
17 lipca – 10 września 2023
  Kazimierz Kochański
Po Warszawie, Gorzowie Wielkopol- skim, Suchedniowie i Bydgoszczy, Kielce są kolejnym miastem goszczącym wy- stawę „Twarze współczesnych poetów pol- skich”. Autorem prac jest dr hab. Robert Ma- nowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Marlena Zynger – poetka, członkini Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko –
Kulturalnego „LiryDram”.
Ekspozycja pokazywana w Kielcach jest czę- ścią większej wystawy „Twarze współczesnych poetów polskich”. Składa się z 26 ogromnych plansz z grafikami twarzy współczesnych po- etów polskich, którzy gościli na łamach Kwar- talnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” oraz 20 gablot, w których zamieszczono wy- brane wiersze autorów oraz ich książki, po- chodzące ze zbiorów WBP w Kielcach. Prezentowani twórcy to znani i nagradzani poeci, m.in.: Adam Zagajewski, Ewa Lipska, Małgorzata Lebda, Julia Fiedorczuk, Zbigniew
Milewski, Adriana Jarosz, Adam Kaczanowski, Stefan Jurkowski, Marcin Orliński, Krzysztof Boczkowski, Marta Podgórnik i Marek Wawrz- kiewicz.
Są wśród nich również członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Kielce – śp. prezes Stanisław Nyczaj oraz znane poetki i pisarki: Uta Przyboś i Elżbieta Musiał.
Wszyscy uczestnicy wernisażu otrzymali al- bum, zawierający prezentowane grafiki oraz rozmowy z poetami. Wystawę otworzyła Mar- lena Zynger, poetka, członkini OW ZLP, redak- torka naczelna „LiryDram” i kuratorka pre- zentowanej ekspozycji. O technice wykonania
 86 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   86   87   88   89   90