Page 9 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 9

AMIGOE                                                                                                  9WOENSDAG

                                                                                                   3 FEBRUARI 2016

VVD en PvdA blijven                                      Nederland:
verschillen over Syrië
                                                ‘Politie te weinig op straat’

DEN HAAG — Dat regeringspartijen VVD en PvdA          Zaken. Maar er moet dan
verschillen van inzicht over de bestrijding van ter-      wel duidelijk bewijs zijn dat
reurgroep IS, bleek vandaag opnieuw tijdens een        IS die gebruikt voor zijn mi-
technische briefing in de Tweede Kamer over de uit-      litaire strijd. Banken bom-
breiding van de missie. Als het aan de liberalen ligt,     barderen ziet generaal Tom
worden olie-installaties en gelddepots gebombar-        Middendorp ‘niet snel gebeu-
deerd. De sociaaldemocraten zijn een stuk terughou-      ren’.
dender.                            De VVD pleitte al langer
                                voor ingrijpen in Syrië. De
Amerikanen bombarderen     van de PvdA vraagt zich af   PvdA ging vorige week ak-
banken en olie-installaties  bombarderen van raffinade-   koord. Volgende week woens-
in handen van terreurgroep   rijen wel zoveel zin heeft. De dag is er een debat in de Ka-
IS. “Wij moeten niet strenger aanvoerlijnen van IS naar    mer over de uitbreiding van
zijn dan de bondgenoten”, al- Irak moeten worden aange-    de missie, waar een ruime
dus VVD’er Han ten Broeke.   pakt, benadrukte hij.      meerderheid voor is. De vier
Hij vindt dat het leger geen  Olie-installaties zijn niet op Nederlandse F-16’s kunnen
‘onnodige beperkingen’ moet  voorhand uitgesloten, ver-   daarna snel actief worden in
worden opgelegd.        klaarde topambtenaar Wim    Syrië. Tot nu toe zijn ze al-
Zijn collega Michiel Servaes  Geerts van Buitenlandse     leen actief in Irak.

Tweede Kamer wil
mensen snel onder ede horen

DEN HAAG — De Tweede Kamer wil een nieuw wa-          al de mogelijkheid van een
pen om informatie boven tafel te krijgen. De Kamer       parlementaire enquête.
moet mensen sneller, zo nodig onder ede, kunnen ho-      Maar dat is een diepgaand,                                                       Foto: Shutterstock
ren. Daarom is een zogenoemde parlementaire onder-       intensief onderzoek dat lang
vraging nodig. De komende jaren moet er een proef       kan duren. Daarnaast kan
komen.                             de Kamer een hoorzitting of
                                rondetafelgesprek houden
Dat stelt een commissie on-  de regering controleren en   om meer informatie te ver-   De Stichting Maatschappij en Veiligheid maakt zich zorgen over het tekort aan politie in de wijk. Boeven vangen is belangrijk,
der leiding van SP-Kamerlid  daarvoor is goede informatie  garen.             maar handhaven van de openbare orde is hoofdzaak.
Ronald van Raak. “Bonne-    essentieel”, aldus Van Raak
tjes die verborgen blijven,  vandaag bij de presentatie   De parlementaire onder-     DEN HAAG — De politie richt zich te veel op boeven           Doordat het monopolie uit-   gemeesters hun toevlucht
informatie die in een la op  van de bevindingen.       vraging is bedoeld als tus-   vangen en is te weinig bezig met de openbare orde           sluitend daar ligt, bestaat   nemen tot een eigen toezicht-
een ministerie blijft liggen. De Tweede Kamer besloot     senvorm. Personen zijn ver-   op straat. Daardoor zijn gemeenten steeds meer ge-           het risico dat de opspo-    en handhavingsapparaat,
Het is hard nodig dat de    eind 2013 de commissie in    plicht om mee te werken,    noodzaakt deze taak zelf in te vullen met een bonte          ringstaak van de politie de   nu zij niet langer het beheer
Tweede Kamer een nieuw     te stellen om te kijken hoe   net als bij een enquête. De   verzameling van bijzondere opsporingsambtenaren,            voorkeur krijgt boven de    hebben over de politie. Met
wapen in handen krijgt. Een  Kamerleden meer te weten    commissie-Van Raak stelt    stadswachten en particuliere beveiligers.               taak van het handhaven van   de bonte verzameling van
van de belangrijke taken van  kunnen komen over mis-     voor om er de komende vijf                                       de openbare orde, aldus de   stadswachten en dergelijke
volksvertegenwoordigers is   standen. De Kamer heeft     jaar ervaring mee op te doen.  Dat stelt de Stichting     terug te brengen naar het       stichting.           is eigenlijk een nieuw soort
                                                Maatschappij en Veiligheid   ministerie van Binnenlandse      “Boeven vangen is natuurlijk  gemeentepolitie ontstaan, is
Import kangoeroevlees                                     (SMV), waarvan Pieter van    Zaken.                 belangrijk, maar een goede   een van de conclusies.
blijft ongemoeid                                        Vollenhoven voorzitter is. De  De huidige ontwikkelingen       wijkagent hoort en ziet alles  De SMV pleit voor één sy-
                                                organisatie, die zich richt op baren de SMV zorgen. “Het       als die toegankelijk is. Daar- steem, waarbij beide minis-
DEN HAAG — Het kabinet ziet geen gronden om de         lijk voor de gezondheid zijn,  het bevorderen van veilig-   heeft er alle schijn van dat      door kunnen grote zaken,    teries – Veiligheid en Justi-
import van kangoeroevlees aan te pakken. De Partij       worden van de markt ge-     heid in brede zin, pleit er   de enorme omvang het mi-        ook als het gaat om terreur,  tie én Binnenlandse Zaken
voor de Dieren had vragen gesteld, omdat ze ongerust      haald. Ook zijn importeurs   daarom voor een deel van de   nisterie van Veiligheid en       worden voorkomen”, stelt de   – zorgen voor evenwicht tus-
is over de hygiëne van het vlees en over het welzijn      verzocht maatregelen te ne-   politietaken van het ministe-  Justitie parten speelt.”        organisatie verder.       sen de beide politietaken.
van de kangoeroes. De partij verwees naar importver-      men.              rie van Veiligheid en Justitie                     Ze vindt het logisch dat bur-
boden voor kangoeroeproducten die in andere landen       De Partij voor de Dieren
zijn uitgevaardigd.                      sloeg ook vergeefs alarm    Den Haag steunt studie Syrische vluchtelingen
                                over het achterlaten van ver-
Het vlees kan besmet zijn   noten worden opgesloten, zo   keerd geschoten dieren om-   DEN HAAG — Nederland heeft ruim 5 miljoen euro             dan 5 procent toegang tot ho-  Spark wil de komende vier
met diverse bacteriën. De   luidden berichten.       dat ze niet geschikt zijn om  ter beschikking gesteld voor beurzen voor Syrische           ger onderwijs. Minister Plou-  jaar in totaal 10.000 jonge
karkassen zouden ook wel    Vlees van wild kan, net zo-   te eten, het doodknuppelen   vluchtelingen die in de regio een studie willen vol-          men (Ontwikkelingssamen-    Syrische vluchtelingen in
worden opgehangen aan     als vlees van landbouwdie-   van jonkies en het afschie-   gen. Ontwikkelingsorganisatie Spark tekent hierover          werking): “Het is ontzettend  de regio weer de kans bie-
roestige haken. Tevens zou-  ren, besmet zijn bacteriën   ten van vaders en moeders,   vandaag een overeenkomst onder het motto ‘Higher            belangrijk dat deze groep    den om te studeren met een
den levende kangoeroes met   en parasieten, beaamt het    waardoor hun jongen hulpe-   Education 4 Syrians’.                         weer perspectief krijgt. Een  beurs.
hun reeds gedode soortge-   kabinet. Partijen die schade-  loos achterblijven.       Momenteel verblijven in de dan 400.000 vluchtelingen          aantal van hen krijgt nu de   Ingezet wordt op onder meer
                                                buurlanden van Syrië meer tussen de achttien en 24           mogelijkheid om hun studie   bouw, techniek, landbouw en
                                                                                   weer op te pakken in Jorda-   gezondheidszorg.
                                                                     jaar. Hiervan heeft minder nië, Libanon en Turkije.”

Thuiszorg Nederland:                                                      Noord-Korea wekt
                                                                woede met raketdreiging
FNV: TSN op randje van de afgrond

                                                                SEOUL — De aankondiging van Noord-Korea dat het            De Verenigde Naties heb-
                                                                een langeafstandsraket gaat afvuren, heeft boze re-          ben sancties tegen Noord-
                                                                acties van buurlanden uitgelokt. Japan dreigde de           Korea afgekondigd naar
                                                                raket desnoods uit de lucht te schieten en tekende           aanleiding van de nucleaire
                                                                officieel protest aan. Zuid-Korea voorspelde dat            projecten en raketproeven
                                                                Pyongyang een ‘hoge prijs’ zal betalen als het tot een         van het land.
                                                                lancering overgaat.                          De Japanse minister-presi-
                                                                                                   dent Shinzo Abe noemde de
                                                                Noord-Korea meldde giste-       In een verklaring benadruk-   aangekondigde lancering in
                                                                ren aan de Internationale       te Zuid-Korea dat de plan-   het Japanse parlement ‘een
                                                                Maritieme Organisatie dat       nen ingaan tegen de veilig-   zware provocatie’. De Ja-
                                                                het tussen 8 en 25 febru-       heidsresoluties van de Ver-   panse minister van Defen-
                                                                ari een satelliet gaat afvu-      enigde Naties. Seoul eist dat  sie gaf het leger opdracht
                                                                ren. Volgens Amerikaanse        Noord-Korea de plannen af-   een afgeschoten projectiel
                                                                waarnemers gaat het om         blaast, aldus een mededeling  meteen neer te schieten als
                                                                een langeafstandsraket.        van het presidentiële paleis.  dat Japan bedreigt.

                                                                Ierland deze
                                                                maand naar de stembus

                                                Foto: Shutterstock       DUBLIN — De Ierse bevolking gaat op 26 februari            opiniepeilingen rekenen op
                                                                naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.           de steun van 39 procent van
                                                                Premier Enda Kenny heeft vandaag de president ge-           de kiezers, fors minder dan
                                                                vraagd het parlement te ontbinden.                   de 55 procent van de stem-
                                                                                                   men die zijn partij Fine Gael
Thuiszorg Nederland (TSN) raakte vorig jaar in zwaar weer en dreigt alsnog failliet te gaan. TSN heeft 12.000 medewerkers   Het is de eerste verkiezing      aan de rand van de afgrond”,  en coalitiegenoot Labour in
en 40.000 cliënten.                                                      sinds twee jaar geleden        zei Kenny in een videobood-   2011 kregen.
                                                                een punt werd gezet achter       schap. “Nu is er geen trojka  Voor een tweede termijn
                                                                het financiële reddingspro-      meer, geen bail-out, geen    moeten de twee partijen zo’n
                                                                gramma voor Ierland. “Vijf       dode banken meer.”       44 procent van de stemmen
                                                                jaar geleden stond Ierland       Kenny’s coalitie kan volgens  krijgen.

DEN HAAG — Gemeenten houden zich niet aan de af-        de gemeenten nog aan hun    met Van Rijn en de Vereni-   Vlaamse IS-strijder dreigt in video
spraken die gemaakt zijn met staatssecretaris Martin      afspraken worden gehou-     ging Nederlandse Gemeen-
van Rijn (Volksgezondheid) en de vakbond FNV over       den”, zei FNV-bestuurder    ten (VNG) tot een akkoord te  BRUSSEL — Islamitische Staat (IS) heeft een video           iedereen af die met jullie
de problemen in de thuiszorg. Als de komende dagen       Gijs van Dijk gisteravond.   zijn gekomen. Er is toen voor  online gezet waarin de terreurorganisatie dreigt met          samenwerkt. Morgen zitten
geen oplossing wordt gevonden, dreigt thuiszorgorga-      Van Rijn liet in een reactie  acute problemen 60 miljoen   nieuwe aanslagen. Een Vlaamse Syrië-strijder noemt           we aan jullie deuren”, be-
nisatie TSN alsnog failliet te gaan, zo waarschuwde de     weten: “Ik wil dat de cliënten euro beschikbaar gesteld.    in het filmpje ‘Frankrijk, de Verenigde Staten en Rus-         sluit de man dreigend.
FNV gisteren.                         en medewerkers van TSN     Volgens de FNV is het geld   land en alle landen die hen volgen’ als mogelijke doel-        Het Belgische federaal par-
                                zo snel mogelijk zekerheid   er dus wel, maar komen de    witten.                                ket weet om wie het gaat
TSN is met 12.000 medewer-   de problemen op te lossen,   krijgen. Daarom heb ik van-   gemeenten nog niet over de                                       maar wil zijn identiteit
kers en ruim 40.000 cliënten  maar volgens de FNV dreigt   avond met de VNG om tafel    brug.              “Als jullie de moslims niet      en maar één blikje Schwep-   voorlopig niet vrijgeven.
het grootste thuiszorgbedrijf het geld dat beschikbaar is   gezeten. En er zullen de ko-  De FNV gaat morgen in ge-    met rust laten, zullen jul-      pes om een Russisch vlieg-   Volgens de Belgische zender
van Nederland. Het verkeert  om de acute problemen op te   mende dagen meer gesprek-    sprek met TSN-medewer-     lie nooit meer goed slapen”,      tuig uit de lucht te halen”,  VTM gaat het om een 28-ja-
al langer in zwaar weer. Eind lossen, te verzanden in bu-   ken volgen, onder andere    kers om over een oplossing   vervolgt de bebaarde Vla-       zegt hij over twee recente   rige man uit Antwerpen die
november kreeg het bedrijf   reaucratie.           met de bewindvoerders. De    te praten. De vakbond hoopt   ming. “Weet dat wij slechts      aanslagen.           ook wel Abu Shahid al-Bel-
uitstel van betaling. Van   “We hebben goede afspra-    gesprekken zijn dus in volle  dat Van Rijn daar ook bij wil  zes soldaten nodig hadden       “Knoop dit goed in jullie    giki wordt genoemd.
Rijn stelde begin december   ken kunnen maken met de     gang.”             zijn.              om heel Parijs te doen beven      oren. Vandaag maken we
miljoenen beschikbaar om    staatssecretaris. Nu moeten   Op 4 december zei de FNV
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14