Page 5 - Aua Airlines
P. 5

2 WOENSDAG                                                                                         AMIGOE
    3 FEBRUARI 2016

Politiek leidersoverleg                                   STSK vergadert met Dick:
over CPS/CPA                                         ‘Witte rook’

WILLEMSTAD — De politiek leiders van de coalitie       lingscommissie, het Mul-    WILLEMSTAD — De vak-
komen morgenmiddag samen om te praten over on-        tidisciplinair Projectteam   bond voor niet-onderwij-
der meer de havenconcessie voor de Curaçao Port       (MDPT) dat door de regering   zend schoolpersoneel,
Services (CPS), de tweede megapier en de situatie van    is ingesteld om onder meer   STSK, heeft vanochtend
de kranen in de haven. Het is de bedoeling dat tijdens    de raffinaderij te moderni-   met de minister van On-
de bijeenkomst de politiek leiders een presentatie ge-    seren en een derde partner   derwijs, Irene Dick (PS)
ven over de stand van zaken.                 voor de raffinaderij te vin-  vergaderd. Dat laat zowel
                               den, zullen tijdens deze ver-  de vakbond als het minis-
De discussie over de haven-  een akkoord over dit punt te gadering aan bod komen.     terie van Onderwijs we-
concessie speelt al een hele  komen.                            ten. De vergadering is het
tijd. Tot nu toe waren de                  Deze week vindt er geen ver-  gevolg van een brief die
partijen nog niet op een lijn Op de agenda staat ook de   gadering van de samenwer-    de vakbond vorige week
over hoe te handelen met de  stand van zaken rond de    kende partijen plaats. In dit  naar de minister heeft ge-
concessie en wat er met de   Isla-raffinaderij, met name  overleg komen niet alleen de  stuurd, met het verzoek
aanschaf van nieuwe kra-    de discussie die er op dit  politiek leiders, maar ook be- om binnen een week te
nen voor de haven dient te   moment gevoerd wordt over   stuursleden en leden van de   vergaderen. De vicevoor-
worden gedaan. Het is niet   vervuiling van de raffinade- verschillende Statenfracties  zitter van STSK, Lutson
uitgesloten dat de partijen  rij. Maar ook de werkzaam-  bijeen om over actuele on-   Lucas, spreekt van ‘witte
morgen zullen proberen tot   heden van de onderhande-   derwerpen te praten.      rook’.

Rapport                                           De vakbond wilde vergade-                                   Foto: Tico Vos
Ontvangerpersoneel afgerond                                 ren om de minister te vra-
                                               gen ‘per direct het onrecht in
WILLEMSTAD — Het rapport, met hierin de beoorde-       taakverruiming/-verzwaring   het werkveld stop te zetten’  Onderwijs-minister Dick, haar vertegenwoordigers en STSK vanochtend tijdens de vergade-
ling van de functies van het personeel van de Ontvan-    kregen, maar dat hun func-   en ‘om een datum te prikken   ring.
ger, is afgerond. Dat laat Alfonso Trona, directeur van   ties en salarissen niet waren  om met de onderhandelingen
de Ontvanger, tegenover deze krant weten. Hier was      aangepast. Dit terwijl dat   met betrekking tot de juridi-  afspraken kunnen maken     richt dat Dick Stanley Betri- vakbond, een advies uitbren-
in november opdracht voor gegeven. De reden voor       bij andere afdelingen in de   sche positie van het niet-on-  met de minister”, aldus de   an bereid heeft gevonden om  gen aan het ministerie.
de evaluatie is de ontevredenheid van het personeel     belastingketen reeds is ge-   derwijzend schoolpersoneel’   vicevoorzitter. Beide partijen namens haar in de toekomst
over een taakverzwaring in 2006, waarna geen func-      beurd. Zij werden hierin on-  te beginnen. Hij is het er in  wilden niet in details treden, te vergaderen met de vak-    Carnavalspakket
tie-/ of salarisbeoordeling volgde.             dersteund door de Algemene   ieder geval niet mee eens dat  daar de vakbond zijn leden   bond. Volgens het ministe-   het goedkoopst
                               Bond voor Overheidsperso-    ondersteunend personeel in   vanavond in een algemene    rie zullen de vergaderingen   bij Bon Bini
“Het rapport is als het goed  rapport staat kon de direc-  neel (Abvo). Naderhand zijn   het onderwijs alleen tijdens  vergadering nog moet infor-   structureel en consequent    Supermarkt
is vorige week aangeboden   teur niet zeggen en hoelang  de betrokken partijen tot    schoolvakanties vakantieda-   meren over wat er is bespro-  plaatsvinden. Daarnaast zal
aan de minister van Financi-  het proces nog zal duren was een akkoord gekomen voor    gen kan opnemen. Volgens    ken. Wel informeerde het mi-  Betrian, na een inventarisa-
en, Jose Jardim (namens on-  hem niet bekend.       de evaluatie. “De taken van   de vakbond druist dat in te-  nisterie middels een persbe-  tie van de problemen van de
afhankelijk Statenlid Glenn                 het personeel worden door    gen de wet.
Sulvaran). Dit zal daarna   Het personeel legde vorige  een consultant geëvalueerd.   “We hebben enkele concrete
naar de afdeling personeels-  jaar op 13 november het    De salarissen worden vervol-
zaken van de Ontvanger     werk neer om te ‘verga-    gens ook beoordeeld.”      Wilsoe hekelt                                         WILLEMSTAD —Carna-
worden gestuurd voor een    deren onder werktijd’. De                   ‘indecent proposal’ van Plasterk                                valsvierders kunnen het
eindadvies”, aldus Trona.   werknemers vonden het on-   Dat liet Trona vorige maand                                                  beste hun boodschap-
Wat er inhoudelijk in het   eerlijk dat zij in 2006 een  nog aan deze krant weten.                                                   pen inslaan bij Bon Bini
                                                                                              Supermarkt. Uit de laat-
Toerismecijfers 2015                                     WILLEMSTAD — PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe          van State tijdelijk met be-  ste prijsvergelijking van
                                               is niet te spreken over het voornemen van de Neder-       schillenbeslechting binnen   de consumentenstich-
Correctie Chata: Hotelbezetting                               landse minister Roland Plasterk (Binnenlandse Za-        het Koninkrijk te belasten   ting blijken onder meer
bijna 3 procent gestegen                                   ken en Koninkrijksrelaties) om geschillen tussen de       wederom werd afgewezen.    vruchtensap, whisky
                                               vier landen van het Koninkrijk aan de Raad van State      Het PS-Statenlid stelt dat   en chips daar het goed-
                                               voor te leggen. Volgens Wilsoe lapt Plasterk hiermee      zijn fractie van mening is   koopst te zijn.
                                               besluiten van de vier parlementen die het Koninkrijk      dat het uitvoeren van de be-
                                               vormen aan zijn laars.                     sluiten van het Ipko, verder  In totaal waren 39 produc-
                                                                               vergaderen in het kader van  ten het goedkoopst bij Bon
WILLEMSTAD — De        opzichte van een jaar eer-  dollar in 2014. Ook de Re-   In een persbericht omschrijft  van het Koninkrijk zou gaan   het Koninkrijksoverleg op   Bini. Op de tweede plaats
Curaçao Hospitality &     der niet met 2,17 procent   venue per Available Room    het Statenlid het voorstel   beslechten.           een kwestie van tijdverlies  eindigde Mangusa Hyper-
Tourism Association      gestegen, zoals gisteren be- (RevPar) – inkomsten per    van Plasterk als een ‘inde-   Het besluit hield in dat de-  uitkomt.            markt met 35 ‘voordelige’
(Chata) heeft nieuwe      richt, maar met 2,8 procent, beschikbare hotelkamer –    cent proposal’. Wilsoe, die   ze instantie onafhankelijk   Het voorstel van Plasterk is  producten. Op de derde
cijfers gepubliceerd      namelijk van 68,6 procent   is met 7,86 dollar toegeno-   ook voorzitter is van de Vas-  moest zijn, dat de uitspra-   volgens Wilsoe niet alleen   plaats eindigde Mangusa
over de hotelbezetting     in 2014 naar 71,4 procent   men, van 100,44 in 2014 tot   te Commissie Koninkrijksre-   ken bindend moeten zijn en   een gebrek aan respect voor  Rio Canario met 27 pro-
en de inkomsten per ka-    vorig jaar.          108,30 dollar vorig jaar.    laties en Interparlementaire  dat de geschillen die aan dit  de vier parlementen van de   ducten die goed zijn voor
mer over 2015.         De Average Daily Rates                    Relaties van de Staten, stelt  orgaan moeten worden voor-   landen die het Koninkrijk   de portemonnee. Centrum
                (ADR), ofwel gemiddelde    De cijfers zijn gebaseerd op  dat de minister met zijn han-  gelegd, moeten voortvloeien   der Nederlanden vormen,    Mahaai daarentegen ver-
Op basis van de gecorri-    inkomsten per kamer, is    data van dertien bij Chata   delwijze voorbijgaat aan tal  uit de interpretatie van ju-  maar het is ook een totale   koopt vlees tegen de voorde-
geerde cijfers is de hotel-  vorig jaar gegroeid naar   aangesloten hotels, met in   van besluiten van de parle-   ridische aspecten van het    minachting van de positie   ligste prijs. Water is echter
bezetting over 2015 ten    151,73 dollar, van 146,32   totaal 2264 kamers.       menten in het Koninkrijk    Statuut.            van de vier parlementen.    weer goedkoper bij Espera-
                                               van de afgelopen periode.                    Het parlement van Curaçao   mos supermarkt. Mangusa
                                               Hij verwijst onder meer naar   In zijn persbericht stelt   dient volgens Wilsoe zoals   Hypermarkt heeft het beste
                                               het Interparlementair Ko-    Wilsoe dat ook de Tweede    afgesproken is met de de-   assortiment. Van de 148
                                               ninkrijksoverleg (Ipko) van   Kamer in oktober vorig jaar   legaties van Aruba en St.   producten die zijn vergele-
                                               mei 2015, waarin de parle-   met een motie met dezelfde   Maarten, de regeringen van   ken blijkt Mangusa er 123
                                               menten van Aruba, Curaçao,   strekking akkoord is gegaan.  de respectievelijke landen te in de schappen te hebben.
                                               St. Maarten en Nederland    Tijdens het Ipko van be-    instrueren om via de gevol-  In totaal zijn vijftien super-
                                               een besluit hebben geno-    gin dit jaar op St. Maarten   machtigde ministers een ei-  markten bezocht waaron-
                                               men om een onafhankelijk    werden de uitgangspunten    gen initiatief-ontwerp-Rijks- der Albert Heijn, Arco iris,
                                               orgaan op te richten dat    van mei 2015 weer gerati-    wet bij de Rijksministerraad  Best Buy, Mangusa en Cen-
                                               geschillen tussen de landen   ficeerd, terwijl het voorstel  in te dienen.         trum supermarkt. De re-
                                                               van Plasterk om de Raad                    sultaten van het onderzoek
                                                                                              zijn te vinden op de website
                                                                                              www.fundashonpakonsu-
                                                                                              mido.org.

                                                                                              STU vergadert
                                                                                              vrijdag met minister
                                                                                              Rhuggenaath

                                                                                              WILLEMSTAD — STU, de
                                                                                              belangenvereniging voor
                                                                                              chauffeurs van kleine bus-
                                                                                              sen, vergadert aanstaande
                                                                                              vrijdag met minister Eu-
                                                                                              gene Rhuggenaath van
                                                                                              Economische Ontwikke-
                                                                                              ling (PAR). Dat meldt Gio-
                                                                                              vanni Decaster, voorzitter
                                                                                              van de belangenvereni-
                                                                                              ging vanochtend aan deze
                                                                                              krant. De partijen bespre-
                                                                                              ken vrijdagochtend de re-
                                                                                              den voor de verlaging van
                                                                                              de bustarieven per 1 janu-
                                                                                              ari 2016.

                                                                                              De belangenvereniging heeft
                                                                                              onlangs een vergadering met
                                                                                              Rhuggenaath aangevraagd,
                                                                                              daar zij ontevreden zijn met
                                                                                              het feit dat de bustarieven
                                                                                              per 1 januari zijn verlaagd,
                                                                                              maar dat een onderzoek van
                                                                                              Soab (naar het aantal busrit-
                                                                                              ten per dag om tot eerlijke
                                                                                              tarieven – gebaseerd op het
                                                                                              minimumloon – te kunnen
                                                                                              komen, red.) nog niet is afge-
                                                                                              rond. De buschauffeurs han-
                                                                                              teren uit onvrede nog de oude
                                                                                              bustarieven (dus van vorig
                                                                                              jaar, red.). “Wij gaan de mi-
                                                                                              nister vrijdag vragen waarom
                                                                                              de bustarieven zijn verlaagd,
                                                                                              terwijl de resultaten van het
                                                                                              rapport nog niet bekend zijn
                                                                                              gemaakt”, aldus Decaster.
                                                                                              Volgens de voorzitter is er
                                                                                              daarna wel behoefte aan een
                                                                                              meer formele vergadering
                                                                                              met de minister, om de zaken
                                                                                              grondiger te bespreken. “Deze
                                                                                              vergadering gaat heel kort
                                                                                              duren, omdat vrijdag voor ons
                                                                                              een hele drukke dag is.”
   1   2   3   4   5   6   7   8