Page 13 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 13

‘Meer voorlichting zika nodig’                                 )LQDQFLHULQJ$NDGHPLDGL
                                                Beisbòl Bándabou TigersYHUOHQJG

                                                                                               Eerlijk
                                                                                               is eerlijk

      :RHQVGDJIHEUXDUL‡-DDUJDQJQU‡$ERQQHPHQWVSULMV1DILQFOXVLHI2%‡/RVVHQXPPHUV1DILQFOXVLHI2%

Negatieve perceptie                                       Vergadering onder werktijd
van integriteit bij
                                                Impasse in pensioengesprekken Sehos

bevolking en partijen

WILLEMSTAD — Zowel de bevolking van Curaçao als onderzoek. Ellis constateert

de politieke organisaties op het eiland hebben een dat een speciale commissie van

negatieve perceptie van de huidige stand van zaken integriteit, het instellen van

met betrekking tot integriteit. Dit staat vermeld in de jongerenorganisaties en trai-

scriptie ‘De interne organisatie van integriteit door ningen op moreel en integer

de politieke partijen van Curaçao’ van Vanelly Ellis, handelen manieren zijn waar-

studente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. mee politieke partijen integri-

Uit het onderzoek blijkt wel dat de politieke partijen teitstrajecten goed kunnen or-

een goed beeld hebben van hun eigen organisatie.        ganiseren. “Met een commissie,

                                goede jongerenorganisatie en

Het onderzoek van Ellis richt persoon.” Het onderzoek con- trainingen voor moreel integer

zich op de stand van zaken stateert dat de politieke par- handelen kan er namelijk voor

met betrekking tot integriteit tijen op het eiland over genoeg gezorgd worden dat integriteit

binnen politieke partijen op organen beschikken die het deel wordt van de politieke cul-

Curaçao en vergelijkt dit met mogelijk maken om integriteit tuur op Curaçao.”

hoe dit onderwerp leeft bij in verschillende lagen van de

de bevolking. Uit het onder- organisatie goed te organise- In het kader van het onder-

zoek wordt geconcludeerd dat ren. De politieke organisaties zoek sprak Ellis onder meer

op Curaçao integriteit wordt hebben ook instrumenten met alle politieke patijen die

geïnterpreteerd als een een tot hun beschikking die re- in de Staten zijn vertegen-

karaktereigenschap van een guleren wat er van de leden woordigd, PS, PAR, PNP, Pais,                                                           Foto: Edsel Sambo

moreel betrouwbare individu verwacht wordt. “De meeste MAN en de MFK, maar ook

of organisatie. “Bij deze karak- politieke partijen beschikken met de nieuw opgerichte par-

tereigenschap hoort consisten- over gedragscodes, partijma- tij Un Kòrsou Hustu (UKH)

tie, een ontwikkelde identiteit, nifesten, transparantie van van onafhankelijk Statenlid

loyaliteit aan de eigen identi- nevenactiviteiten, criteria voor Omayra Leeflang. Ook de De-

teit en transparantie. Het ge- verkiezingskandidaten. Het mocratische Partij die al sinds

drag in het persoonlijk leven ontbreekt echter aan een or- jaren niet in het parlement is Sehos-werknemers tijdens de vergadering onder werktijd voor de ingang van het ziekenhuis.

wordt ook beschouwd als een ganisatie van de evaluatie van vertegenwoordigd, is in het

onderdeel van integriteit van integriteit en instrumenten die kader van het onderzoek geïn- WILLEMSTAD — Het personeel van het St. Elisabeth lossing te zijn, anders zullen in een keer verhoogd van 60

bestuur. Integriteit wordt dus integriteit gerelateerde waar- terviewd, terwijl er verder ook Hospitaal (Sehos) en zorgvakbond CBV geven alle ac- wij ons op vervolgstappen naar 65 jaar, maar de pensi-

geïnterpreteerd als een karak- den kweken in de individuele 51 respondenten op tal van lo- toren die bij het lokale ziekenhuis zijn betrokken een beraden.”                 oenleeftijd voor werknemers

tereigenschap die behoort tot leden van alle lagen van de or- caties op het eiland zijn geïn- week de tijd om tot een oplossing te komen voor de Namens de Raad van Be- is vast blijven staan op 60 of

het gehele karakter van een ganisatie”, aldus Ellis in haar terviewd.              huidige impasse die is ontstaan in de pensioenbespre- stuur van Sehos stelt alge- 62. Dit heeft ervoor gezorgd

                                                kingen bij het ziekenhuis. Dit is vanochtend besloten meen secretaris Indra Ros- dat werknemers met een gat

                                                in een vergadering onder werktijd bij het Sehos.     sen-Lucasius dat de RvB in hun pensioen van 862 gul-

Sedreko wil eerst 9 ton terug                                                                             niet inhoudelijk op deze den zitten en 31 procent aan
                                                De vergadering van van- moeten namelijk op hun 62e kwestie wil reageren zolang premies moeten betalen.”

Projectteam voor overdracht                                   ochtend volgde op een bij- met pensioen, maar het vol- de partijen aan het onder- Volgens Leeflang is de rege-
                                                eenkomst tussen CBV en le pensioen van de algemene handelen zijn. “Maar we ring verantwoordelijk voor
                                                de Raad van Bestuur (RvB) ouderdomsverzekering (aov) blijven ervan overtuigd dat het huidige probleem, omdat

sportcentrum Barber aan regering die gisteren werd gehouden. wordt pas op hun 65e uitbe- wij eruit zullen komen”.                                      zij de pensioengerechtigde
                                                                 Tijdens deze vergadering taald. Eerder gaf Diaoen al    leeftijd voor de aov heeft
                                                                 wisten de partijen elkaar aan dat voorkomen moet Protocol verhoogd, zonder dat er een

                                                niet te vinden in een nieuwe worden dat de Sehos-werk- De patstelling bij het St. akkoord was bereikt met de

BARBER — Er heerst nog veel onduidelijkheid over de zijn schulden ook kunnen be- pensioenregeling.             nemers tot de bedelstaf ver- Elisabeth Hospitaal is voor private sector. Zij dringt er

toekomst van het veelbesproken multifunctionele sport- talen”, aldus Solognier.         Tijdens de vergadering pre- oordeeld zullen worden. “We onafhankelijk Statenlid nu bij minister Ruthmilda

centrum in Barber. Sportorganisatie Sedreko heeft een                      senteerde het Sehos een zijn al twee jaar bezig. Het Omayra Leeflang reden om Larmonie-Cecilia op aan

aantal pogingen gedaan om het sportcentrum over te FDDK                     voorstel voor een regeling voorstel dat nu op tafel ligt in de pen te klimmen. Zij om in overleg te treden met

dragen aan de regering. Nu is er eindelijk een project- Sedreko heeft een voorstel met een pensioengerechtig- vinden wij onacceptabel”, al- wijst met een beschuldigen- werkgevers in de private

team ingesteld. Dit team bestaat uit bestuursleden van ingediend bij Whiteman om de leeftijd van 62 jaar. Dit, dus Diaoen.                de vinger naar de regering, sector om tot een protocol te

Sedreko en door minister-president Ben Whiteman aan- het sportcentrum in beheer terwijl de CBV juist uitging Tijdens de vergadering on- die volgens haar een overval komen, waardoor werkne-

gewezen personen. Sedreko wil voor het eind van deze van Fundashon Desaroyo van 65 jaar. In een toelich- der werktijd werden de op gepensioneerden heeft ge- mers niet gedwongen kun-

maand een duidelijk beeld hebben over deze overdracht. Deportivo Kòrsou (FDDK) te ting stelt CBV-voorzitter aanwezige werknemers van pleegd. “De overheid heeft de nen worden om voor hun 65e

                                geven. De premier heeft aan- Johnsel Diaoen het voorstel het ziekenhuis het erover pensioenleeftijd voor de aov met pensioen te gaan.

door Xavora Ricardo-van regering”, aldus Sedreko-be- gegeven dat de regering hier van de RvB onacceptabel te eens dat er vandaag brieven

der Biest            stuurslid Lilo Sulvaran.    nog een uitspraak over zal vinden. “Sehos volgt altijd zullen uitgaan naar onder

                 Sulvaran geeft aan dat het doen op moment dat ze het de richtlijnen van de over- meer premier Bernard ‘Ben’

Naar aanleiding van het arti- eerste gesprek een positieve beheer van het centrum in heid. De aov gaat uit van Whiteman (PS), partijge-

kel in de Amigoe van 9 janu- vergadering was. Het bestuur handen heeft. Het is nog niet een pensioenleeftijd van noot en minister van Ge-

ari jl., ‘Sportcentrum Barber van Sedreko is blij met de duidelijk wanneer dat zal ge- 65 jaar. Ze hebben geen ar- zondheid, Milieu en Natuur

na 13 jaar nog niet af’ zijn vooruitgang die nu geboekt beuren. De niet afgemaakte gument waarom ze voor 62 Siegfried Victorina, leden

er meer vragen gerezen. Het is. De drie bestuursleden zaal die nu in Barber staat, is hebben gekozen. Alleen dat van de Staten, het Bisdom

centrum zou een belangrijke namens Sedreko in het pro- niet afgesloten. Kinderen uit ze oudere werknemers door van Willemstad en de Raad

rol moeten spelen in de ont- jectteam zijn Sulvaran, Boy de buurt maken er gebruik jongeren wil vervangen.”         van Toezicht van het Sehos.

wikkeling van de sport in het Melfor en Ashur Solognier. van. Er is niemand aanwezig De CBV-voorzitter wijst “Wij leggen hen uit wat er

gebied, maar moet ook een Sulvaran geeft aan dat de die supervisie heeft over wat erop dat het voorstel van speelt en verzoeken hen om

onderdeel zijn voor de bestrij- voortgang van het sportcen- er hier wordt gedaan. Ook de RvB ervoor zal zorgen in deze zaak tussenbeide te

ding van jeugdcriminaliteit, trum ernstig is verstoord toen worden de zaal en het terrein dat gepensioneerde Sehos- komen. We geven iedereen

door jongeren de mogelijkheid voormalig premier Ivar Asjes eromheen door niemand on- werknemers met een pensi- een week de tijd. Uiterlijk

te geven zich op positieve za- Sedreko het liet afsluiten.   derhouden.           oengat te maken krijgen. Zij Aswoensdag dient er een op-

ken te concentreren. Van re-

geringszijde wordt er echter Kosten sportcentrum

al lange tijd weinig informatie Bestuurslid Solognier geeft   Twee dienstwapens gestolen
gegeven over de voortgang. aan dat het multifunctionele
In een gesprek met premier sportcentrum in totaal 4,6

Whiteman is gebleken dat er miljoen gulden gaat kosten.

nog heel veel onduidelijkheid Hij meldt dat de eerste fase

bestaat over wat de volgende nog niet helemaal af is. De WILLEMSTAD — De procedure werd gevolgd. Zij agent werd het dienstwa-

stappen zijn voor het sport- Isla-raffinaderij heeft een politie is met een on- hebben inmiddels andere pen uit zijn auto gestolen.

centrum. Whiteman kon nog bedrag van 245.000 gulden derzoek gestart naar de dienstwapens gekregen om Zwerwer weet niet precies

niet aangeven wie het sport- beschikbaar gesteld voor de diefstal (mogelijk door hun taken uit te kunnen hoe vaak dit voorkomt. Of

centrum op dit moment be- eerste fase. Er is ongeveer middel van inbraak) voeren, aldus de woord- de vuurwapens terug wor-

heert. Hij geeft wel aan dat er 60.000 gulden overgebleven   van twee dienstwapens,     voerder. Zoals bekend mo-  den gevonden, zal moeten    Lifestyle
plannen zijn om het sportcen-  en dit is gereserveerd voor  die onlangs uit de wo-     gen agenten te allen tijde blijken. Volgens de politie-
trum over te dragen aan de    de afronding van deze eerste  ningen van twee poli-      gewapend zijn en dus ook  woordvoerder kwam het     Relaxation
regering.            fase. Solognier geeft aan dat tieagenten zijn gesto-     hun wapens meenemen     eerder voor dat gestolen   Techniques
                 Usona voor de eerste fase een len. Dat bevestigt poli-    naar huis. Dat dienstwa-  politiewapens tijdens een

Sedreko             bedrag van 889.000 gulden in  tiewoordvoerder Imro pens worden gestolen is andere strafrechtelijke           Cultural agenda

Sedreko heeft vorige week het project heeft geïnvesteerd.    Zwerwer.            niet nieuw. In het verleden onderzoeken opdoken. Na-

een vergadering gehad met De sportorganisatie heeft uit                     werden diverse politieagen- tuurlijk komt het ook wel

Whiteman waar besloten is eigen kas om en nabij 900.000     Zwerwer kon verder niet ten van hun dienstwapen voor dat een gestolen wa-          Explore
een projectteam te organise- gulden in dit project gestoken.  veel vertellen over het on- bestolen. Zo werd het wa- pen niet meer teruggevon-       Biná

ren. Dit team zal ervoor zor- Sedreko wil het geld dat ze in  derzoek. De agenten moes- pen van een hoge politie- den wordt, aldus Zwerwer.
gen dat de overgang goed ver- het sportcentrum hebben ge-    ten conform de procedure man enkele jaren terug bij Het onderzoek in deze twee

loopt. “Aangezien het terrein stoken terugkrijgen voordat aangifte doen van de dief- een snèk uit zijn auto ge- gevallen is hoe dan ook in

erfpacht is kan dit makkelijk het wordt overgedragen aan stal, waarna een interne stolen. Ook bij een andere volle gang.

overhandigd worden aan de de regering. “Sedreko moet
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18