Page 6 - Aua Airlines
P. 6

AMIGOE                                                                                             11WOENSDAG

                                                                                              3 FEBRUARI 2016

-RXUQDOLVWLV                                         :ĂƉĂŶŝŶǀĞƐƚĞĞƌƚ
OHYHQVJHYDDUOLMNEHURHS ϭϬϬŵŝůũŽĞŶŝŶƐƚƵŬƐƚĞĞŶ
                                                TOKIO — Het is niet meer
BRUSSEL — In 2015 zijn 112 journalisten door geweld      vechten. Ook misdaadsyn-    dan een rotsblok van 4,5
omgekomen. De afgelopen kwart eeuw kwamen in to-        dicaten gebruiken geweld    bij 1,7 kilometer en men-
taal 2297 journalisten en mensen met wie ze samen-       tegen verslaggevers.      selijk leven is er onmo-
werkten om het leven. Het zwartste jaar was 2006,       De gevaarlijkste landen     gelijk. Toch investeert
toen 155 verslaggevers door geweld omkwamen.          zijn onder meer Irak, de Fi-  Japan omgerekend liefst
                                lipijnen, Mexico, Pakistan,   100 miljoen euro in het
De International Federati-   voor meer bescherming     Rusland, Algerije, India en   atol dat in de Grote Oce-
on of Journalists (IFJ), die  van journalisten die hun    Syrië. In Afrika lopen jour-  aan ligt, 1000 kilometer
deze cijfers bijhoudt, pleit-  beroep uitoefenen. De be-   nalisten het meeste gevaar   ten zuiden van Tokio.
te vandaag bij monde van    roepsgroep is letterlijk het  in Somalië, in Zuid-Ameri-   Okinotorishima wordt
haar president Jim Bou-     mikpunt van ontvoeringen,   ka is dat Brazilië, aldus de  ingericht als strategische
melha niet voor het eerst    bomaanvallen en vuurge-    IFJ.              uitkijkpost in verband
                                                met de groeiende Chinese
ZĂŶĚWĂƵů                                           activiteit in het gebied.
ďĞģŝŶĚŝŐƚƌĂĐĞŶĂĂƌtŝƚƚĞ,ƵŝƐ
                                                Steeds meer eilanden in de
WASHINGTON — Rand                                       oceaan worden door steeds                                  Foto: Wikipedia
Paul trekt zich terug uit                                   meer landen geclaimd. Het
de strijd om de Republi-                    Foto: AFP/Pete Marovich     opvallende aan Okinoto-    Het kleine atol van 4,5 bij 1,7 kilometer heeft in militair opzicht een grote betekenis voor
keinse kandidatuur voor                                    rishima is nu juist dat China Japan.
het Witte Huis. Dat heeft                                   er zijn neus voor ophaalt en
de 53-jarige senator uit                                    het atol beschouwt als een   vlak. De Japanse regering is. Gelegen tussen Taiwan een stuk zee waar steeds va-
Kentucky vandaag be-                                      stuk steen zonder waarde.   vindt dat het rotsblok ook in en het Amerikaanse eiland ker diverse marines actief
kendgemaakt. Zijn ver-                                     Japan doet dat niet en heeft  militair opzicht van belang Guam overziet het letterlijk zijn.
klaring volgt twee dagen                                    besloten dat het Japans is
na de voorverkiezing in                                    en, zo schrijft The Guar-
Iowa, waar de senator                                     dian vandaag, er flink in
als vijfde eindigde met                                    te investeren. Het eilandje
slechts 4,5 procent van de                                   ligt in een gebied met onder
stemmen.                                            meer veel scheepvaart, rijke
                                                visgronden en vermoedelijk
                                                veel olie onder het zeeopper-

“Het is een ongelooflijke eer                                 DŽĚĞůnjŝĞƚĂĨǀĂŶ                      /ƚĂůŝĂĂŶƐĞ
om campagne voor het Witte                                   ƌĞĐŚƚƐnjĂĂŬƚĞŐĞŶŝůůŽƐďLJ ǀĞƌǀĂůƐĞƌƐŽůŝũĨŽůŝĞŐĞƉĂŬƚ
Huis te voeren. Vandaag be-   De senator uit Kentucky maakte vandaag bekend zich terug
eindig ik waarmee ik begon,   te trekken uit de strijd om de Republikeinse kandidatuur. Hij MONTGOMERY — Model       Uit onderzoek is echter ge-  ROME — De Italiaanse      tegen diverse producenten
klaar om verder te strijden   stond op de vijfde plaats.                   Chloe Goins die Bill Cos-   bleken dat Cosby ten tijde   politie heeft een bende    een zaak omdat ze minder-
voor de zaak van de vrij-                                   by van seksueel misbruik    van het incident niet op het  vervalsers opgepakt en     waardige olie aan de man
heid”, aldus Paul.       Tijdens de campagne kwam    lastingen en geen militaire   beschuldigde, ziet af van   feest en niet eens in Cali-  bij diverse invallen 2000   brachten als olie van de eer-
                hij herhaaldelijk in botsing  interventies. Hij was een    de civiele procedure die    fornië was. Goins trekt zich  ton ‘foute’ olijfolie in be-  ste persing.
De oogarts en politicus zit   met zowel Democraten als    verklaard tegenstander van   ze tegen hem had aange-    daarom terug.         slag genomen.
sinds 2011 in de Senaat.    Republikeinen. Zijn poli-   de alom aanwezige, talloze   spannen. Ze heeft daar-    Voor een andere zaak stond                  Colofon
Hij maakte in april vorig    tieke credo luidde: weinig   observaties door de geheime   toe een officieel verzoek   Bill Cosby gisteren voor de  De acht verdachten deden
jaar zijn kandidatuur voor   staatsbemoeienis, lage be-   dienst NSA.           ingediend. Dat meldden     rechter in Pennsylvania.    het voorkomen alsof de olie   8,7*(9(5,-$0,*2(19
het presidentschap bekend.                                   Amerikaanse media gis-     Daar hoorde hij of een aan-  van Italiaanse olijven was   7HOHIRRQFHQWUDOH
                                                teren.             klacht van basketbalster An-  gemaakt, maar in werkelijk-   .D\D)UDWHUQDQGL6NqUSqQq]Q
sůŝĞŐƚƵŝŐůĂŶĚƚ                                                       drea Constand wegens sek-   heid zaten er vruchten uit   &XUDoDR1$
ŵĞƚŐĂƚŝŶƌŽŵƉŶĂĞdžƉůŽƐŝĞ                                  Het model zei door de 78-ja-  sueel misbruik tegen hem    Spanje en Griekenland in
                                                rige Cosby gedrogeerd te zijn zou leiden tot een rechts-   verwerkt.            'LUHFWLH
                                                op een feestje in de Playboy  zaak. Wegens een gebrek    De olie had op papier een    )D[
                                                Mansion in 2008. Hij zou    aan bewijs kan Cosby tot    waarde van zo’n 13 miljoen   (PDLOGLUHFWLH#DPLJRHFRP
                                                haar misbruikt hebben ter-   dusver niet strafrechtelijk  euro. De invallen en arresta-  (UQHVW9RJHV
                                                wijl ze buiten kennis was.   vervolgd worden.        ties van de operatie ‘Mamma   0LFKDHO09RJHV
                                                                               Mia’ waren in de regio’s Ca-  (OKDP(O+DJHVHFUHWDUHVVH
                                                ͚ϭϯϬϬdƵƌŬƐĞ                         labrië en Apulië.        .DULQ:RRQLQJ
                                                ƐƚƌĂŶĚŚŽƚĞůƐƚĞŬŽŽƉ͛                     Gesjoemel met olijfolie komt
                                                                               vaker voor in Italië. Vorig   5HGDFWLH
                                                                               jaar begon justitie in Turijn  )D[
                                                                                               (PDLOUHGDFWLH#DPLJRHFRP

                                Foto: AFP/Mohamed Abdiwahab   ANKARA — Er staan mo-     procent van het totale aan-                  (LQGUHGDFWHXU
                                                menteel 1300 strandho-     tal bezoekers. Formeel is er                 /LHVEHWK0DQWHO
Een vliegtuig van Daallo Airlines maakte vandaag een noodlanding in Mogadishu na een      tels in Turkije te koop    geen verbod door het Krem-                  9HUVODJJHYHUV
explosie.                                           omdat de Russen Turkije    lin voor zijn onderdanen af-                 5DLO\3RORQLXV
                                                als vakantieoord boy-     gekondigd, maar er vliegen                  0DULMD6WRMDQRYLF
MOGADISHU — Een pas-      de explosie zich kort na het  heid opgeëist.         cotten. Die boycot werd    geen charters meer naar                    -RPDLUDYG0HXOHQ$QJHOD
sagiersvliegtuig met 74     opstijgen voordeed. Wat er is Het toestel keerde na de ont-  ingesteld nadat in no-     Turkije. Bovendien heeft de                  1HOO\5RVD
mensen aan boord heeft     ontploft, is niet bekend. In  ploffing terug naar de lucht-  vember een Russisch ge-    regering in Moskou haar                    6KHOOH\7MDXZ)RH
in Somalië na een ex-      officiële verklaringen wordt  haven van Mogadishu. Een    vechtsvliegtuig het Turk-   onderdanen herhaaldelijk                   -HURHQ%DOGZLQVSRUW
plosie, met een gat in de    alleen over een ‘plotseling  man werd door het gat in de   se luchtruim zou hebben    gewaarschuwd voor terroris-                  -RKDQQHV9LVVHU
romp een succesvolle      defect’ gesproken.       romp naar buiten gezogen.    geschonden. Moskou en     tische aanslagen in Turkije.                 0DUF\5R]HQGDO
noodlanding gemaakt.                      Zijn lichaam werd later in   Ankara wasten elkaar      Today’s Zaman meldt dat
Eén persoon kwam om       In de Verenigde Staten zei-  de buurt van de luchthaven   publiekelijk de oren en    veel hotels aan de Zwarte                   %XUHDXUHGDFWLH
het leven, aldus politie-    den twee anonieme bronnen   gevonden.            kondigden wederzijds      Zee vrijwel bankroet zijn. De                 $GYDQ/RRQ
bronnen vandaag.        binnen de regering dat het                   economische sancties af.    totale waarde van de hotels                  1DWKDO\'DOQRRWVHFUHWDULDDW
                incident waarschijnlijk door                                 die te koop staan, bedraagt                  &RUUHFWLH$UL0DQVHFR}UGLQDWRU
Het toestel, een Airbus A321  een explosief is veroorzaakt.                 Een van de Russische maat-   ongeveer 23 miljard gulden.                  ,QJULG.HUVWMHQV
van Daallo Airlines, was on-  Hard bewijs kwam er echter                   regelen treft nu de Turkse                                  (OOHQ5LQNEXUHDXUHGDFWLHFRUUHFWLH
derweg van de hoofdstad Mo-   niet en bovendien heeft nie-                  toeristische sector, meldt de Overleden                           &RUUHVSRQGHQWHQ
gadishu naar Djibouti toen   mand de verantwoordelijk-                   Turkse krant Today’s Za-                                   &XUDoDR-XGLWK5DPDXWDU
                                                man. Vorig jaar bezochten                                  %iQGDERX;DYRUD5LFDUGRYDQGHU%LHVW
                                                nog ruim 3 miljoen Rus-                                   1HGHUODQG2WWL7KRPDV
                                                sische toeristen de Turkse
                                                steden en stranden, ofwel 15                                 $GYHUWHQWLH
                                                                                              )D[
ĂŶƚĂůůĞĞƌƉůŝĐŚƚŝŐĞ                                                                                    (PDLODGYHUWHQWLH#DPLJRHFRP
ƚŚƵŝƐnjŝƚƚĞƌƐŐĞĚĂĂůĚ                                                                                    &RQWDFWSHUVRRQ0DUORHV7DN
                                                                                              $FTXLVLWLH
DEN HAAG — Het aantal      leerlingen. Dekker laat on-                                                                 <ROqQH+ROODQGHU
leerplichtige kinderen     derzoek doen naar hoe deze                                                                 -R\FH*LMVEHUWKD
dat voor korte of langere    stijging verklaard kan wor-                                                                 .DULQYDQGHU/XEEH
tijd niet naar school ging,   den.                                                                            (OL]H$XJXVWD
is vorig schooljaar afge-    In augustus 2014 werd met                                                                  0HGHZHUNHUV1RUZLQ5HLQHWD
nomen van 10.680 naar      passend onderwijs gestart.                                                                 $QJHOLTXH)LGDQTXH3DXOD
9972 leerlingen. Van hen    “Een van de doelen van pas-
stond 40 procent wel op     send onderwijs is het aantal                                                                fDSD
een school ingeschreven,    thuiszitters omlaag te bren-                                                                (PDLOQDSD#DPLJRHFRP
maar werd deze langer      gen. Ik wil dat in 2020 geen                                                                /LQGDYDQ(HNHUHVEODGPDQDJHU
dan vier weken niet be-     kind langer dan drie maan-                                                                 7HO
zocht. Dat percentage is    den thuiszit zonder dat er
in vergelijking met vorig    een goede plek gevonden is                                                                 2SPDDN
jaar gelijk gebleven.      op een school. Er zit wat dat                                                                (PDLOOD\RXW#DPLJRHFRP
                betreft wel beweging in de                                                                 +RRIG/LOOLDQ&RUGLOLD
De nieuwe cijfers staan in   cijfers, maar het gaat nog                                                                 :HQGHOD$WDOLHGH
een brief die staatssecre-   lang niet hard genoeg”, laat                                                                6WHSKDQLH+H\HU
taris Sander Dekker van     Dekker weten.                                                                        /XGZLJ5DPD
Onderwijs vandaag naar     Daarom heeft de staatsse-                                                                  (GVHOLQH$QJHOR
de Tweede Kamer heeft ge-    cretaris een paar maatre-                                                                  0DULVD(GXDUGD
stuurd. Ieder voorjaar wordt  gelen in het leven geroepen.                                                                )UHGG\-LPpQH]
de Kamer geïnformeerd over   Zo komen er meer mogelijk-                                                                 $QGUH1DJWHJDDO
schoolverzuim in het vorige   heden om een deel van het
schooljaar.           onderwijs buiten de school                                                                 ,&7
Uit de cijfers blijkt dat het  te volgen. Daarnaast orga-                                                                 (PDLO,&7VXSSRUW#DPLJRHFRP
aantal vrijstellingen van de  niseert Dekker samen met                                                                  6KHUQRQ+D\QHV
leerplicht vorig jaar juist is zijn collega Martin van Rijn
toegenomen. Vanwege een     (Volksgezondheid) de lande-                                                                 'UXNNHULM
verstandelijke of fysieke be-  lijke Thuiszitters Top, waar                                                                %DUEDUD%ORP
perking hoefden 5077 kin-    gemeenten samenkomen en                                                                   (PDLOEEORP#DPLJRHFRP
deren niet naar school. Een   van elkaars aanpak kunnen
jaar eerder ging het om 4444  leren.                                                                           $0,*2(%21$,5(
                                                                                              (PDLOUHGDFWLH#DPLJRHFRP
                                                                                              5HGDFWHXU-DQLWD0RQQD
                                                                                              (PDLO%RQDLUH#DPLJRHFRP
                                                                                              
                                                                                              $GYHUWHQWLHHQLQFDVVR
                                                                                              (ULF%HHOGVQLMGHU
                                                                                              (PDLOHEHHOGVQLMGHU#DPLJRHFRP
                                                                                              
                                                                                              $ERQQHPHQWDFFRXQWERQDLUH#DPLJRHFRP

                                                                                              3HUVDJHQWVFKDSSHQ
                                                                                              $13
                                                                                              $3
                                                                                              6DPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVW
                                                                                              7KH'DLO\+HUDOG6W0DDUWHQ
                                                                                              'H:DUH7LMG6XULQDPH
                                                                                              )RWR¶V$)3$3

                                                                                              'LVWULEXWLHDERQQHPHQWHQ
                                                                                              2IILFHPDQDJHU$UOHWW\/DFURHV
                                                                                              (PDLOGLVWULFR#DPLJRHFRP
                                                                                              7HO
                                                                                              )D[
   1   2   3   4   5   6   7   8