Page 11 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 11

AMIGOE                                                                                               11WOENSDAG

                                                                                                 3 FEBRUARI 2016

Man opent                                                                            YouTube-gebruikers
voordeur met getrokken pistool                                                                 worden straks verwend

                               Martijn Fischer speelt Jezus in The Passion

                Foto: Shutterstock      Acteur Martijn Fischer      haal over de laatste uren in                                           Foto: Shutterstock
                               kruipt in de huid van Jezus    het leven van Jezus verteld.
Een 34-jarige man uit het    klachten over geluidsover-  in The Passion, het muzika-    Het evenement is recht-           Foto: Shutterstock YouTube-gebruikers kunnen    mogelijkheden te bespreken.
Nederlandse Medemblik      last.             le spektakel dat daags voor    streeks te zien op tv. Net als                 in de toekomst mogelijk ook   Wanneer de beelden live ge-
heeft maandagavond laat     De man werd direct over-   Pasen in Amersfoort wordt     voorgaande jaren trekt een                   live beelden van 360 gra-    streamd gaan worden via
zijn voordeur geopend met    meesterd en aangehouden,   opgevoerd. Dat lieten de om-   stoet met een groot verlicht                  dencamera’s volgen. Diverse   het platform, is nog niet be-
getrokken pistool. Hij had er  meldde de politie gisteren.  roepen EO en KRO-NCRV       kruis door de stad.                       bronnen laten BuzzFeed we-    kend.
daarbij waarschijnlijk niet   In zijn huis werden verder  gisteren weten.          Het is de zesde editie van                   ten dat het Amerikaanse vi-   360 gradenvideo’s zijn sinds
op gerekend dat de politie   nog een taser en nep-munitie Fischer is bij het grote pu-   het evenement. Vorig jaar                    deobedrijf werkt aan derge-   vorig jaar maart te vinden
voor de deur stond. Ze wa-   gevonden. Het wapen bleek   bliek vooral bekend door     in Enschede kwamen zo’n                     lijke video’s op zijn platform. op YouTube. Door de op-
ren naar zijn huis gegaan na  achteraf ook nep te zijn.   zijn vertolkingen van André    20.000 mensen af op het                     YouTube zit volgens Buzz-    komst van goedkope karton-
                               Hazes in de musical ‘Hij ge-   Bijbelse spektakel. Jim de                   Feed met verschillende pro-   nen virtualreality-brillen
                               looft in mij’ en de film ‘Bloed, Groot speelde toen de rol                    ducenten van 360 graden-     worden dergelijke beelden
                               zweet & tranen’. De acteur    van Jezus. Het verslag op tv                  camera’s om de tafel om de    steeds belangrijker.
                               zegt zelf niet te voldoen aan   werd gevolgd door ruim 3,5
                               het ‘archetypische beeld’ dat   miljoen kijkers. Eerdere edi-
                               mensen van Jezus hebben.     ties van The Passion werden
                               “Die tengere man met die     gehouden in Gouda, Rotter-
                               lange baard”, zegt Fischer.    dam, Den Haag en Gronin-
                               “Het gaat wat mij betreft     gen.
                               echt om de inhoud, om het     Tijdens de talkshow Jinek
                               levensverhaal van Jezus en    dinsdagavond werd nog be-
                               wat ons dat kan leren.”      kendgemaakt dat zangeres
                               The Passion wordt opge-      Ellen ten Damme de rol van
                               voerd op Witte Donderdag 24    Maria gaat vertolken. Caba-
                               maart. Aan de hand van be-    retière Lenette van Dongen
                               kende Nederlandstalige pop-    is de verteller van het lij-
                               nummers wordt het paasver-    densverhaal van Jezus.

De valk en de mens                                       ‘Leerlingen leren beter met slimme tablets’

                               Foto: AFP / KARIM SAHIB      Reken- en taalonderwijs op
                                                basisscholen is gebaat bij
                                                de inzet van ‘slimme’ ta-
                                                blets. Deze tablets gebrui-
                                                ken software die zich aan-
                                                past aan het niveau van de
                                                leerlingen. Dit blijkt uit on-
                                                derzoeken van de Radboud
                                                Universiteit Nijmegen en
                                                de Universiteit Twente on-
                                                der ruim 2500 leerlingen.
                                                Dat meldt Kennisnet, de
                                                publieke organisatie voor
                                                onderwijs en ICT.
                                                De software laat leerlingen
                                                meteen weten of het ant-
                                                woord goed of fout is. Na
                                                een goed antwoord krijgt
                                                de leerling een moeilijkere
                                                nieuwe vraag. Een leerling
                                                die een fout antwoord geeft,

Een man uit de Emiraten brengt een jachtvalk bij het al-Marzooq Hunting reservaat, 60      Mijnbouw                                                     Foto: Shutterstock
kilometer ten zuiden van Madinat Zayed.                             in de ruimte

Koeien eerder in de wei                                     De regering van Luxem-     krijgt een minder moeilijke   tronisch overzicht van de    twintig leerlingen in de klas
                                                burg wil werk maken van     vraag. Daardoor blijken     prestaties en kan zijn lessen  is dat fysiek onmogelijk. We
Nederlandse melkveehou-                                     mijnbouw in de ruimte. Het   leerlingen meer en sneller   daarop aanpassen.        weten nu dat het met dit
ders die hun koeien voor het                                  groothertogdom gaat geld    te leren dan bij onderwijs   “Elke leraar wil zijn leerlin-  soort adaptieve onderwijs-
eerste gras gemaaid wordt                                    uittrekken voor onderzoek    zonder de slimme tablets.    gen op hun eigen niveau les-   technologie wel kan”, aldus
in de weide brengen, kun-                                    gericht op het ontginnen van  De leraar krijgt een elek-   geven. Maar met meer dan     Kennisnet.
nen maximaal 1400 gulden                                    asteroïden in de ruimte. Mo-
subsidie krijgen. Dat schrijft                                 gelijk gaat de regering ook    Buckles                                By David Gilbert
staatssecretaris Martijn van                                  direct in bedrijven investe-
Dam aan de Tweede Kamer.                                    ren.               Beetle baily                              By Mort Walker
                                                Het idee van mijnbouw in
Martijn hoopt met de subsi-                  Foto: Shutterstock        de ruimte, waarbij bepaalde
die de komende jaren meer                                    mineralen en zeldzame me-
koeien in de wei te krijgen.  160 koeien was dat de helft. met robots gemolken waar-     talen uit asteroïden worden
Ook wil hij op deze manier   Op grote boerderijen wordt  door het doorgaans nodig is    gehaald, bestaat al langer.
meer ruimte bieden aan wei-                  dat de beesten in de stal zijn.  Door dat te doen kan de aar-
devogels in het broedseizoen.                 Van Dam heeft genoeg geld     de worden ontzien, aldus de
Uit onderzoek bleek dat in                  om de melkveehouders en      regering.
2014 vooral kleine boeren                   varkensboeren te steunen.     Jean-Jacques Dordain, voor-
met minder dan veertig                                     malig directeur van de Eu-
koeien hun dieren vrijwel                                    ropese ruimtevaartorgani-
altijd buiten laten grazen.                                   satie ESA, adviseert de re-
Bij boeren met meer dan                                     gering. Hij zei vandaag dat
                                                mijnbouw in de ruimte niet
                               Milieudefensie noemt de      langer sciencefiction is. De
                               maatregel in een reactie     benodigde technieken om op
                               een doekje voor het bloeden.   een asteroïde te landen en
                               Om meer koeien in de wei te    materialen terug te brengen
                               krijgen, moet de staatssecre-   bestaan en zijn beproefd.
                               taris vastleggen dat een boer   Dordain moedigt Europese
                               niet meer koeien mag heb-     ondernemers aan het voor-
                               ben dan waarvoor hij grond    beeld van Amerikaanse be-
                               heeft, vindt de organisatie.   drijven te volgen. “Ik ben
                                                blij dat het eerste initiatief
                                                uit Luxemburg komt. Eu-
                                                ropese investeerders zullen
                                                geen excuus meer hebben
                                                om naar Californië te gaan.”

Koning Hollewijn en de Drummel                                 Door Marten Tina’s groove                                    By Rina Piccolo

                                                   Toonder

                                                                Baby blues           Door Jerry Scott & Rick Kirkman

Ongeveer een maand nadat de drummel-computer was ont-     weet u. Mijn bril helpt niet erg mee — en de nieuwe baas
ploft, kon men de ambtenaar Trilbinder opnieuw op de weg   werkt nogal met kriebelletters. Misschien kunt u even kijken
naar paleis Koudewater waarnemen.               of ik goed ben?’
En aangezien de bediende Plichtpleger een door de vakbond   ‘Ja, hoor!’ antwoordde Wiebel na een korte blik op het papier.
voorgeschreven snipperdag had, werd hij open gedaan door   ‘Kom je weer zo’n nood-drummel aanleggen?’
Wiebel Wip.                          ‘O, nee!’ sprak de ambtenaar geruststellend. ‘Integendeel,
‘O, hallo!’ zei ze verrast. ‘Ben jij het weer?’        mag ik wel zeggen. Ik kom de oude drummel weghalen — hij
‘Hoezo?’ vroeg de beambte, onzeker zijn werklijst tevoor-   is afgeschaft, namelijk. Maar maakt u zich geen zorgen —
schijn halend. ‘Dit is toch pand Koudewater, kadaster S 485, het is zo gepiept. En ik leg meteen even een majoleur aan;
bloc C — of vergis ik me? Dat is niet helemaal uitgesloten,  dus dat gaat in één moeite door.’
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16