Page 3 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 3

AMIGOE                                                                                               3WOENSDAG

                                                                                                3 FEBRUARI 2016

Ernstige geweldpleging en poging tot verkrachting                                        IN HET KORT

Taxichauffeur zwaar mishandeld                                                 Persoon met kap wonden     Snijwonden           Hij werd overgebracht naar
door Amerikaanse toerist                                                    De politie kreeg een melding  Een onbekende man belde     het ziekenhuis.
                                                                dat in de Ranchostraat een   naar de politie om te vertel-  Gebouw ingeslagen
ORANJESTAD — De 70-ja-                                                     bloedend persoon op de weg   len dat hij een werknemer    De voorruit van de ‘Mega
rige taxichauffeur Grace                                                    zat. Eenmaal ter plaatse    wilde ophalen, maar dat hij   Outlet’ werd met een steen
Angela werd donderdag-                                                     werden de agenten aange-    deze persoon bewusteloos    ingeslagen. Onbekenden wa-
avond voor Botica Trupi-                                                    sproken door verschillende   had aangetroffen. Toen hij   ren door het vernielde raam
al zwaar mishandeld door                                                    landlopers uit de omgeving.   bij de werknemer thuis was,   binnengedrongen en namen
een Amerikaanse toerist                                                     Zij vertelden dat de bloeden-  stond de deur open en lag de  verschillende goederen mee.
die haar probeerde te                                                      de persoon een kapwond aan   werknemer op de grond in    Een vrouw verklaarde dat zij
verkrachten. Het gaat om                                                    zijn bovenarm had, maar dat   een plas bloed. Ter plaatse   het gebouw op slot had ach-
de 30-jarige P.M. die ver-                                                   hij geen hulp van de politie  zag de politie dat de man    tergelaten en dat zij ook het
dacht wordt van geweld-                                                     noch van het ambulanceper-   snijwonden aan zijn armen    alarmsysteem in werking
pleging met ernstig letsel                                                   soneel wilde. De politie zocht had en niet meer reageerde.   had gesteld. De vrouw gaat
tot gevolg en poging tot                                                    naar de man, maar die was    De ambulance kwam met      een lijst maken van de goe-
verkrachting.                                                          al verdwenen.          spoed ter plaatse om hem    deren die zijn meegenomen.
                                                                                medische hulp te verlenen.

Door onze verslaggever                                                     Nationaal plan
Bobby Spier                                                           zika-bestrijding op komst

Grace Angela is al vijfen-   P.M. werd na een achtervolging opgepakt in een doodlopende straat.
twintig jaar ‘s avonds werk-
zaam als taxi-chauffeur.    eindigde. In een doodlopende  worden.” Daarnaast vindt     zaak zou zijn.” Zijn tijd bij ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman            verschillende ministers en
Afgelopen donderdagavond    straat werd P.M. ingerekend.  hij dat hierbij ook rekening   de peshmerga eindigde ab-   kwam gisteren met Volksgezondheid-minister Alex         instanties georganiseerd; om
haalde zij een Amerikaanse   Pepperspray           moet worden gehouden met     rupt toen P.M. werd gespot   Schwengle, Infrastructuur-minister Benny Sevin-         met een nationale campagne
toerist op bij het Occidental  Angela ligt sindsdien in het  andere beroepsgroepen die    door de U.S. Special Opera-  ger en verschillende instanties, zoals de Gele Koorts      te komen en om meer samen
hotel die naar het Renais-   ziekenhuis. Naast dat ze    graag in aanmerking willen    tions die duidelijk maakte   en Muskieten Bestrijding (GKMB), Serlimar, Dienst        te werken om de mug die de
sance hotel moest worden    bont en blauw is, moet ze    komen voor dit soort zelfbe-   dat Amerikaanse burgers    Openbare Werken (DOW) en de city-inspector samen        ziekte verspreidt, te bestrij-
gebracht. Maar eenmaal     geopereerd worden aan haar   schermingsmiddelen.       niet op vrijwillige basis mo- om te praten over het opstellen van een nationaal zi-      den. Het is de bedoeling dat
bij de eindbestemming had    neus. Vanuit het ziekenhuis   Krijger             gen vechten tegen ISIS. Hij  ka-bestrijdingsplan.                      de regering binnen een week
P.M. andere plannen. Hij    stelt zij dat het Openbaar   Op sociale media is een link   werd verwijderd uit het front                                 met een preventieplan komt
wilde niet uitstappen noch   Ministerie (OM) zich meer    gelegd tussen P.M. en een    en op een vlucht terug naar  “De situatie rondom het     in vergelijking met andere   met betrekking tot het zika-
betalen en sommeerde An-    moeten inzetten voor de vei-  artikel van de nieuwssite    Amerika gezet.         zika-virus heeft onze aan-   landen binnen het Caribisch   virus. Onderdeel hiervan is
gela om naar Botica Trupial   ligheid van taxichauffeurs.   Seattle Times dat vorig jaar   Detentie            dacht, ondanks dat er nog    gebied, zoals Curaçao. Wel   ook een media-actie die de be-
te rijden, omdat hij daar een  Justitie-minister Arthur Do-  maart gepubliceerd werd.     P.M. zit op het moment in de- geen lokale gevallen zijn ge-  geeft hij aan dat we onze    volking bewust moet maken
recept moest ophalen. De    wers is hiervan op de hoogte  Daaruit blijkt dat P.M. oud   tentie op verdenking van ge-  registreerd”, aldus Eman.    krachten lokaal moeten bun-   van wat de ziekte inhoudt en
chauffeur deed wat hij zei,   en wil naar aanleiding van   militair is en vrijwillig vocht weldpleging met ernstig let-  Hij stelt dat het werk van   delen om de muggenpopula-    hoe het voorkomen kan wor-
in de veronderstelling dat   dit incident om tafel gaan   tegen ISIS in Irak. Hij voeg-  sel tot gevolg en poging tot  de GKMB zeer effectief is,   tie zo laag mogelijk te houden den. Daarnaast blijven Serli-
daar genoeg verlichting zou   zitten met de taxichauffeurs  de zich bij de Koerdische vei-  verkrachting. Dat laat Ann   omdat er lokaal veel minder   en ons te beschermen tegen   mar, GKMB en DOW samen
zijn en dat zij geen gevaar   om te horen welke sugges-    ligheidstroepen, die bekend   Angela, woordvoerder van    gevallen van dengue en chi-   zika. Om die reden werd ook   buurten bezoeken om broed-
zou lopen. Onderweg begon    ties ze hebben. Zo wil hij na- staan als de peshmerga, in    het OM, desgevraagd aan    kungunya zijn geregistreerd   de bijeenkomst tussen de    plaatsen te verwijderen.
de toerist zich echter vreemd  denken over het gebruik van   het noorden van Irak. “Ik    Amigoe weten. “De officier
te gedragen. Hij schold haar  pepperspray. Dowers: “Dit is  ben dan niet meer oproep-    van justitie heeft hem maan-
uit en ook bij de botica wilde wettelijk verboden. We moe-   baar, maar ik ben nog steeds   dag gezien en nu zit hij acht
de persoon in kwestie niet   ten de voor- en nadelen van   een krijger”, vertelde hij aan  dagen in detentie. Na deze
uitstappen. Hij zei dat hij   dit soort materiaal onderzoe-  de nieuwssite. “Ik dacht dat   acht dagen zal hij worden
haar ging verkrachten en    ken. We kunnen niet zomaar   als ik weg kon lopen van     voorgeleid.” De zaak wordt,
stompte haar vervolgens     besluiten om alle taxichauf-  hier (Amerika, red.) en zo-   ondanks dat het een Ameri-
in haar gezicht. Angela     feurs hiervan te voorzien.   veel mogelijk slechteriken    kaan betreft, als een lokale
snelde haar taxi uit, maar   Dat moet via de wet geregeld  kon doden, dat een goede     Arubaanse zaak behandeld.
de man kwam achter haar
aan en bleef haar schoppen
en slaan, totdat er een auto
voorbij kwam. P.M. stapte
snel in haar taxi, reed over
Angela’s voet en ging ervan-
door. De politie zette de ach-
tervolging in die uiteindelijk
in de buurt van Piedra Plat

Meteo waarschuwt:                                                        Plasterk schuift op over geschillenregeling

Instortingsgevaar na aardbeving

ORANJESTAD — De Me-       een beving plaats met een    activiteit sprake is van in-   bevingen en hoge golven en
teorologische Dienst      kracht van 2,5 op de schaal   stortingsgevaar. Samen met    deiningen.
waarschuwt het publiek     van Richter, op 22 kilome-   seismologische experts is een  Op sociale media waren van-  PHILIPSBURG — De Rijks-     een persconferentie aan het   gen in St. Maarten, Aruba
om geen gebruik te ma-     ter ten zuidoosten van ‘onze  opname gemaakt van het ge-    nacht meldingen van men-    ministerraad kan uitspraken   eind van zijn werkbezoek    and Curaçao is de vraag
ken van gebieden zoals     eigen dienst’, zo laat Meteo  bied. Het gesteente van de    sen die wakker waren ge-    van een geschillencommissie   aan St. Maarten, schrijft Hil- welk instituut met de uit-
de natuurlijke brug bij     vanmorgen weten. De exacte   rotsen ziet er relatief stabiel worden en zich afvroegen of  niet naast zich neerleggen,   bert Haar voor het Caribisch  voering van de geschillenre-
Boca Mahos. Daar is spra-    locatie was 12.3 N 69.98 W.   uit, maar ‘het gebied is in   het een zware langsrijdende  behalve als er een behoor-   Netwerk. Vorig jaar zei Plas-  geling moet worden belast.
ke van instortingsgevaar    De dienst classificeert deze  gevaar van mogelijke ineen-   vrachtwagen was of toch    lijke motivering voor is.    terk nog dat de Rijksminis-   Plasterk wil dat de Raad
vanwege een aardbeving     beving als een ‘lichte’.    storting’. De dienst licht toe  een aardbeving. De gebie-   Dat standpunt heeft minis-   terraad in conflicten tussen  van State dit gaat doen, de
die vannacht plaatsvond.    Desondanks waarschuwt      dat deze ineenstorting kan    den waar de beving voelbaar  ter Ronald Plasterk (Ko-    de landen in het koninkrijk   landen hebben een voorkeur
                Meteo toch dat er vanwege    plaatsvinden door erosie en   was, zijn Savaneta, St. Cruz, ninkrijksrelaties) dinsdag-   altijd het laatste woord hoort voor de Hoge Raad, omdat
In de nacht van dinsdag op   deze lokale seismologische   slijtage, maar dat dit kan    Piedra Plat en Seroe Pita,   middag verkondigd tijdens    te hebben. Wat Plasterk nu   die verder van de politiek
woensdag om 01.32 uur vond                   worden versneld door lokale   zegt Meteo.                          nog scheidt van de regerin-   afstaat.

Directie en bestuur
Arikok zeggen wederzijds vertrouwen op

ORANJESTAD — Het bestuur van nationaal park Ari-
kok heeft geen vertrouwen meer in directeur Emile
ter Horst. Via de rechter wil het bestuur het arbeids-
contract met Ter Horst ontbinden en deze heeft op
zijn beurt een zaak aangespannen tegen het bestuur
wegens niet functioneren.

door onze verslaggever     Ter Horst”, aldus het be-
Leanne van Spronsen       stuur.
Amigoe berichtte gisteren    Verder is er volgens het be-
al over een staking van     stuur sprake van ‘ophitsen’
parkmedewerkers. Zij pro-    van werknemers tegen het
testeerden een uur lang te-   bestuur en het chanteren
gen het bestuur en om hun    van bestuursleden. “Eén en
steun uit te spreken voor    ander heeft ertoe geleid dat
hun directeur.         er thans geen sprake is van
                vertrouwen in Ter Horst.”

Mismanagement          Niet functioneren        Medewerkers van Arikok tijdens de staking
Het bestuur laat via advoca-  Ter Horst laat in gesprek
ten David Wever en Zuhaila   met Amigoe weten dat er in-   moeten worden.”         trouwen geen sprake is en   park. “Mijns inziens ligt het
Arendsz weten dat zij eind-   derdaad een vertrouwens-    Ontbinding            dat een ontbinding van de   niet functioneren van het
verantwoordelijk is bij het   breuk is ontstaan, maar dit   Het bestuur reageert op     arbeidsovereenkomst met    bestuur onder andere aan
besturen van de stichting en  ligt volgens hem aan het    deze rechtszaak: “De zaak    Ter Horst terecht zou zijn.  het feit dat ze te weinig bij
dat de directeur de ‘dagelijk- bestuur. Daarom spande hij   is aangehouden in afwach-    De uitspraak is op 1 maart.  elkaar komen en dan ook
se gang van zaken conform    op zijn beurt een rechtszaak  ting van een beslissing van   Betrokkenheid         niet in het park, maar in
de aanwijzingen en richtlij-  aan tegen het bestuur van-   het Gerecht op het verzoek    “Het begint net allemaal    een hotel bijvoorbeeld.”
nen van het bestuur dient    wege niet functioneren.     van Ter Horst om de rech-    lekker te lopen”, aldus Ter  Arikok-medewerkers staak-
te managen’. “De directeur   “Het bestuur is te weinig    ter te doen vervangen. Het    Horst. “Het is erg jammer   ten eind november vorig
meent echter dat hij naar    daadwerkelijk betrokken     bestuur ontkent met klem     dat het nu zo gaat. Het be-  jaar ook uit protest tegen
eigen believen invulling aan  bij het park. Het staat te   dat er enige grondslag is    stuur heeft de afgelopen    het bestuur. Ze wilden dat
zijn takenpakket mag geven   ver van de werknemers en    voor het aanhangig maken     jaren geen goed werk gele-   er eindelijk een pensioenre-
en dat het bestuur geen zeg-  het park af. Er is een con-   van deze zaak en ziet deze    verd. Sinds mijn aanstelling  geling zou komen, een zaak
genschap toekomt. Dat komt   flict ontstaan tussen mij en  zaak als niets meer dan een   is het park weer uit het dal  die al ruim vier jaar gaande
echter niet overeen met de   het bestuur, deels ook door-  poging om de ontbindings-    gekomen en gaat het goed.   was. Ter Horst laat desge-
statuten van de stichting    dat karakters botsen.” Ter   zaak te frustreren.” Over de   Bezoekers en touroperators   vraagd weten dat er binnen
en de arbeidsovereenkomst    Horst zegt gericht te zijn op  ontbindingszaak heeft de     zijn enthousiast.” De direc-  twee weken na de protestac-
met Ter Horst. De directeur   samenwerking en dat niet    rechter een voorlopige oor-   teur vindt dat het bestuur   tie een pensioenfonds gere-
produceert daarnaast geen    als wederzijds te ervaren bij  deel gegeven dat er van ver-   niet betrokken is bij het   geld was voor de medewer-
maandcijfers en rapporta-    het bestuur. “Werknemers                                    kers.
ges bleven achterwege. Als   en vakbond Seppa zijn het
rapportages wel ingediend    met mij eens dat het be-
werden, waren deze sterk    stuur op deze manier niet de
onder de maat. Bovendien    continuïteit waarborgt. Na
was er sprake van misma-    mij zou al de vijfde directeur
nagement van een groot     binnen korte tijd aangesteld
aantal incidenten zijdens
   1   2   3   4   5   6   7   8