Page 2 - Aua Airlines
P. 2

AMIGOE                                                                                               5WOENSDAG

                                                                                                 3 FEBRUARI 2016

Bucuti uitgeroepen tot                                     Volgorde Parada di Luz bekend
meest romantische hotel
                                                Noord viert
ORANJESTAD — Het        wereld. “Het resort is prach-  duurzame imago, scoort na    eerste Sunset Parade
Arubaanse Bucuti & Tara     tig, de service is fenomenaal  3428 reviews vijf sterren op
Beach Resort sleept de     en het weidse witte strand   de website. In de top 25 van  ORANJESTAD — Terwijl
ene na de andere titel bin-   is verbluffend. Het personeel  de meest romantische hotels   de voorbereidingen voor
nen.              liet ons speciaal voelen en   ter wereld staat verder op   de Parada di Luz mor-
Nadat website Tripadvisor    heft ons de hele week ver-   nummer 2 The Old Rectory    genavond in San Nicolas
onlangs het hotel de achtste  wend”, staat er op de site te  Hotel in Martinhoe, Enge-    in volle gang zijn en de
plek toekende in de top tien  lezen. In reacties van gasten  land en op nummer 3 Spicers   volgorde van opstellen
van de beste hotels ter we-   die hun huwelijksreis daar   Vineyards Estate in Pokolbin,  bekend is, trok gister-
reld, heeft Tripadvisor het   hebben gevierd, staat dat    Australië. Op de laatste plek  avond door Noord de eer-
hotel nu uitgeroepen tot het  dit hotel ‘niet te vergelijken op de lijst, nummer 25, staat  ste Noord Sunset Parade.
meest romantische hotel ter   is met andere hotels’. Bucu-  het Riad Noir d’Ivoure in
                ti, dat bekend staat om zijn  Marrakech, Marokko.

Kamp voor                                            Deze nieuwe parade is een
niet-carnavalliefhebbers                                    initiatief van Comishion Se-
                                                roe Janchi om alle wijken
                                                in Noord te verenigen. Om                                                 Foto: EK Photography
                                                die reden staat de parade
                                                ook niet op de carnavalsa-    Deelnemers aan de Noord Sunset Parade.
                                                genda van Smac. Drie mu-
                                                ziekbands deden mee, BMW,    de lichtjesparade van San    Carnival Group, 6. OPC Car-   anne Lejuez (Royal), de eer
                                                4Real en D’licious, en ook    Nicolas. Acht groepen stel-   nival Group, 7. TOB Carni-   krijgt om deze carnavalspa-
                                                diverse reina’s uit de wijken  len zich morgenavond op bij   val Group en 8. Pleasers &   rade te openen. Dat is voor
                                                van Noord liepen mee. De     sportstadion Joe Laveist.    Teasers Carnival Group.     het eerst in vijftien jaar dat
                                                Noord Sunset Parade begon    1. Royal Carnival Group,    BMW Band begeleidt de last   San Nicolas deze eer krijgt.
                                                om 19.30 uur bij de burg     2. Dushi Carnival Group,    lap. De commissie Parada    Volgens Smac konden de
                                                van Madushi (naast het veld   3. Empire Carnival Group,    di Luz heeft besloten dat    andere deelnemende car-
                                                van Jong Aruba) en ging de    4. Champagne Carnival      de jeugdkoningin van het    navalsgroepen dit gebaar
                                                grote weg op naar Sabana     Group, 5. North Fantasy     district San Nicolas, Rudy-   waarderen.
                                                Liber. Daarna trokken de
                                                wagens naar Huan Zhan en
                                                naar Seroe Janchi. Bij Hof-
                                                fie Seroe Janchi eindigde de
                                                parade.
                                                Parada di Luz
                                                Smac heeft de volgorde ge-
                                                loot voor de Parada di Luz,

                                                Nieuw logo Unoca onthuld

ORANJESTAD — Voor jongeren die helemaal geen zin hebben in het aankomende carna-        ORANJESTAD — Na der-       we directeur aangesteld, Nat-  Directeur Harms (links) bij de onthulling van het logo.
valsweekend is er een alternatief. Een kamp als ‘gezond alternatief’ om onderlinge eenheid   tig jaar trouwe dienst      haly Harms. “De laatste twee
te bevorderen en ervaringen met elkaar te delen. Het is de bedoeling dat alle deelnemers    is maandagavond het       jaar is Unoca door verschil-
een geweldig weekend beleven door middel van sport en spel, muziek, kunst en avontuur      logo van stichting Unoca     lende moeilijke fases gegaan,
in nationaal park Arikok. Ook wordt er gesproken over Teen Challenge Aruba, een project     vervangen door een fris     maar dat heeft uiteindelijk
dat jongeren helpt bij hun ontwikkeling, vorming en hen leiding geeft voor de toekomst. Er   nieuw exemplaar. Daarbij     een positieve uitwerking”, al-
kunnen maximaal veertig jongeren meedoen. De leeftijd moet tussen de 13 en 19 jaar zijn en   was ook Cultuur-minister     dus Oduber.
deelname kost 50 florin per persoon. Neem voor meer informatie contact op met Adriaan Berg   Otmar Oduber aanwe-       Financiële steun
via thecraftshop@hotmail.com, 568-7449 of 583-4631.                       zig, die in een korte toe-    Sinds drie jaar krijgt de
                                                spraak zei dat de stich-     stichting geen financiële
                                                ting er hard aan werkt      steun meer uit Nederland.
                                                om transparanter en ope-     De minister legt uit dat Uno-
                                                ner te zijn.           ca de afgelopen jaren daar-
                                                Het onthullen van het logo    door voor 100 procent afhan-
                                                staat symbool voor de her-    kelijk was van de steun van
                                                structurering die bij Unoca   de gemeenschap en dat de
                                                plaatsvindt. Zo is er een nieu- financiering voor de volle 100
                                                                 procent opgenomen moest
‘One love, one kingdom’ op Aruba                                                 worden in de Landsbegro-    verschillende terreinen heb je bano, functioneert volgens
                                                                 ting. Met stakeholders zijn   te maken met verschillenden   de regels van Good Corpo-
ORANJESTAD — De do-       tura. De film, die gemaakt   Amsterdam. One Love, One    Benvinda de Sousa. Wie die    actiepunten opgesteld, die   stromingen die je één moet   rate Governance. In die vorm
cumentaire One Love, One    is door documentairemaker    Kingdom werd begin decem-    specifieke donderdagavond    teruggekoppeld moeten wor-   maken met een heel duidelijk  moet de samenwerking van
Kingdom, waarin het leven    Sebas Kes, richt zich op de   ber vertoond in Amsterdam,   niet kan, maar de film wel    den, op het gebied van cul-   beleid, zodat alle mensen de  de stichting met onder ande-
van lesbiennes, homo’s, bi-   strijd van de homogemeen-    Den Haag en Rotterdam.     graag wil zien, krijgt op vrij- tuur op Aruba. “Tijdens mijn  regels en vormen hanteren    re private partijen zo trans-
seksuelen en transgenders    schap voor gelijke rechten   Kern van de documentaire    dagavond 12 februari een     toespraak in het parlement   voor projecten van bijvoor-   parant mogelijk worden. De
in het Caribisch deel van het  in alle delen van het Ko-    zijn de persoonlijke verha-   herkansing. Dan wordt de     (tijdens de begrotingsbehan-  beeld Unoca.” Vanaf maart is  intentie is om al deze regels
Koninkrijk wordt belicht,    ninkrijk. Daarbij wordt ook   len van een drietal mensen,   documentaire gedraaid bij    deling, red.) heb ik genoemd  Unoca een stichting die, net  inzichtelijk en toegankelijk te
wordt volgende week don-    getoond hoe de Koninkrijks-   onder wie Desiree de Sousa-   Jimmy’s Place gelegen aan    dat de portefeuille Cultuur   als Fundacion Museo Aru-    maken voor iedereen.
derdag 11 februari om 19.00   boot tot stand kwam op de    Croes, Statenlid voor de AVP  de Windstraat 32. De entree   niet makkelijk is, want op
uur getoond in Cas di Cul-   Canal Parade vorig jaar in   en getrouwd met advocaat    beide avonden is gratis.
                                                                 Ingezonden

THRILLS                                                             Zika-mug bestrijding, supergroen,
                                                                 effectief en gratis!

‘Limiet’ — Franck Schatzing                                                   U KENT vast nog wel ‘onze’   vissen, ze zijn grijszwart en  Enkele jaren geleden had-
                                                                 frères’ die in de 70-er jaren  worden zo’n 15 centimeter    den ze op een open dag bij
Na zijn column ‘Onderwijs                    vijf jaar geleden en dacht…   in de ruimte-exploratie kun-   van de vorige eeuw woonden   groot. We zien ze onder an-   Santa Rosa grote ronde bak-
effect’ waagt Leo Sybrandy                   wie weet… ooit?         nen worden, want er is even   in het klooster tegenover het  dere in de rooi vlak voor de  ken met rooivissen. Die ble-
zich aan een nieuwe column:                   Nu zag ik pas een reportage   veel geld aanwezig als zand-   postkantoor in Oranjestad.   ingang van Andicuri. In die   ken ze niet meer te hebben,
‘Thrills’. In deze column kop-                 op de tv met als thema ‘de   korrels.             Met mijn zoontje was het    rooiplassen leven er honder-  ze hebben enkele kleine bak-
pelt hij spannende boeken                    rechten in de ruimte’. Daar-  De NASA richt zich weder-    toen een feest op zaterdag-   den in alle maten, de klein-  jes met rooivissen voor eigen
aan actuele gebeurtenissen                   in was sprake van bedrijven   om tot de maan. Daar wil     ochtenden in het klooster frè- tjes maar enkele centimeter   gebruik, echter niet voor pu-
of thema’s. Het doel van de                   die zich volledig richten op  men een maanbasis bouwen,    re Johannus te bezoeken die   groot. Met een klamboe en    bliek. En beleid ten aanzien
column is om regelmatig de                   exploitatie van asteroïden.   waarbij ze meteen een stuk    als hobby had, vissen te kwe-  wat handigheid vingen we    van uitzetten van rooivissen
waarde van lezen in herin-                   Tussen Mars en Jupiters     van de maan zullen koloni-    ken. Hij had allerlei aquaria  in een uurtje wel 100 meest   in dammen, dat blijkt er niet
nering te roepen en onder-                   liggen er zo’n 580.000 in de  aliseren. De vluchten ernaar   met onder meer maanvissen    hele kleine rooivisjes. Die   te zijn!
werpen te belichten. Leo Sy-                  asteroïdengordel. De voor-   toe vormen een voorberei-    en liet ons enthousiast een   gooiden we vervolgens in    Het lijkt me belangrijk en
brandy stond 30 jaar voor de                  bereiding is al in volle gang  ding op de volgende stap:    zéér interessante manier    ‘onze’ dam. Het resultaat    urgent dat Santa Rosa de
klas en houdt zich momen-                    en het zou me niet verbazen   Mars               zien om zijn vissen te voeren. was verbluffend. Binnen     dammen systematisch gaat
teel bezig met het geven van                  als binnen niet al te lange   Het moederschip waarmee     Hij had enkele glazen potten  enkele maanden was ‘onze’    controleren, vooral de dam-
bijles aan scholieren en het                  tijd de eerste interceptors op de Engelse miljardair Ri-    met water, liet er voorzichtig dam vergeven met rooivis-    men die steeds droogvallen
schrijven van verhalen. Wilt                  weg gaan naar een asteroïde.  chard Branson commerciële    een hele rauwe eidooier in   sen, de grootste al zo’n 15   en daar opnieuw rooivissen
u reageren? L.sybrandy@bo-                   Men gaat dan bijvoorbeeld    ruimtevluchten wil houden,    zakken, en zette die pot ver-  centimeter. De dam werd     in uitzet. Het verhaal dat
voaruba.com.                          op zoek naar platina. In be-  is er al en binnen een jaar   volgens buiten in hun tuin.   dan dankbaar door de vis-    als een dam rooivissen heeft
                                paalde asteroïden schijnt    kan een eerste vlucht plaats-  Na enkele dagen legden de    arend, zilverreigers en vele  gehad, droogvalt, en bij re-
Het is u misschien nog niet   zending van de explosie van   zich meer platina te bevin-   vinden. Ook de bouwers van    muggen massaal eitjes op    watervogels bezocht. De dik-  gen vanzelf weer rooivissen
opgevallen maar er is een    de Challenger maakte zeer    den als men ooit op aarde    de raket SpaceX, die pas     het wateroppervlak van die   bekfuut broedde bij ons en   krijgt uit eitjes in de dambo-
wederopstanding gaande     veel indruk op me en even-   heeft gevonden.         geleden keurig landde waar    potten, zwarte ovaalvormige   bracht vijf jongen groot. Bij  dem, is mijns inziens nooit
wat betreft het exploreren   eens de dodelijke terugkeer   In Nederland is de organi-   hij moest landen, willen een   kleine zwarte vlekjes die op  het meestal jaarlijks droog-  bewezen.
van de ruimte. Als kind     in de dampkring van de as-   satie Mars One opgericht    verbeterde raket voor com-    het water dreven bestaande   vallen van de dam lagen dan   Santa Rosa zal dan opnieuw
maakte ik de eerste pogin-   tronauten van de Columbia.   met als doel om in 2023 een   merciële doeleinden gebrui-   uit miljoenen eitjes. Vervol-  duizenden dode rooivissen    weer grote professionele
gen mee van de mens om een   Hierna is het bijna 20 jaar   nederzetting op Mars te bou-  ken. Hoe de situatie momen-   gens zwommen na enkele da-   in alle maten. Resultaat: in  bakken moeten bouwen in
reis in het heelal te maken.  vrij rustig geweest, met de   wen. Het is wel een enkele   teel is op Curaçao, waar een   gen honderden zeer beweeg-   ‘onze’ dam geen enkele mug-   eigen beheer, om steeds te
We hadden thuis net een     Hubble-telescoop misschien   reis voor de vier astronauten  Nederlands bedrijf de hon-    lijke actieve muggenlarven   genlarf!!            kunnen beschikken over vol-
televisie aangeschaft op het  als meest intrigerend.     die deze vlucht maken, maar   neurs wil waarnemen, is me    (kleine langwerpige larven).  Bij onze gele koortsbestrij-  doende rooivissen.
moment dat Neil Armstrong    ‘Limiet’, waarin de gebeurte-  er volgt aanvulling in latere  niet geheel duidelijk.      Hij pakte dan een zeef met   ding (GKMB) weten ze van    Het moet toch mogelijk zijn
voet op de maan zette. Een   nissen zich in een hoog tem-  vluchten. Uiteindelijk moet   En hoe zit het nu met die    kleine gaatjes, gooide dan   deze rooivissen en ik ben ze  deze zéér milieuvriendelijke
toch wel heel bijzondere    po afwisselen, speelt zich af  de nederzetting zelfvoorzie-  rechten in de ruimte. Wan-    zo’n pot met muggenlarven    naar aanleiding van deze    effectieve groene goedkope
gebeurtenis. Op school ver-   in 2025. Sinds de ontdekking  nend zijn.           neer kunnen we daar de      door die zeef, waarbij alleen  ingezonden brief weer eens   methode opnieuw systema-
telde de leerkracht ons over  van de maangrondstof heli-   Ook in een land waarvan je   eerste oorlog verwachten.    de grootste muggenlarven    gaan opzoeken om te horen    tisch toe te passen! Alles-
de wedstrijd tussen Rusland   um-3 voeren de Chinezen en   het niet van zou verwachten,  Dat zal nog wel even du-     in de zeef bleven hangen, en  of ze iets doen om onze +/-   zins de moeite waard, deze
en de VS, over de Spoetnik,   de Amerikanen een verbeten   zijn plannen om naar Mars    ren, maar uiteindelijk zul-   gooide die triomfantelijk in  42 dammen van rooivissen    muggenbestrijdingsmethode
het hondje Laika en de eer-   wedloop om de exploitatie    te gaan. De Verenigde Ara-   len er ruimtegevechten gaan   zijn aquarium met maanvis-   te voorzien. Ze hebben geen   dankzij onze voormalige frè-
ste mens in de ruimte, Joeri  van deze krachtige energie-   bische Emiraten willen, in   plaatsvinden… tussen Star-    sen. Die werden werkelijk    rooivissen, wel hele kleine   res!! Temeer daar de Wereld-
Gagarin.            bron. Ik las het spannende   samenwerking met Rusland,    Wars-achtige ruimteoorlog-    helemaal gek, en aten bin-   visjes, guppies genaamd die   gezondheidsdienst (WHO)
De andere Apollo-vluchten    en fantasierijke boek zo’n   Frankrijk en Engeland, in    schepen van verschillende    nen de kortste tijd alle lar-  ze gebruiken om in regen-    de verspreiding van het zi-
volgden (waarbij Apollo 13                   2020 een sonde op Mars     naties of binnen de populatie  ven gulzig op.         bakken te gooien, maar voor   kavirus als een internationa-
voor een spannende tijd                     laten landen… een eerste    op een planeet.         Aangezien bij ons huis een   beleid ten aanzien van dam-   le noodsituatie bestempelt.
zorgde) en na de ruimteson-                   stap naar ‘echte reizen’ naar  Vreemde wezens, die men-     grote dam is, ging ik met de-  men verwijzen ze me naar
des en satellieten volgden de                  Mars. Het land zou wel eens   sen.               ze kennis verder op zoek in   Santa Rosa. Dus ik naar           HEIN GOOSKENS
space shuttles. De live uit-                  een zeer belangrijke speler                   onze Arubaanse natuur. In    Santa Rosa.                          Aruba
                                                                 onze rooien leven veel rooi-
   1   2   3   4   5   6   7