Page 2 - AAA 22 AUG 2015
P. 2

Antilliaans Dagblad Zaterdag 22 augustus 2015                                                          3

Eis hoge straffen                                                         Curaçao

                                                       Party Bike gepresenteerd

Bullenbaaimoord

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de twee verdachten van de
Bullenbaaimoord, waarbij Nikita Attaf en Shendrick Randt door schoten om het leven
werden gebracht, gevangenisstraffen geëist van 30 en 28 jaar.

  Het gaat respectievelijk om de    De familie van de vermoorde   kocht, waarna de opbrengst      Sinds gistermiddag is er een nieuw toeristisch product op Curaçao:
op Curaçao geboren 25-jarige N.   Attaf heeft een schadevergoe-   terug werd gesluisd via Western   de Party Bike. De ‘fiets’ die 14 mensen kan dragen kan per uur afge-
‘Lupo’ H. en de in Colombia ge-   ding van 50.000 gulden geëist   Union en alhier gebruikt. Er zijn  huurd worden om met toeristen in de stad rond te trekken.
boren 28-jarige J. ‘Patso’ of ‘Rus- en de familie van Randt 31.500   ook horloges in de VS verkocht’.   Onderweg wordt gezellige muziek gedraaid en worden op de scher-
so’ F-F. Tegen drie andere ver-   gulden.                                 men foto’s van verschillende locaties op het eiland getoond.
dachten in deze zaak die niet di-                     De moord op Bullenbaai is al-
rect bij de moord betrokken       Alle vijf mannen worden ver-  leen gepleegd door N. ‘Lupo’ H.                                          FOTO JEU OLIMPIO
waren, maar wel mede verdacht    dacht van het plegen van een    en J. ‘Patso’ of ‘Russo’ F-F. Uit
zijn voor het plegen van twee    overval in het huis van de fami-  het requisitoir blijkt dat de fami- Twaalf jaar voor ‘Gamba’
overvallen en het witwassen van   lie Attaf in de Schonegevelstraat lie Attaf, waar eerder de overval
vijftien buitgemaakte horloges,   op 8 februari 2014. De mannen   gepleegd was, betrokken is bij    Van een onzer verslaggevers     vendien geen enkele reden be-
is 8, 7 en 6 jaar gevangenisstraf  hebben allemaal de overval be-   drugshandel. Een van de fami-    Willemstad - De 28-jarige K.G.   denken waarom Kuwas toen dit
geëist. Het gaat respectievelijk   kend. Daarbij zijn onder andere  lieleden Attaf is namelijk in no-  ‘Gamba’ is veroordeeld tot een   verhaal zou hebben verzonnen”,
om de 23-jarige B. ‘Gacháko’ of   uit een kluis 15 merkhorloges   vember 2014 samen met N. ‘Lu-    gevangenisstraf van twaalf jaar   zo staat in het vonnis. Tegenover
‘Russo’ V-G., de 20-jarige F. V-F.  gestolen die, zo staat in het re- po’ H. en de later vermoorde     als medeplichtige op de moord    de gedetailleerde verklaringen
en de 23-jarige R. V-F. Alle drie  quisitoir van het OM, ‘conform   Randt ergens naartoe gereden     op Raikel Conception op 27 ja-   van de getuigen staat de ontken-
de mannen zijn in Colombia ge-    planning, vanuit Curaçao naar   om ‘een drugsdeal aan te gaan,    nuari 2013. ,,Het gerecht gaat er- ning van Gamba ten aanzien
boren.                Colombia getransporteerd zijn   waarmee zij 5.000 euro ver-     van uit, dat Kuwas (Elvis Kuwas,  van zijn betrokkenheid bij de
                   en in Colombia aan derden ver-   wachtten te verdienen.        die nu ook vastzit voor de moord  moord. Hij gaat daarin zo ver dat
                                                       op politicus Helmin Wiels, red.)  hij is blijven verklaren dat hij in
                   Advertentie                               de feitelijke schutter is geweest. de vele maanden, dat hij op Cu-
                                                       De betrokkenheid van Gamba,     raçao verbleef, nooit zelf heeft
                                                       die heeft bestaan in het rijden   gereden, omdat hij de weg op
                                                       van Kuwas, in de wetenschap     Curaçao niet kent. Het gerecht:
                                                       van het voornemen van Kuwas     ,,Deze verklaring van de ver-
                                                       om Raikel Conception te doden,   dachte is ongeloofwaardig en in
                                                       het geven van het vuurwapen     strijd met de verklaringen van de
                                                       aan Kuwas en het geven van ac-   getuigen die alle vier hebben
                                                       tuele telefonische inlichtingen   verklaard dat zij Gamba een
                                                       met betrekking tot de komst van   auto hebben zien besturen.”
                                                       de boot van Conception en het
                                                       delen in de buit, is naar het oor-   Het vonnis stelt: ,,Door zijn
                                                       deel van het gerecht dermate    handelen heeft Gamba blijk ge-
                                                       substantieel en essentieel ge-   geven van een totaal gebrek aan
                                                       weest en de samenwerking tus-    respect voor het leven van een
                                                       sen hen beiden is daarbij derma-  medemens. Hij heeft door zijn
                                                       te nauw en bewust geweest, dat   verrichte daad onherstelbaar
                                                       van medeplegen sprake is ge-    leed en verdriet toegebracht aan
                                                       weest”, zo luidt het eindoordeel  de nabestaanden van het slacht-
                                                       van de rechter in het vonnis.    offer.”

                                                        Het bewijs is geleverd door              Advertentie
                                                       twee getuigen die van Kuwas ge-
                                                       hoord zouden hebben dat Gam-      R E S T A U R A N T HOTEL SUITES VILLAS
                                                       ba bij de moord betrokken was.
                                                       Dit bewijs is dus alleen van ‘ho-   New menu with new
                                                       ren zeggen’, zo staat in het von-    specials and our
                                                       nis. Maar het verhaal van de ge-     signature dishes
                                                       tuigen wordt ondersteund door
                                                       Kuwas zelf, die verklaard heeft   lots of glutenfree and
                                                       dat het vuurwapen waarmee        lactosefree dishes
                                                       Raikel Conception is vermoord       (also pastries,
                                                       van Gamba was en dat er 75 dui-     cakes and bread)
                                                       zend stond op het hoofd van Rai-
                                                       kel Conception, waar Gamba       Party, meeting or
                                                       een deel van kreeg.          reception, ask for our
                                                                          no obligation offer.
                                                        Kuwas heeft naar een van de
                                                       getuigen voice-notes gestuurd    Tel. 5669732
                                                       kort voor, ten tijde en kort nadat
                                                       het delict had plaatsgevonden.
                                                       Kuwas heeft daarbij gedetail-
                                                       leerd bericht over wat er zich op
                                                       verschillende momenten te Ca-
                                                       racasbaai heeft afgespeeld. ,,De
                                                       opmerking van Kuwas dat hij
                                                       dat deed om anderen op een
                                                       dwaalspoor te brengen is onge-
                                                       loofwaardig. Het gerecht kan bo-
   1   2   3   4   5   6   7