Page 15 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 15

AMIGOE                                                                                         3WOENSDAG

                                                                                          3 FEBRUARI 2016

Commentaar                           Ook zika-           UoC:
                                reisadvies voor
Zwanger en zika                        Curaçao            Wonderen ondanks
                                               weinig staf en middelen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze        WILLEMSTAD — Cura-
week de uitbraak van het zika-virus uitgeroepen tot een    çao is door het Ameri-     WILLEMSTAD — De ratio tussen het aantal stu-       heeft de UoC zelf een    voor zodat ze later ook de
internationale noodsituatie. De recente microcefaliege-    kaanse instituut voor de    denten en stafmedewerkers is bij de University      werkveldonderzoek laten   internationale markt op
vallen en andere neurologische aandoeningen gemeld       volksgezondheid CDC en     of Curaçao (UoC) vele malen lager dan bij pak-      doen onder scholen, do-   kunnen.” En dat gebeurt
in Brazilië, en eerder in Frans-Polynesië in 2014, vor-    de Pan American Health     weg de Rijksuniversiteit Groningen, waar de       centen en studenten. Het   al, bij met name de tech-
men een internationale volksgezondheidnoodtoestand,      Association (Paho) op     UoC mee samenwerkt. Op een populatie van 1200      bleek dat er een afstem-   nische faculteit als stu-
aldus de WHO.                         de lijst gezet van landen   studenten, heeft de RuG 100 vaste stafleden. De     mingsprobleem bestond    denten na een stage in
                                waar zika is geconsta-     Sociaal Economische faculteit van de UoC telt      tussen de verwachting en   het buitenland teruggaan
Gezondheid-minister Siegfried Victorina (PS) lijkt       teerd. Er is geen negatief   1000 studenten en 15 stafleden.             aflevering en dat proces   na hun afstuderen.
echter het gevaar voor ongeboren baby’s nog altijd te     reisadvies afgegeven.                                  wordt nu verbeterd. Het
bagatelliseren. Op dezelfde dag dat de Wereldgezond-                     De juridische faculteit   ondervangen zal de UoC    zou sneller kunnen, maar   Uit het aangeboden on-
heidsorganisatie met spoed bijeenkwam, sprak hij de      Maandag maakte minister    heeft 200 studenten en 5  samen met het ministerie   het kost allemaal geld. Zo  derwijssysteem, dat is ge-
Staten toe over de virusziekte. Hij benadrukt dat er      Siegfried Victorina van Ge-  stafleden, de Algemene   van Onderwijs en alle be-  kan ook de wetenschap-    baseerd op dat van Neder-
op dit moment nog onvoldoende bewijs is om te con-       zondheid tijdens het Sta-   Faculteit 400 studenten   trokkenen in het werkveld  pelijke studie over taal-  land, zullen die elementen
cluderen dat er een verband bestaat tussen zika en de     tendebat bekend dat er in-   en 11 stafleden. Naast het er aan moeten werken om   verwerving niet geïmple-   gehaald moeten worden
hersenaandoening microcefalie bij baby’s. Hij heeft      middels vier officieel gere-  gewone curriculum en de   de kwaliteit van het on-   menteerd worden omdat    die het beste passen bij
het over de ‘geruchten’ die er zijn over zika. Het kan     gistreerde gevallen van zika  maatschappelijke taken   derwijs over de hele linie  er geen fondsen zijn.    het eiland, in combinatie
met andere woorden dus net zo goed niet waar zijn       op Curaçao zijn. Twee van   worden er extra lessen   naar boven te brengen. In                 met de ervaringen in de
dat er een verband bestaat. De consequenties als dat      hen hebben het virus lokaal  taal, rekenen en wiskunde  navolging van universitei-  Maar het Research Cen-    regio, zodat er een pas-
verband er wel is, zijn echter te groot om de situatie te   opgelopen, de andere twee in  en tutorials verzorgd om  ten in Medellín en Puerto  ter voor wetenschappelijk  send geheel ontstaat voor
onderschatten.                         Suriname en Colombia.     studenten die dat nodig   Rico, die al een integrale  onderzoek is in oprichting, Curaçao. De didactische
Achttien experts en adviseurs van de WHO kwamen                        hebben bij te spijkeren,  aanpak toepassen in hun   de technische laboratoria  driehoek – studenten, do-
maandag bijeen via een teleconferentie en kwamen tot      28 landen           zodat ze het niveau berei- systeem. “De visie voor   zijn vervangen met steun   centen en leerstof – moet
de conclusie dat hoewel het nog niet wetenschappe-       Volgens de lijst van het CDC  ken waarop ze dienen af te de hele onderwijskolom    van de overheid en ook    op elkaar afgestemd zijn,
lijk is bewezen, er sterke aanwijzingen zijn dat er een    is zika inmiddels in 28 lan-  studeren.          moet in dezelfde richting  aan de Wifi-verbinding is  zodat er een synchronisa-
causaal verband is tussen een zika-besmetting tijdens     den geconstateerd. Het in-                 wijzen, zodat de maat-    veel verbeterd. De UoC    tie ontstaat tussen micro-,
de zwangerschap en microcefalie. Alle experts waren      stituut adviseert reizigers  De universiteit kampt    schappelijke doelen voor   is een regionaal kennis-   meso- en macroniveau.
het erover eens dat dit verder onderzocht moet wor-      naar landen waar het virus   nog steeds met financi-   het land vertaald kunnen   centrum dat is gekoppeld   En als het onderwijs echt
den. Microcefalie is een aandoening van het centrale      heerst zich te beschermen   ele beperkingen. De cao   worden naar de onder-    aan een netwerk van an-   meetelt, dan moeten daar-
zenuwstelsel waarbij de schedel te klein is en de her-     tegen muggenbeten. Dit door  is in 2010 verlopen, maar  wijsdoelen.”         dere universiteiten en    voor de financiële midde-
senen zich onvoldoende ontwikkelen.              middel van afweermiddelen   inhoudelijk worden de                  niet alleen aan Curaçao.   len beschikbaar gesteld
Curaçao lijkt op de goede weg wat betreft de bestrij-     die Deet, Picardin, limoen-  doelen wel behaald. “Dat  Accreditatie         “We bereiden studenten    worden, aldus de rector.
ding van muggenbroedplaatsen. Sinds december zijn       eucalyptusolie of de stof   geeft wel aan hoeveel hart UoC werkt samen met
er 98.000 huisbezoeken gedaan, vertelde de minister      IR3535 bevatten. Alvorens   onze medewerkers hebben   universiteiten over de    ‘We drukken ons steeds minder
in de Staten. Daarbij moet opgemerkt worden dat er       reizigers één van deze mid-  voor de universiteit.” Dat hele wereld. De 29 pro-   goed uit’
niet altijd iemand thuis was en bepaalde woningen       delen gebruiken, moeten ze   antwoordde rector mag-   gramma’s zijn allemaal
ook meerdere keren geïnspecteerd zijn. Met gif spui-      zich eerst insmeren met zon-  nificus Francis de Lanoy  geaccrediteerd. Daarvoor   Taal vormde altijd al een probleem maar de laatste
ten in de wijken zoals ten tijde van chikungunya, ge-     nebrandmelk.          gisteren tijdens de Cen-  wordt onder andere de    jaren zijn we ons steeds slechter gaan uitdrukken.
beurt momenteel niet. Dit moet je niet te vaak doen,                     trale Commissie-vergade-  subsidie van de overheid   Wereldwijd is dat een groeiend fenomeen. De kennis
want dan worden muggen resistent, kreeg de Amigoe       Deze week           ring die plaatsvond naar  voor benut. “Als het ni-   is er wel, maar met name het omzetten van het Pa-
te horen. Dat klinkt plausibel.                verlenging           aanleiding van zijn uit-  veau middelmatig is, dan   piaments in het hoofd naar het Nederlands of Engels
De folders over zika die het ministerie heeft gemaakt,     wapen-             spraken bij de dies nata-  sturen deze instellingen   vergt veel van een grote groep studenten. Het Neder-
zijn niet onder voldoende mensen verspreid, onder-       vergunning           lis dat het instroomniveau hun studenten niet naar   lands is steeds minder gangbaar. Nederlandse uni-
kende Victorina gisteren in deze krant. Daar wordt                      van veel studenten te laag ons. Het gaat ook om de   versiteiten hanteren nu een verplichte taaltoets. Bij
aan gewerkt. In de folder zoals de Amigoe die 19 janu-     WILLEMSTAD — De af-      is. Daardoor vinden zij   reputatie van de universi-  de UoC telt de verplichte taal- en rekenvaardigheid
ari via het ministerie bij een persbericht kreeg, wordt    deling Bijzondere Wet-     moeilijk aansluiting op   teit”, constateerde de rec- mee in de modules. “De UoC is nog steeds succesvol.
echter met geen woord gerept over eventuele gevaren      ten van de politie (de     de beginprogramma’s. De   tor ten overvloede. Maar   Maar er is ook een groep die we moeten helpen. Dat
voor zwangere vrouwen.                     vergunningenafdeling)     Lanoy benoemde daarbij   ondanks de subsidie- en   noemen we sociale mobilisatie. We doen aan inclusie,
De minister zou er goed aan doen om de lijn van de       heeft deze week, tot en    de desintegratie tussen   collegegeldverhoging, blij- om studenten te helpen hoger op die maatschappelij-
WHO te volgen en het zekere voor het onzekere te ne-      met aanstaande donder-     het primair, secundair   ven de financiën nijpend.  ke ladder te komen”, aldus rector magnificus Francis
men. Wij zijn niet het dorpje in de strip Asterix waar     dag gereserveerd voor     en tertiair onderwijs en  Naar aanleiding van de    de Lanoy.
de Galliërs als enigen de strijd weerstaan tegen de Ro-    alle wapenhouders die     sprak over ‘wonderen die  algemene klachten over
meinen. Zika heeft Curaçao bereikt. Er zijn vier door     hun vuurwapens willen     verricht moeten worden’.  de Lerarenopleiding Fun-
labtesten vastgestelde gevallen, waarvan twee het vi-     laten controleren.       Om deze desintegratie te  derend Onderwijs (LoFo),
rus hier hebben opgelopen.
We kunnen niet wachten tot wetenschappelijk is aan-      Dat is mogelijk bij de poli-
getoond of er wel of niet een verband bestaat tussen      tiecentrale aan de Winston
zika en bepaalde afwijkingen bij baby’s. Tegen de tijd     Churchillweg tussen vijf
dat dat verband is aangetoond, kunnen hier op Cura-      uur ‘s middags en zeven
çao al baby’s hiermee zijn geboren of kunnen zwanger-     uur ‘s avonds. Dan kan men
schappen om deze reden zijn afgebroken.            ook een aanvraag indienen
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd (en hun partner)       ter verlenging van de wa-
hebben het recht op eerlijke en duidelijke informatie.     penvergunning. Om dit te
Informatie over de mogelijke risico’s, zodat vrouwen      kunnen regelen, dient men
met een kinderwens zelf kunnen kiezen of zij met deze     in het bezit te zijn van een
dreiging momenteel het risico nemen. Vrouwen die de      identiteitsbewijs en de ou-
komende periode zwanger worden of het al zijn, heb-      de wapenvergunning. Men
ben ook recht op informatie – vooral in een pril sta-     moet zich wel eerst bij de
dium als zij nog niet bij een arts zijn geweest – om zich   bewaker melden die dan
extra goed te kunnen beschermen tegen muggen en        een parkeervak bij de po-
wat zij moeten doen als ze onverhoopt toch zika krij-     litiecentrale zal aanwijzen.
gen.

Zika mogelijk overgedragen
door seksueel contact

WILLEMSTAD — In de Amerikaanse stad Dallas           bloedonderzoek bleek dat zo-
heeft een persoon het zika-virus vermoedelijk over-      wel Foy als zijn vrouw zika
gedragen via seksueel contact. Degene bij wie zika       had. Dit terwijl zijn echtge-
is geconstateerd, had het virus opgelopen tijdens       note al een jaar niet buiten
een reis naar Venezuela. Bij de seksuele partner        de Verenigde Staten was ge-
van deze persoon werd later ook zika vastgesteld,       weest.
zo meldde het regionale departement voor de Volks-
gezondheid gisteren.                      Noodsituatie
                                De Wereldgezondheidsorga-
Volgens de autoriteiten zou  maatregelen met betrek-     nisatie (WHO) heeft de uit-
het een zeldzaam geval     king tot seksueel contact.”   braak van zika begin deze
kunnen zijn. Het verschijn-                  week bestempeld als een
sel doet de alarmbellen    Eerste geval          internationale noodsituatie.
echter wel rinkelen. Het    In 2008 heeft zich even-    Dit vanwege de mogelijke
hoofd van het departement   eens een geval voorgedaan    verbanden tussen het virus
spreekt van een onmisken-   waarbij het virus was over-   en andere aandoeningen,
bare waarschuwing. “Neem    gebracht via seks. De Ame-   waaronder de hersenaandoe-
voorzorgsmaatregelen als    rikaanse onderzoeker Brian   ning microcefalie bij baby’s.
je naar gebieden afreist was  Foy besmette zijn vrouw, na-  De WHO hoopt hiermee het
zika heerst, zodat je niet   dat hij was teruggekeerd van  virus beter te kunnen be-
wordt gestoken en tref ook   een excursie in Senegal. Uit  strijden.

Beslissing DNA-afname
‘Nini’ laat even op zich wachten

WILLEMSTAD — Het hof zal zo spoedig mogelijk een        nog onopgelost en het OM wil
beslissing nemen in de beroepszaak die raadsvrouw       vooruitgang boeken met de
Marije Vaders, namens Maximus-verdachte en tevens       DNA-afname.
veroordeelde drugshandelaar Burney ‘Nini’ Fonseca,
heeft aangespannen tegen de afname van zijn DNA        Daar strijdt Vaders tegen,
in verband met een ander moordonderzoek. Het hof        aangezien Fonseca geen
heeft volgens de raadsvrouw nog geen datum geprikt.      verdachte was in de moord-
                                zaak ‘Bolle’ Martinez. Va-
Het Openbaar Ministerie    vermoord. Zijn lichaam werd   ders herhaalde vandaag dat
wil dat ook het hof, net als  later verminkt bij de vlakte  afname van DNA van een
de eerste rechter, de DNA-   van San Pedro gevonden. Zo-   verdachte, slechts in ge-
afname toelaat voor vergelij- als bekend werd de moord-    val van eigen bescherming
king in de moordzaak Raul   verdachte Dangelo ‘Panchèk’   mogelijk is en Fonseca was
‘Bolle’ Martinez. Hij was de  Damascus, net als voor zijn   helemaal niet betrokken bij
bestuurder van een van de   betrokkenheid bij de moord   de moord. Het hof zal dus
vluchtauto’s gebruikt bij de  op Wiels, ook voor de moord   binnenkort beslissen of de
moord op Helmin Wiels in mei  op Martinez vrijgesproken    DNA-afname al dan niet
2013 en werd later die maand  door het hof. Deze zaak is dus mag plaatsvinden.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20