Page 4 - AAA 22 AUG 2015
P. 4

8                                                       Antilliaans Dagblad Zaterdag 22 augustus 2015

Curaçao/Opinie/Service

BIOSCOPEN               Wedstrijd van folkloredans                                              HET WEER OP
                                                                              DE ANTILLEN
www.thecinemas.an           Van een onzer verslaggevers     Kultural Kòrsou in Emmastad.    worden daarbij door een ka’i
Tel.: 435-5170            Willemstad - Asosiashon di     Met de wedstrijden wil de vere-   orgel begeleid. Voor de win-         Verwachting voor             N
                   Baile di Kòrsou, Skoba, organi-   niging de culturele erfenis van   naars in de verschillende cate-
  20 - 26 AUGUSTUS         seert dit jaar voor de vijfde keer de dans levend houden en tege-   gorieën zijn er prijzen van          vanmiddag 12 uur
                   op rij een wedstrijd folkloredan-  lijkertijd het patriottisme bevor- 2.000, 1.000, en 750 gulden en
 STRAIGHT OUTTA COMPTON        sen.                deren. Deelnemers aan de wed-    trofeeën beschikbaar. De wed-                            W   O
 Nieuw deze week                             strijd moeten de danza, foxtrot,  strijd is bedoeld voor alle leeftij-
 Dagelijks: 18.30 21.30         De wedstrijd wordt op 27     mazurka, en wals dansen. Zij    den.                     windkracht 2 - 4 bft
 Zat.- en zondagmatinee: 15.30    september gehouden bij Sentro
                                                                              golfhoogte 0.5 - 1.5 m          Z
 HITMAN: AGENT 47
 Nieuw deze week                                                                      BOVENWINDSE EILANDEN
 Dagelijks: 17.45 20.15                                                                        Sint Maarten
 Late show vr.- en zaterdag: 22.45
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15 Curaçao - cost of          LEZERS AAN HET WOORD        deze weersomstandigheden de          Saba       31Philipsburg
                                                       oplossing is voor het voorko-
 FANTASTIC FOUR            doing business           kunnen de ob-schakels gelaten    men van houtrot. Mijn gevoel          The Bottom 31    Oranjestad
 Dagelijks: 17.30 19.45 22.15                       worden zoals ze zijn en naar-    betwijfelt dit ten zeerste.
 Zat.- en zondagmatinee: 15.15    Ondernemend Curaçao klaagt     mate deze schakels dichter bij   Mijn verzoek aan mevrouw Van         St. Eustatius 31
                   reeds lange tijd over de hoge    de consument komen, kan er     der Dijs is nadere informatie
 SHAUN THE SHEEP           ‘cost of doing business’. In al   een lagere heffing toegepast    hierover te verstrekken. De          BENEDENWINDSE EILANDEN
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45 haar wijsheid is de regering van  worden. Dit kan zelfs leiden tot  oude laag was van tropisch
                   Curaçao aan het overwegen om    een verlaging van de ob bij de   hardhout uit Afrika. Nu gaan                 32 32
 MISSION IMPOSSIBLE -         het verkoopbelastingsysteem te   consument. Dat heeft de mi-     we beukenhout gebruiken?
 ROGUE NATION 4D           wijzigen in een systeem met     nister en het kabinet beloofd.   Wikipedia: Beukenhout is een         Oranjestad   Willemstad
 Dagelijks: 18.15 21.15        (gedeeltelijke) vooraftrek (vol-  Een tweede optie is ervoor te    vaste en tamelijk harde hout-
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30 gens het principe van het      zorgen dat de inning van de ob   soort, die echter weinig duur-            Aruba      Curaçao
                   Nederlandse btw-systeem).      in de diverse schakels op tijd   zaam is, slecht bestand is tegen
 MISSION IMPOSSIBLE -         Dit brengt extra administratief   gebeurd. Een voorbeeld hiervan   weersinvloeden en snel krom-            29            31
 ROGUE NATION             werk, dus kosten, met zich mee   is om de door de diverse toko’s   trekt. Er was niets mis met het
 Dagelijks: 16.45 21.45        voor de ondernemer en extra     niet betaalde ob te innen en de   Afrikaanse hardhout, zie dezelf-       Venezuela     Kralendijk
                   controlewerkzaamheden voor     logeergastenbelasting bij de    de planken op de pontjes zelf.
 MAN FROM U.N.C.L.E          de Belastingdienst c.s. (dus    diverse hotels. De niet afgedra-  Ik lees dat TNO advies heeft                     Bonaire
 Dagelijks: 19.30 22.00        extra controleambtenaren!), die   gen logeergastenbelasting      gegeven over het leggen en
                   ook weer extra werkzaamheden    schijnt in de orde van honderd   anderen blijkbaar over de hout-            VANDAAG
 FANTASTIC FOUR 4D          - lees kosten - voor de onderne-  plus miljoen guldens te lopen.   soorten en de behandeling met
 Dagelijks: 19.30           mer met zich mee brengen.      Het bedrijfsleven heeft boven-   azijn. Vraag is nu wie de eind-        In de vroege ochtend zwaar
 Zat.- en zondagmatinee: 14.30    Gelukkig wordt de regering     dien al een verlaging gekregen   keuze heeft bepaald van al deze        bewolkt met kans op een bui,
                   inzake geadviseerd door het     van de winstbelasting en blijkt   adviezen. Welke experts zijn dat       mogelijk met onweer. De
 MINIONS 3D              fiscalistengilde, die met plezier  toch vaak de belasting niet af te  geweest? Wie heeft het uitein-        wind is oostelijk en matig tot
 Laatste week             ook de ondernemer zal willen    dragen.               delijke bestek gemaakt waar-         vrij krachtig, windkracht 3 tot
 Zat.- en zondagmatinee: 13.00    adviseren en begeleiden met     Als laatste denk ik dat de consu-  mee Betonbouw aan de gang           5 met krachtige uitschieters,
                   deze nieuwe structuur. O ja,    ment inmiddels berust in de     moet? Is Betonbouw gekozen          windkracht 6. De zee is
 SOUTHPAW               ook het gilde van de administra-  betaling van de huidige ob-     na een openbare aanbesteding?         rustig met golven van onge-
 Laatste week             tieve dienstverleners zal er wel  percentages bij het eindstation.  Was er een voorselectie op ex-        veer 1 meter.
 Dagelijks: 16.45           bij varen. Maar of dit allemaal   Men gaat weer rommelen aan     pertise van houtleggen? Een
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45    de economie van Curaçao (is     het ob-stelsel en vele consul-   voorbeeld dat zelfs wij niet              MORGEN
                   daar overigens een probleem     tants verdienen er dik geld aan   weten welke materialen niet
www.themoviescuracao.com       mee?) ten goede komt?        terwijl het volk er niets van    tegen de zon kunnen: de bus-         Licht tot half bewolkt en
                                     begrijpt. Ik denk dat de over-   haltes met kunststofdakjes in         droog.
24-uur hotline                  Fred Rabeling, Curaçao heid, oftewel de belastingdienst,  Otrobanda en nu weer gebruikt
Tel.: 465-1000                              onmachtig is om de ‘complian-    op de Wiels Boulevard bij Julia-       7        9             5
                   Geloofwaardigheid          ce’ zijdens de ondernemers in    nadorp.                           8
  20 - 26 AUGUSTUS                           het gareel te houden. Dus laat   De meeste bushaltes hebben al
                   Er heerst weer discussie om-    de boel zoals het nu is en zorg   geen dak meer en toch bestellen        Wega di
 STRAIGHT OUTTA COMPTON        trent de hoogte van de omzetbe-   ervoor dat de ondernemers      we dit weer opnieuw. Ik heb
 Nieuw deze week           lasting (ob)-heffing. Er wordt   aangepakt worden om hun       geen goed gevoel bij beuken-         number
 Dagelijks: 17.45 20.45        gesteld dat de opheffing van de   belasting (op tijd) te betalen.   hout met azijnbehandeling en
                   diverse schakels in het traject   De minister stelt nog niet te    vrees dat we al binnen 10 jaar        Kòrsou
 HITMAN: AGENT 47           van de ob-heffing tot een hoger   weten hoe een en ander zal     weer moeten renoveren.
 Nieuw deze week           ob-percentage bij de consument   uitlopen, maar hij dient zich                           Vrijdag 21 augustus
 Dagelijks: 16.45 19.15 21.45     zal resulteren. De droge logica   ervan bewust te zijn dat het volk       Henk Pasman, Curaçao
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15 zegt dat indien alle schakels    erop zinspeelt dat 2015 het jaar                         6 4854                  4
                   worden verwijderd de uiteinde-   zal zijn dat er belastingverlich-   Ingezonden brieven geven uitsluitend de    7550                  2
 VACATION               lijke ob-heffing bij de consu-   tingen zullen komen.          opvatting van de auteur weer. Alleen het 0 1190
 Dagelijks: 16.45 19.30 21.45     ment lager dient uit te vallen                     commentaar vertolkt de mening van de krant.
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45 dan de 6 of 9 procent die het nu         Felix Pinedo, Curaçao   De redactie behoudt zich het recht voor
                   is. Maar de praktijk zegt dat de                     ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
 SHAUN THE SHEEP           overheid de bij de opheffing van  Azijn?
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45 de schakels verloren gegane                             redigeren of in te korten.
                   inkomsten, érgens vandaan      CPA heeft middels haar mana-
 FANTASTIC FOUR            dient te halen. En daarvoor is er  ger PR & Communicatie, Don-     Antilliaans Dagblad
 Dagelijks: 17.30 19.45 22.00     zoals gewoonlijk een pispaaltje   na van der Dijs, een beetje
 Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15 nodig, namelijk de consument.    openheid van zaken gegeven      Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien
                   De minister heeft echter steeds   over de nieuwe renovatie van de   van naam, adres en telefoonnummer sturen
 DARK PLACES             beloofd dat 2015 een jaar is    Emmabrug. Waarom nu pas en
 Dagelijks: 17.00 19.00 21.30     waarin de burger profijt gaat    niet meteen tijdens het onder-       aan: Redactie Antilliaans Dagblad,
                   trekken in de belastingsfeer.    zoeksproces? Ik lees nu over het     Postbus 725, Willemstad, Curaçao,
 MISSION IMPOSSIBLE -         Dus de minister zal wel op     hout: onderlaag accoya, boven-
 ROGUE NATION             moeten letten dat zijn geloof-   laag beuken en dit is in Neder-            fax (9)7472257
 Dagelijks: 18.15 21.00        waardigheid ter discussie wordt   land voorbehandeld met azijn.     E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30 gesteld. De Nederlandse pre-    Het eerste wat ik mij afvroeg is
                   mier Mark Rutte kan nu heel     of men wel weet dat we een        CORRECTIE
 MINIONS               wat vertellen over         Curaçaos klimaat hebben met
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45 geloofwaardigheid. Hij beloofde   elke dag zon, oostenwind en     E-book
                   eerst geen geld naar Grieken-    maandenlang geen regen. Als
                   land te sturen en heeft nu wel   het regent dan regent het bijna   Bij de foto van de overhandiging
                   hiermee ingestemd. Er zijn voor   nooit de hele dag. Mijn vraag is  van het kinder-e-book ‘E frumin-
                   ons echter ook alternatieven. Zo  dan ook of bewezen is dat azijn-  ga floho’ stond gisteren per
                                     behandeling onder onze zon en    abuis dat dit door auteur Ilia Be-
                                                       rends werd gepresenteerd. Het
                                                       boek werd namens haar over-
                                                       handigd door Liesbeth van Ro-
                                                       mondt. Onze excuses voor de
                                                       vergissing.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9