Page 7 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 7

AMIGOE                                                                                               7WOENSDAG

                                                                                                3 FEBRUARI 2016

Interim-directeur Cpost Andy Luisa:                                              Vier zika-gevallen
                                                               op Curaçao
Nieuwe opzet voor community boxes

WILLEMSTAD — Cura-
çao Post International
(Cpost) is op dit moment                                                   WILLEMSTAD — Er zijn inmiddels vier officieel ge- om die reden binnenkort ook
bezig met een nieuwe op-                                                   registreerde gevallen van zika op Curaçao. Dat heeft via de post zullen worden
zet voor de community                                                     minister Siegfried Victorina van Gezondheid maan- verspreid. “Ik heb inderdaad
boxes, de centraal gelo-                                                   dag bevestigd tijdens de Openbare Vergadering van vernomen dat men de infor-
kaliseerde postbussen in                                                   de Staten.                            matie niet krijgt. We zullen
wijken op het eiland. Dit                                                                                    daarom doorgaan met het
bevestigt de nieuwe inte-                                                   De minister vertelde dat het gen werden potentiële mug- verspreiden van informatie-
rim-directeur van Cpost,                                                   zika-virus momenteel in 24 genbroedplaatsen gevonden materiaal.”
Andy Luisa.                                                          landen is geconstateerd. Op en in zo’n 3000 woning waren
                                                               14 januari werd het eerste muggen al bezig met broe- Zwerfvuil
De introductie van de com-                                                  geval op Curaçao bevestigd. den. In de laatstgenoemde Een andere belangrijke fac-
munity boxes (Cboxes) was                                                   Het betrof een vrouw (64) die gevallen werden larven aan- tor is het ophalen van (zwerf)
een van de maatregelen                                                    het virus in Suriname had getroffen.               vuil. Tijdens een project dat
waarmee het noodlijdende                                                   opgelopen. Daarnaast is er Het aantal huizen dat be- in december 2014 is gestart
bedrijf sinds vorig jaar pro-                                                 een 51-jarige vrouw die was zocht is roept vragen op, daar en drie maanden duurde is
beert zijn uitgaven te verla-                                                 teruggekeerd uit Colombia er volgens het Centraal Bu- er ruim 3,6 miljoen kilo vuil
gen. Met de introductie van                                                  en daar zika heeft gekregen. reau van de Statistiek (CBS) verzameld. Het gaat hier
Cboxes over het hele eiland                                                  Verder zijn er twee lokale ge- op basis van Census 2011 om 21.000 kilo zwerfvuil en
hoopt CPost een bedrag van                                                  vallen, een vrouw van 41 jaar zo’n 54.000 huishoudens zijn 924.000 kilo grofvuil. Op il-
4 miljoen gulden te kunnen                                         Foto: Edsel Sambo en een jongen van dertien op Curaçao. De minister ver- legale stortplaatsen werd
besparen. In eerste instan-                                                  jaar oud, waarmee het totaal klaart desgevraagd tegen- nog eens 2,6 miljoen kilo vuil
tie kwam er een Cbox-com-                                                   aantal mensen op Curaçao over de Amigoe dat sommige aangetroffen. Medio septem-
plex bij het postkantoor van                                                 dat het virus heeft opgelopen woningen twee keer zijn be- ber 2015 is er ook zo’n actie
Groot Kwartier. Later ook in                                                 neerkomt op vier.        zocht. De inspecteurs konden uitgevoerd, waarvan echter
Marchena.                                                                           niet overal terecht, vanwege (nog) geen cijfers bekend zijn,
Alle community boxes staan De community mailboxes (Cboxes) in de wijk Marchena.                        Geruchten            bijvoorbeeld afwezigheid van zo blijkt uit navraag bij Victo-
onder 24 uurs cameratoe-                                                   Volgens Victorina zijn er veel bewoners. Dit wordt ook be- rina. Het is de bedoeling dat
zicht en tot nu toe hebben trekken. Wij vonden het een ring van de financiële positie producten in de Verenigde geruchten over zika. De (in- aamt door hoofd Geneeskun- het project wordt uitgebreid.
zich geen incidenten voorge- goed idee en zijn hier nu mee van het bedrijf is ingegeven Staten of Canada kunnen be- ternationale) berichtgeving de & Gezondheidszaken Sir- “De acties moeten worden ge-
daan. Het was de bedoeling bezig.”             door tal van nieuwe activi- stellen. De interim-directeur over de overdraagbaarheid ving Keli. “De eerste ronde is evalueerd om te kijken hoe we
dat er in de eerste proeffase Er zijn veel voordelen ver- teiten die het bedrijf is gaan wijst erop dat Cpost bezig is van zika en het verband in december 2014 gestart. In dit voort gaan zetten.”
in nog twee andere wijken bonden aan de nieuwe klei- ontwikkelen om de daling om het concept in de regio tussen het virus en andere september vorig jaar is er be-
community boxes zouden nere opzet, aldus Luisa. van zijn inkomsten te kun- uit te breiden. Hij wijst in aandoeningen zouden voor gonnen aan de tweede ronde. Campagne
komen. Maar er is volgens Hij wijst op het feit dat de nen compenseren.          dit verband naar uitbreiding ontsteltenis zorgen. Hij wil Daarnaast zijn er bezoeken De minister zei verder dat er
Luisa voor een nieuwe opzet Cboxes nu meer deel gaan “We hebben in de afgelopen op Aruba, St. Maarten en de daarom benadrukken dat gebracht naar aanleiding van reclamespots zijn op de tele-
van het project gekozen.    uitmaken van een gemeen- periode gemerkt dat wij BES-eilanden en nu zelfs Co- er op dit moment nog onvol- specifieke klachten.” Keli ver- visiekanalen CBA, Nos Pais,
De nieuwe opzet is gekozen schap, ze zullen komen op steeds minder post bezorgen. lombia. Terwijl Cpost tevens doende bewijs is om te con- telt dat er in de meeste geval- TeleCuraçao. De reclames
op voorstel van minister kleinere locaties waar men- Maar wij constateren dat in in gesprek is over het opzet- cluderen dat er een verband len een kaart is achtergelaten zijn ook te horen op Radio Te-
Suzy Camelia-Römer (Ver- sen zich begeven, terwijl het de regio de terugval nog gro- ten van een soortgelijk pro- bestaat tussen zika en de indien de bewoners afwezig leCuraçao FM, Radio Direct,
keer, Vervoer en Ruimtelijke toezicht ook verbeterd zal ter is. Blijkbaar maken nog duct dat op Cuba is opgericht. hersenaandoening microce- waren, maar niet altijd. Hier- Radio Hoyer, Radio Krioyo,
Planning, PNP). De minister zijn.              steeds veel mensen en be- Hij wijst ook naar een project falie. Dit geldt ook voor de door hebben veel mensen de Mas, z86, Rockorsou en mi95.
stelde voor om het project                 drijven op het eiland gebruik in de vrije zone en zeevracht- seksuele overdraagbaarheid indruk dat de controles niet De informatie wordt ook via
kleinschaliger te maken. Teruggedrongen           van de post om hun brieven transport als middelen om van het virus.                worden verricht. Er wordt de Facebook-pagina van het
“Haar ministerie was bezig Het gaat nu beter met Cpost, te bezorgen. Maar het is niet extra fondsen te genereren.                       uitgezocht hoe het komt dat ministerie verspreid: GMN
met het opzetten van zes stelt Luisa. Hij wijst erop meer wat het geweest is.”       Luisa is sinds maandag ac- Protocol                de kaarten niet bij alle bezoe- TV. Zoals deze krant gisteren
nieuwe pleinen in een aan- dat in 2014 het bedrijf een Om extra fondsen te gene- tief als interim-directeur bij Desalniettemin heeft het mi- ken zijn achtergelaten.              al berichtte, worden er daar-
tal wijken op het eiland. Zij verlies leed van 5,7 miljoen ren is Cpost bezig met al- Cpost. Hij is door de Raad nisterie uit voorzorg, op basis Daarnaast zijn er vorig jaar naast posters geplakt op di-
stelde voor dat wij van deze gulden. In 2015 daalde dit lerlei extra activiteiten. van Commissarissen (RvC) van het advies van de Pan in de maanden augustus en verse locaties op Hato.
nieuwe pleinen gebruik zou- verlies, volgens de eerste Luisa wijst in dit verband aangewezen als directeur American Health Association september 60 zorginstellin-
den maken, om ze zo meer voorlopige cijfers tot zo’n 1 naar onder meer PuntoMio, nu het bedrijf tijdelijk geen (PAHO), richtlijnen opgesteld gen, 39 hotels, 141 crèches, Niet bereikbaar
bij een gemeenschap te be- miljoen gulden. De verbete- waarmee klanten op Curaçao directeur meer heeft. Hij voor zwangere vrouwen. In 1633 regenbakken, 128 scho- Victorina zei tijdens het debat
                                              volgt Franklin Sluis op, die het protocol is vastgelegd hoe len en 39 bandenwisselcentra dat er een speciaal informatie-
                                              directeur van het Bureau Te- medici om dienen te gaan met gecontroleerd.               nummer (9345) voor zika is.
Aanwijzing taken en inzet                                 lecommunicatie, Post en Uti- het virus en zwangerschap.                       Hij vertelt dat er per dag zo’n
                                              liteiten (BTPU) is geworden.                    Geen folder            tien à vijftien vragen binnen-
                                              Luisa is sinds 2009 werk- Inspectie woningen            Tijdens het debat gaf Victo- komen van bezorgde mensen
Landsrecherche in werking                                 zaam bij Cpost als financieel Het ministerie is daarnaast rina ook te kennen dat men en klachten over vuildump.
                                              directeur. Met het vertrek sinds december vorig jaar be- tijdens de inspectie een bro- De Amigoe heeft tevergeefs
                                              van Sluis is hij nu op interim- zig met het controleren van chure heeft gekregen. Bij meerdere keren naar het
WILLEMSTAD — De aanwijzing ‘taken en inzet recherche vooral opereert op basis doorgeschoven naar de muggenbroedplaatsen. “Tot de woningen waar niemand nummer gebeld, maar er nam
Landsrecherche’ is maandag in werking getreden. het terrein van de strafbare directeursfunctie, totdat de en met eind vorige maand thuis was en er dus geen niemand op. Het ministerie is
Het betreft een aanwijzing door de procureur-gene- gedragingen die in ernstige aandeelhouder, de overheid, zijn er ruim 98.000 huisbe- inspectie is verricht, is zo- ook bezig met het beschikbaar
raal (PG), waarin wordt omschreven met welke zaken mate de integriteit van de een besluit heeft genomen zoeken afgelegd en 60.000 doende ook geen folder uitge- stellen van een 0800-nummer,
de Landsrecherche van St. Maarten en Curaçao kan rechtspleging en de integri- over de aanstelling van een woningen geïnspecteerd”, zei deeld. Veel mensen hebben de maar Victorina vertelt dat het
worden belast en op welke wijze de Landsrecherche teit van het openbaar be- nieuwe directeur.                 Victorina tijdens het debat. brochure dus nooit gekregen. nummer nog niet bereikbaar
dient te worden ingeschakeld. Dat laat het Openbaar stuur raken.”                               Bij meer dan 19.000 wonin- Victorina zegt dat de folders is.
Ministerie weten.                      Voor wat betreft Bonaire, St.
                              Eustatius en Saba (de BES-
De Landsrecherche is een    onderzocht. “Dat zou alleen eilanden) is in de aanwij-   Voor vergelijking                         Eerste consul-generaal
opsporingsinstantie met een  al om puur capacitaire re-  zing van de PG bepaald dat   in moordzaak ‘Bolle’ Martinez                   China neemt afscheid
speciale taak. Zij richt zich denen ondoenlijk zijn. Het  de Nederlandse aanwijzing
op de opsporing van door    werkterrein van de Lands-  over taken en inzet Rijks-   Beroepszaak Fonseca tegen
(semi)overheidsfunctiona-   recherche dient dan ook te  recherche van toepassing
rissen gepleegde misdrijven.  worden afgebakend. Deze   blijft.
Niet alle door deze functi- aanwijzing geeft daarvoor Voor de tekst van de aan-

DNA-afname dient vandaagonarissen gepleegde mis- een beslissingskader en wijzing verwijst het Parket
drijven kunnen echter door heeft daarmee tot doel te procureur-generaal naar de
de Landsrecherche worden waarborgen dat de Lands- website van het OM.           WILLEMSTAD — De be- land. De Maximus-verdachte,
                                              roepszaak die Maximus- die tot vier jaar cel werd ver-
                                              verdachte Burney ‘Nini’ oordeeld voor witwasprak-
Training                                          Fonseca had aangespan- tijken en drugshandel, werd
                                              nen tegen de afname van onlangs op een vliegtuig gezet
                                              zijn DNA in verband met naar Nederland in verband
douane-speurhonden gestart                                 een onderzoek waarin hij met zijn eigen veiligheid.
                                              geen verdachte is, wordt Volgens officier van justitie
                                              vandaag behandeld. De Guillano Schoop hebben ‘de
                                              zaak stond op de zittings- autoriteiten een analyse ge-
                                              rol van maandag, maar daan, die regelmatig wordt
                                              advocaat Marije Vaders uitgevoerd om het risico dat
                                              meldt desgevraagd dat gedetineerden lopen uit te
                                              de zitting naar woensdag zoeken, en daaruit is gebleken
                                              is verplaatst.           dat het leven van Fonseca ge-
                                                               vaar loopt in de politiecellen
                                         Foto: Douane CuraçaoZoals bekend heeft het ge- in Barber’.
                                                                                                                                                                                          Foto: Ken Wongrecht op verzoek van het
                                              Openbaar Ministerie beslo- Schoop gaf ook aan dat de
                                              ten dat Fonseca DNA-mate- overbrenging te maken heeft
                                              riaal moet afstaan voor nader met de moorden die in de af-
                                              onderzoek naar de moord in gelopen weken gepleegd zijn. WILLEMSTAD — Van de consul-generaal van de Volksre-
                                              2013 op Raúl ‘Bolle’ Martinez, Hij wilde niet bevestigen dat publiek China op Curaçao, Chen Qiman, werd maandag
                                              die de bestuurder was van één deze afrekeningen het resul- afscheid genomen. Zij keert binnenkort terug naar haar va-
                                              van vluchtauto’s gebruikt bij taat zijn van de jarenlange derland. Daarnaast vierde de consul-generaal gisteren ook
                                              de moord op Helmin Wiels in bendeoorlog tussen No Limit het ‘Chinese Spring Festival’. De festiviteit en het afscheid
                                              2013. Het verminkte lichaam Soldiers en Buena Vista City. werden bij Renaissance Hotel gehouden. Wie Chen Qiman
                                              van de man werd bij de vlak- Dat is wel de conclusie die ge- gaat vervangen is nog niet bekend. De consul-generaal laat
                                              te van San Pedro gevonden. trokken kan worden.           weten hier nog geen informatie over te kunnen geven, omdat
                                              Dangelo ‘Panchèk’ Damascus Het is verder best mogelijk men nog bezig is met het proces tot het benoemen van een
                                              stond hiervoor terecht, maar dat de man zijn complete ge- opvolger. Op de foto’s premier Ben Whiteman (PS) die een
                                              werd begin vorig jaar ook in vangenisstraf in Nederland souvenir overhandigt aan Chen Qiman, en een mooi optreden
                                              hoger beroep vrijgesproken zal uitzitten.             van kleurrijk geklede artiesten.
                                              van dit feit.
                                              ‘Geen concreet plan tegen zika’Het OM wil het DNA van
                                                               MFK:
                                              Fonseca wil laten vergelijken
                                              met sporen die in deze zaak
                                              zijn gevonden. De vordering
                                              voor afname van het OM
                                              werd twee weken geleden be-
                                              handeld. Vaders haalde toen WILLEMSTAD — Volgens de MFK-fractie heeft mi- den gespoten als nog niet
                                              aan dat dit slechts in geval nister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en alle vuilstortplaatsen zijn
                                              van eigen bescherming mo- Natuur (GMN, PS) maandag geen concreet plan voor opgeruimd.” Door gebrek
Douanedirecteur Jules Ilario (tweede rechts), managementteamlid Varressa Elisabeth (tweede gelijk is, aangezien Fonseca de bestrijding van zika naar voren gebracht. Dat zegt aan handhaving zou het
links) en de instructeurs bij de start van de training.                  helemaal niet betrokken was partijleider Gerrit Schotte naar aanleiding van het aantal stortplaatsen zich
                                              bij de moord op Martinez. Hij Statendebat.                              volgens de fractie kunnen
WILLEMSTAD — De dou- pens, munitie en geld opspo- beschikt. Daarnaast wordt was geen verdachte.                                                 vermeerderen. Naar aanlei-
ane van Curaçao is maan- ren.                gewerkt aan de certifice- Het gerecht besloot direct Schotte wilde van Victo- instituten. “We willen in- ding hiervan wil de partij
dag gestart met de trai- Eén van de belangrijkste ring van de douane als een dat de afname mocht plaats- rina weten wat de overheid formatie van onze overheid, weten wat het beleid is met
ningen van negen nieuwe doelen van het douanekorps hondentrainingscentrum er- vinden. Vaders is in beroep exact doet om het publiek met oplossingen en maatre- betrekking tot het spuiten
speurhonden.          is het moderniseren van de kend door de World Customs gegaan tegen deze beslissing te informeren. Volgens de gelen voor ons eiland.”               in de wijken.
                manier van omgaan met de Organization (WCO). Als en de behandeling vindt dus MFK-leider betreft de in-
De honden worden door een speurhonden, zodat de dou- dit lukt, zullen vooral doua- vandaag plaats.              formatievoorziening op dit Vuilstort               Ten slotte wil de fractie ook
internationaal opgeleide lo- ane over een tijdje over een nebeambten uit de regio op                     moment vooral verwijzin- Een ander punt dat Schotte weten of het ministerie in-
kale instructeur getraind en van de beste hondenteams Curaçao hun honden komen Maximus-verdachte               gen naar internationale benadrukte, is de illegale middels al een nieuwe en-
zullen straks drugs, vuurwa- van het Caribisch gebied trainen.               Fonseca is niet meer op het ei- websites van gezondheids- vuilstort. “Er kan niet wor- tomoloog heeft aangesteld.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12