Page 1 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 1

Nee-knikkers

            Woensdag 3 februari 2016 • Jaargang 131 nr 26 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba               9 Wereld                             10 Economie                    12 Sport

Taxichauffeur zwaar         ‘Politie te                           Veto tegen uitstel                 Vardy schiet
mishandeld door           weinig op straat’                        emissienormen mislukt               Leicester langs Liverpool
Amerikaans toerist

Begroting met                                            Witte pakken in de Schelpstraat
krappe meerderheid
aangenomen

ORANJESTAD — Met een krappe meerderheid – elf waarop de gouverneur moet
voor, tien tegen – is de Landsbegroting 2016 vannacht tekenen en dat de begroting
goedgekeurd door de Staten. Twee Statenleden van een ‘lijvig stuk’ is.
regeringspartij AVP, die met dertien zetels de absolute
meerderheid in de Staten heeft, stemden net als de Rijksministerraad
gehele oppositie tegen. De moties van wantrouwen te- De druk vanuit de Neder-
gen AVP-ministers Arthur Dowers en Benny Sevinger landse regering om de be-
werden afgekeurd.                    groting zo snel mogelijk
                             goed te keuren, lijkt met
door onze verslaggever    keurd door het parlement, is uitspraken in de Tweede
Alex Laclé          de volgende stap een hand- Kamer gisteren wat minder
               tekening van de gouverneur groot. VVD-Kamerlid André
“Een moeizame bevalling.” en afkondiging, waardoor Bosman dreigde eerder met
Zo noemt Financiën-minister de begroting legale status een aanwijzing als Aruba
Angel Bermudez de begro- krijgt. Bermudez zegt dat de begroting niet voor 1 fe-
tingsbehandeling die vorige de begroting daarna naar bruari goedgekeurd had.
week dinsdag begon en van- het College Aruba financi- Maar uit de reactie van
nacht, na middernacht, in de eel toezicht (CAft) gaat ‘voor de Nederlandse minister
Staten werd afgerond. Hij opinie’.            Stef Blok (Wonen en Rijks-
is blij met de goedkeuring, Wanneer gouverneur Fredis dienst) gisteren blijkt dat
maar waarschuwt dat het Refunjol zijn handtekening de Rijksministerraad rustig
werk nu pas begint. “Samen onder de begroting zet, is wacht op het advies van het
met mijn collega’s heb ik al niet bekend. De begroting CAft. Pas als volgens het
het sap uit de kosten geperst. was vanochtend in elk geval advies blijkt dat Aruba de
Aan de andere kant moeten nog niet op het Kabinet van eigen verantwoordelijkheid
we er nu voor zorgen dat de de Gouverneur gearriveerd, niet neemt om de begroting
inkomsten, zoals die begroot zo laat plaatsvervangend- op orde te brengen, is het
zijn, ook daadwerkelijk bin- directeur Derk Jan Nauta aan de Rijksministerraad
nenkomen.” Hij benadrukt weten.             om te bekijken of er aan-
dat het geen feestelijke, maar Hij stelt bovendien dat er vullende maatregelen ge-
juist een zuinige begroting is. geen wettelijke termijn is nomen moeten worden.
Dat moest ook, want volgens                                ORANJESTAD — Gemaskerde mannen in witte stofpakken werken aan de riolering in de Schelpstraat. Het riool wordt daar
de afspraken met Nederland                                in twee delen gesplitst: een deel voor (regen)waterafvoer en een aparte buis voor de riolering van huizen. Dit om ervoor te zor-
                                             gen dat er uiteindelijk schoner water naar de Bubaliplas stroomt en er meer huishoudens en hotels op het riool aangesloten
Tegenstemmersmag het tekort dit jaar maxi-                        kunnen worden in plaats van op beerputten. Langs de Sasakiweg wordt een hoofdriool aangelegd en ook moeten pompen
maal uitkomen op 2 procent                                vervangen worden. In totaal kost het project, dat in juni klaar moet zijn, zo’n 3,5 miljoen florin. De opengebroken straten
van het bruto binnenlands AVP-fractieleden Marisol Lopez-Tromp en Mervin Wy-       worden dan ook meteen voorzien van een nieuwe laag asfalt. Op sociale media werden veel vragen gesteld over de aanwezig-
product (bbp). Volgend jaar att-Ras stemden vannacht tegen de begroting van hun      heid van asbest in het riool van de Schelpstraat, vanwege de maskers en witte pakken van de mensen die daar aan het werk
mag het financieringstekort eigen partij. Bovendien ondersteunde Lopez-Tromp een     waren. Dienst Openbare Werken (DOW) was echter niet bereikbaar voor een reactie.
slechts 0,5 procent van het motie van wantrouwen tegen minister Benny Sevinger,
bbp bedragen en in 2018 die werd ingediend door oppositiepartij MEP. Sevin-
moet er begrotingsevenwicht ger overleefde de motie. Toch is er geen sprake van een
zijn. “In de jaren daarna moet fractiecrisis, zegt fractieleider Rene Herdé (AVP) desge- Italiaanse vervalsers olijfolie gepakt
de landsbegroting een sur- vraagd tegen Amigoe. Dat twee AVP-fractieleden tegen
plus hebben zodat we kun- de begroting hebben gestemd, is pijnlijk, maar niet on-
nen beginnen met het aflos- overkomelijk, zo laat Herdé blijken. “Er zijn wel duide-
sen van de staatsschuld en lijke verschillen in inschatting over de begroting. Maar    ROME — De Italiaanse politie heeft een bende verval-     verwerkt. De olie had op pa-  vaker voor in Italië. Vorig
minder kwijt zijn aan rente- dat is niets nieuws binnen de AVP.” Hij noemt het ‘een    sers opgepakt en bij diverse invallen 2000 ton ‘foute’    pier een waarde van zo’n 13  jaar begon justitie in Turijn
betalingen.”         levende democratie’. “Ook al doet het soms pijn.” Saillant  olijfolie in beslag genomen.                 miljoen euro. De invallen en  tegen diverse producenten
               detail: Lopez-Tromp en Wyatt-Ras zaten bij het vorige    De acht verdachten deden gemaakt, maar in werkelijk-     arrestaties van de operatie  een zaak omdat ze minder-
Afkondiging         kabinet nog bij oppositiepartij MEP.             het voorkomen alsof de olie heid zaten er vruchten uit    ‘Mamma Mia’ waren in de    waardige olie aan de man
Nu de begroting is goedge-                                van Italiaanse olijven was Spanje en Griekenland in      regio’s Calabrië en Apulië.  brachten als olie van de eer-
                                                                            Gesjoemel met olijfolie komt  ste persing.

                                                            Aantal leerplichtige
                                                            thuiszitters gedaald

                                                            DEN HAAG — Het aantal leerplichtige kinderen dat        maanden thuiszit zonder dat
                                                            voor korte of langere tijd niet naar school ging, is vo-    er een goede plek gevonden
                                                            rig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9972 leer-      is op een school. Er zit wat
                                                            lingen. Van hen stond 40 procent wel op een school       dat betreft wel beweging in
                                                            ingeschreven, maar werd deze langer dan vier weken       de cijfers, maar het gaat nog
                                                            niet bezocht. Dat percentage is in vergelijking met vo-    lang niet hard genoeg”, laat
                                                            rig jaar gelijk gebleven.                   Dekker weten.
                                                                                            Daarom heeft de staatsse-
                                                            De nieuwe cijfers staan in   perking hoefden 5077 kin-   cretaris een paar maatre-
                                                            een brief die staatssecretaris deren niet naar school. Een  gelen in het leven geroepen.
                                                            Sander Dekker van Onder-    jaar eerder ging het om 4444  Zo komen er meer mogelijk-
                                                            wijs vandaag naar de Tweede   leerlingen. Dekker laat on-  heden om een deel van het
                                                            Kamer heeft gestuurd. Ieder   derzoek doen naar hoe deze   onderwijs buiten de school
                                                            voorjaar wordt de Kamer ge-   stijging verklaard kan wor-  te volgen. Daarnaast orga-
                                                            informeerd over schoolver-   den. In augustus 2014 werd   niseert Dekker samen met
                                                            zuim in het vorige schooljaar. met passend onderwijs ge-   zijn collega Martin van Rijn
                                                            Uit de cijfers blijkt dat het  start. “Een van de doelen   (Volksgezondheid) de lande-
                                                            aantal vrijstellingen van de  van passend onderwijs is het  lijke Thuiszitters Top, waar
                                                            leerplicht vorig jaar juist is aantal thuiszitters omlaag te gemeenten samenkomen en
                                                            toegenomen. Vanwege een     brengen. Ik wil dat in 2020  van elkaars aanpak kunnen
                                                            verstandelijke of fysieke be-  geen kind langer dan drie   leren.

Japan investeert 100                                         Foto: Wikipedia  Vliegtuig landt
miljoen in stuk steen                                                  met gat in romp na explosie

Het kleine atol van 4,5 bij 1,7 kilometer heeft in militair opzicht een grote betekenis voor Japan.           MOGADISHU — Een         nes, was onderweg van de    door een explosief is veroor-
                                                            passagiersvliegtuig met     hoofdstad Mogadishu naar    zaakt. Hard bewijs kwam
TOKIO — Het is niet meer dan een rotsblok van 4,5    haalt en het atol beschouwt   den en vermoedelijk veel   74 mensen aan boord       Djibouti toen de explosie   er echter niet en bovendien
bij 1,7 kilometer en menselijk leven is er onmogelijk.  als een stuk steen zonder    olie onder het zeeoppervlak. heeft in Somalië na een     zich kort na het opstijgen   heeft niemand de verant-
Toch investeert Japan omgerekend liefst 100 miljoen   waarde. Japan doet dat niet   De Japanse regering vindt   explosie, met een gat in    voordeed. Wat er is ontploft, woordelijkheid opgeëist.
euro in het atol dat in de Grote Oceaan ligt, 1000 ki-  en heeft besloten dat het    dat het rotsblok ook in mi-  de romp een succesvolle     is niet bekend. In officiële  Het toestel keerde na de
lometer ten zuiden van Tokio. Okinotorishima wordt    Japans is en, zo schrijft The  litair opzicht van belang   noodlanding gemaakt.      verklaringen wordt alleen   ontploffing terug naar de
ingericht als strategische uitkijkpost in verband met  Guardian vandaag, er flink    is. Gelegen tussen Taiwan   Eén persoon kwam om       over een ‘plotseling defect’  luchthaven van Mogadishu.
de groeiende Chinese activiteit in het gebied.      in te investeren.        en het Amerikaanse eiland   het leven, aldus politie-    gesproken.           Een man werd door het gat
Steeds meer eilanden in de Het opvallende aan Oki-    Het eilandje ligt in een ge-   Guam overziet het letterlijk bronnen vandaag.        In de Verenigde Staten zei-  in de romp naar buiten ge-
oceaan worden door steeds notorishima is nu juist dat  bied met onder meer veel     een stuk zee waar steeds va- Het toestel, een Airbus     den twee anonieme bron-    zogen. Zijn lichaam werd
meer landen geclaimd. China er zijn neus voor op-    scheepvaart, rijke visgron-   ker diverse marines actief  A321 van Daallo Airli-     nen binnen de regering dat   later in de buurt van de
                                             zijn.                             het incident waarschijnlijk  luchthaven gevonden.
   1   2   3   4   5   6