Page 5 - AAA 22 AUG 2015
P. 5

Antilliaans Dagblad Zaterdag 22 augustus 2015                                                       11

Scholen gesloten                                                               Curaçao
wegens Danny

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - Op Sint Maarten blijven de scholen maandag gesloten. Dat
heeft de regering besloten naar aanleiding van de verwachte storm Danny die op het
eiland afstevent.

  Premier Marcel Gumbs werd    laatste ontwikkelingen rond de   van categorie 2 met windsnelhe-
in zijn functie als voorzitter van orkaan. De Koninklijke Marine   den tot bijna 170 kilometer per
het crisiscentrum EOC gisteren   is gevraagd om bijstand te verle- uur. Het National Hurricane
bijgepraat door rampencoördi-    nen. Danny werd gisterochtend   Center in Miami omschrijft de
nator Clive Richardson over de   opgeschaald naar een orkaan    storm als klein met een door-
                                    snee van zo’n 110 kilometer met
Maximumprijzen                             winden van orkaan- en storm-    De verwachting gisterochtend voor de koers van Danny en de wind-
                                    kracht. De verwachting is dat de
                                    kracht vandaag al gaat afnemen.  snelheden.             KAART NATIONAL HURRICANE CENTER

Terwijl Sint Maarten zich      prijzenbeleid al op 1 augustus    Na de ontmoeting met Ri-    Daily Herald deelde gisteren de  de situatie via de radio, de websi-
voorbereidt op de eerste or-    is ingegaan.            chardson heeft Gumbs rond het   lezers mee dat er maandag geen   te en Facebook, aldus de pre-
kaan of tropische storm van                      middaguur een toespraak ge-    krant verschijnt en dat het kan-  mier.
dit seizoen heeft de overheid     The Daily Herald schrijft    houden voor de bevolking van    toor gesloten blijft.
maximumprijzen ingesteld      dat op de lijst onder andere    Sint Maarten: ,,De huidige ver-                     Defensiewoordvoerder Maar-
voor een groot aantal produc-    voedselproducten, bouwma-     wachting is dat Danny maandag     De premier zei verder dat af-  tje van der Maas op Curaçao zegt
ten. Die gelden niet alleen     terialen, water en batterijen   door onze regio trekt. Er kan   voeren en sloten schoonge-     desgevraagd dat er geen extra
voor de dagen dat storm Dan-    staan. Op de website van de    zware regen worden verwacht,    maakt zijn om de waterafvoer    eenheden worden overgevlogen
ny langskomt, maar tot het     overheid is de complete lijst   waardoor mogelijk overstromin-   niet te belemmeren. Vooral in   naar Sint Maarten. ,,We hebben
einde van het orkaanseizoen     te vinden met de daarbij be-    gen en modderlawines zullen    laaggelegen gebieden worden    op Sint Maarten 26 mensen ge-
op 30 november. Het mi-       horen maximumprijzen. Het     optreden. Uit voorzorg zullen de  voorbereidingen getroffen om    stationeerd. De verwachtingen
nisterie van Toerisme, Eco-     is ondernemingen verboden     scholen maandag dicht zijn.    wateroverlast tegen te gaan. Ook  voor de kracht van Danny zijn
nomische Zaken en Trans-      om deze producten tegen ho-    Over de sluiting van winkels zal  staan er pompen klaar om zo no-  zodanig dat we denken dat dat
port kondigde dit donderdag     gere prijzen te verkopen.     in het weekend worden beslist.   dig water weg te pompen.      voldoende is. Mocht het zo zijn
aan, maar meldde dat het      Welke sanctie op overtreding    Voor verdere maatregelen zul-   Gumbs drong er bij de bevol-    dat achteraf blijkt dat er nog
                  staat wordt niet vermeld.     len we de verwachtingen nauw-   king op aan voorbereidingen te   extra mensen nodig zijn dan
                                    keurig volgen.” De krant The    treffen. De regering zal de inwo- zijn we in staat die alsnog snel in
                                                     ners op de hoogte houden van    te zetten.”

   Balance Consultancy Group in nieuw pand                               Protest tegen AMvR

Balance Consultancy en Balance                                      op agenda bij RMR
Recruitment zijn begin deze maand
verhuisd naar Landhuis Zuikertuin.                                    Van een onzer verslaggevers    genegeerd”, zo staat in de brief.
Onder de Balance Consultancy                                       Willemstad - De premier van    Gumbs legt uit dat conform het
Group valt ook Excellent Uitzend-                                     Sint Maarten Marcel Gumbs     draaiboek vergaderingen van de
bureau. Balance adviseert op het                                     heeft in een schrijven van eind  RMR gemiddeld éénmaal per
gebied van recruitment, HRM en                                      juli 2015 zijn protest aangete-  maand worden gehouden. In de
strategie en organisatie- en beleids-                                   kend tegen het op de agenda op-  RMR vindt alleen besluitvor-
ontwikkeling, assessments, com-                                      voeren van een extra agenda-    ming plaats over zaken waarover
municatie en compliance. Dit jaar                                     punt in de Rijksministerraad    vooraf overeenstemming is be-
bestaat de groep vijf jaar. Het team                                   (RMR) betreffende een ‘Algeme-   reikt met de regeringen van de
van Balance is trots op de nieuwe                                     ne Maatregel van Rijksbestuur   Caribische landen in het Ko-
stijlvolle huisvesting. Voor meer                                     (AMvR) integriteit en rechts-   ninkrijk of waarvan in overleg
informatie zie ook de website:                                      handhaving’. Dit blijkt uit een  met de Gevolmachtigde minis-
www.balancecaribbean.com                                         brief in handen van het Antilli-  ters is vastgesteld dat er een ge-
                                                     aans Dagblad. Volgens Gumbs    schilpunt is dat aan de raad
                    FOTO BCG                             zou de Gevolmachtigde minister   moet worden voorgelegd. De
                                                     van Sint Maarten in Nederland   Gevolmachtigde ministers moe-
Van een onzer verslaggevers     Controleurs            uitrustingen er voor de visvangst pas op 9 juli bericht hebben ont- ten ruggenspraak kunnen hou-
Willemstad - Zo’n 20 personen    voor visvaart           worden gebruikt. De opleiding   vangen over het extra agenda-   den met hun betreffende rege-
volgen op dit moment een trai-                     besteedt aandacht aan veilig-   punt voor een vergadering die   ringen en advies kunnen inwin-
ning om toezicht te houden op    training leren de deelnemers on-  heidsaspecten aan boord, het    gepland stond op 10 juli. ,,Ik   nen bij hun Raden van Advies.
vissersschepen die aan de kust   der andere wat hun taken en ver-  blussen van brand, en drenke-   mag ervan uitgaan dat u bekend   De stukken moeten 21 dagen
van Afrika onder Curaçaose vlag   antwoordelijkheden zijn, en ook  lingen uit het water halen. Na de bent met de procedures. Er zijn  voor de vergadering rondge-
varen. Dat heeft het ministerie   hoe zij de door de wet vereiste  opleiding blijven de toezicht-   duidelijke afspraken gemaakt    stuurd zijn omdat de RMR nooit
van Economische Ontwikkeling    data moeten verzamelen. De     houders vier maanden aaneen    over het plaatsen van onderwer-  stukken als hamerstuk agen-
bekendgemaakt.           toezichthouders leren ook om    op een schip werken. De toe-    pen op de agenda van de RMR.    deert, zo laat Gumbs weten aan
                  verschillende vissoorten van el-  zichthouders volgen hun oplei-   Uit het bovenstaande blijkt dat  de minister van Koninkrijksrela-
  Op dit moment zijn er twee    kaar te onderscheiden en welke   ding in Spanje en gaan bij twee  deze afspraken volkomen zijn    ties, Ronald Plasterk.
trainers van een Spaans bedrijf                    havens aan de westkust van Afri-
op Curaçao aanwezig om de trai-                    ka aan de slag.
ningen te verzorgen. Tijdens de

Van een onzer verslaggevers         Niet altijd religieuze vrijheid                            media vaak wordt getoond en waarbij
Willemstad - Volgens de Curaçao Religi-                                               bepaalde religies publiekelijk worden
ous Liberty Foundation komen er op Cu-    drie bij mij bekende instanties geven aan in gezinnen huiselijk geweld plaatsvind   genoemd bij bepaalde zaken en andere
raçao nog altijd gevallen van religieuze   dat er in 2014 vijf personen zijn geweest als gevolg van het niet accepteren van el- niet.
discriminatie voor en wordt het uitgangs-  waarbij de vrijheid van religie is ontno- kaars geloof. Ook zijn er gevallen van
punt van separatie van kerk en staat nog   men. Sommigen werden ontslagen, of     pesten”, aldus Sherman Kook van de or-     Hij geeft ook aan dat overheidsrestric-
altijd met voeten getreden.         mochten bepaalde expressies niet uiten   ganisatie. Volgens Kook gaat het dan om   ties met betrekking tot religie beperkt
                       op het werk. Ook zijn er gevallen waarbij sociale vijandigheid die ook op sociale   zijn, maar dat er nog altijd geen echte se-
  ,,Er is nog steeds sprake van geïnstitu-                                             paratie van kerk en staat is en dit principe
tionaliseerde discriminatie. Maar liefst                                              zelfs wordt overtreden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10