Page 10 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 10

10 WOENSDAG                                                                                                                     AMIGOE
    3 FEBRUARI 2016

Euro               ‘Terugdraaien                                                              Lage elektriciteitsprijzen
                 Schengen kost 100 miljard’                                                       nekken Vattenfall
Omlaag
                 BRUSSEL — De schade van permanente grenscon-         neerkomen en in een latere    landen grenscontroles inge-       STOCKHOLM — Het              afgeboekt. Volgens het be-
AMSTERDAM — De Europe-      troles tussen de Schengenlanden kan oplopen tot 100     fase op meer dan 10 miljard.   steld. In het voorjaar besluit      Zweedse energieconcern          drijf is de opwekking van
se aandelenmarkten gingen    miljard euro. De handel tussen de 26 Schengenlanden     Op de korte termijn zijn er    de Europese Commissie mo-        Vattenfall is vorig jaar in        kernenergie in een ‘kritieke
vandaag voor de derde dag    zou op de langere termijn met 10 tot 20 procent terug-    minder inkomsten doordat     gelijk om die te verlengen.       de rode cijfers gedoken.         fase’ terechtgekomen door
op rij omlaag. Beleggers ble-  vallen en hun bruto nationaal product (bnp) zou met     dagjesmensen en andere      Een commissiewoordvoer-         Het moederbedrijf van           met name de aanhoudende
ven voorzichtig na de flinke   0,8 procent dalen.                      toeristen wegblijven. Dit is   der noemde de genoemde          Nuon gaf vandaag aan           daling van de elektriciteits-
koersverliezen op Wall Street                                 volgens de denktank goed     bedragen ‘dramatischer dan        last te hebben gehad van         prijzen. Vattenfall besloot
en in Azië. De AEX-index in   Dat schrijft de Franse over- hengengebied. De gevolgen   voor de helft van het verlies.  de cijfers die we eerder heb-      lage elektriciteitsprijzen.        twee reactoren in eigen land
Amsterdam stond tegen het    heidsdenktank France Stra-  voor buitenlandse investe-   Ook de extra controles voor    ben gezien in andere rap-        Bovendien werd het ver-          eerder dan gepland uit te
einde van de ochtendhandel    tégie in een vandaag ge-   ringen en arbeidsmobiliteit  grenswerkers en vrachtsche-    porten’. “De schattingen         lies veroorzaakt door een         schakelen vanwege de ‘lage
0,3 procent lager op 419,54   publiceerd rapport over de  zijn niet meegerekend.     pen zorgen voor economische    variëren, maar zeker is dat       fors bedrag aan afschrij-         winstgevendheid en stijgen-
punten. De MidKap noteer-    economische kosten van het  Voor Frankrijk zou het ver-  schade.              de kosten van het einde van       vingen halverwege het           de kosten’. Die stap bracht
de 0,3 procent in de min op   terugdraaien van het pas-   lies in eerste instantie op 1 Vanwege de vluchtelingen-     Schengen heel, heel hoog         jaar.                   een grote afschrijving met
655,07 punten. De indices in   poortvrij reizen in het Sc-  tot 2 miljard euro per jaar  stroom hebben diverse EU-     zijn.”                  Vattenfall schreef 36,8 mil-       zich mee.
Parijs, Londen en Frankfurt                                                                       jard kroon (ruim 7,5 miljard       Onder de streep resteerde
daalden tot 1,1 procent.     Veto tegen                                                               gulden) af op zijn bezittin-       een nettoverlies van 19,8
In Frankfurt kwam lampen-    uitstel emissienormen mislukt                                                      gen, waar een jaar eerder al       miljard kroon, tegen een
fabrikant Osram met cijfers                                                                       23,8 miljard kroon op werd        min van 8,3 miljard kroon in
naar buiten. Het bedrijf be-                                                                                            2014.
haalde afgelopen kwartaal
een flinke winst, terwijl een                                                                      Volkswagen
jaar eerder rode cijfers wer-                                                                      roept auto’s in VS terug
den geschreven. Osram ver-
loor echter 2,3 procent. In                                                                       WASHINGTON — Volks-            “We werken volledig mee
Zürich daalde horlogemaker                                                                        wagen roept SUV’s met           met de Amerikaanse auto-
Swatch 1,4 procent, na be-                                                                        een 3.0 liter diesel terug,        riteiten om onze V6 3.0L
kendmaking dat vorig jaar                                                                        alsmede auto’s die tot          (diesel) aan de voorschriften
voor het eerst in zes jaar de                                                                      negen keer de wettelijke         aan te passen. Na gesprek-
omzet is gedaald.                                                                            hoeveelheid uitlaatgas-          ken met de Carb, de Ame-
In Parijs stal de Franse luxe-                                                                      sen uitstoten. Dat maakte         rikaanse milieudienst EPA
bedrijf LVMH (Louis Vuit-                                                                        de Amerikaanse toezicht-         en onze specialisten ligt er
ton Moët Hennessy) de show                                                                        houder Carb gisteren lo-         nu een herroepingsplan”,
met een plus van 5,7 procent,                                                                      kale tijd bekend.             zei woordvoerder Mark Clo-
dankzij sterke resultaten.                                                                        De organisatie had Volks-         thier gisteren.
Het Chinese staatsbedrijf                                                                        wagen een deadline gesteld        Na maanden van discussie
ChemChina heeft een over-                                                                        om akkoord te gaan met het        lijken de partijen het nu
namebod van ruim 43 miljard                                                                       plan auto’s terug te roepen        eens te zijn geworden over
dollar uitgebracht op de Zwit-                                                                      en de motoren te vervangen.        de aanpak van de dieselgate
serse producent van onder                                                                                             in de Verenigde Staten.
meer landbouwbestrijdings-
middelen Syngenta (plus 4,9                                                                       Iran wil nauwere banden
procent). Het is de grootste                                                                       Rusland over energie
overname door een Chinees
bedrijf ooit.                                                                    Foto: Shutterstock MOSKOU — Iran wil de           Russische media.
De olieprijzen lieten herstel                                                                      banden met Rusland op           De afgelopen tijd doen gelui-
zien van de flinke daling een  De auto-industrie mag toch extra tijd nemen om de emissienormen te verbeteren. Thans is 170 milligram per kilometer toe-        het gebied van energie          den de ronde dat Rusland en
dag eerder. De prijs voor een  laatbaar. Veel europarlementariërs spreken hier schande van.                                      versterken, net als met          het belangrijkste OPEC-lid
vat Amerikaanse olie steeg                                                                        Irak en Venezuela. Dat          Saudi-Arabië overleg kun-
1,9 procent tot 30,44 dollar.  STRAATSBURG — De auto-industrie in Europa krijgt zich sneller aan de strenge- onder GroenLinks, PvdA en                 liet een belangrijke ad-         nen gaan houden over de
Brent werd 1,8 procent duur-   langer de tijd om te voldoen aan de normen voor de re normen moeten houden. D66 klonk na de stemming                  viseur van ayatollah Ali         sterk gedaalde olieprijzen.
der op 33,30 dollar. De euro   uitstoot van dieselauto’s. Een groot aantal fracties in Burgemeesters van steden, dan ook al snel dat het EP              Khamenei, de hoogste           OPEC-lid Venezuela voert
was 1,945 gulden waard, te-   het Europees Parlement probeerde een Europese wet milieu- en consumentenor- is gezwicht voor de auto-                  leider van het land, we-         al gesprekken met Moskou
gen 1,941 gulden bij het Eu-   hierover te blokkeren, maar dat veto werd vandaag ganisaties wezen juist op lobby. Onbegrijpelijk na het                ten bij een bezoek aan          over coördinatie op de olie-
ropese slot van gisteren.    met een krappe meerderheid weggestemd.            de betere luchtkwaliteit en schandaal met Volkswagen            Moskou.                  markt. Het Kremlin liet van-
                                               gezondheid van burgers als dat miljoenen dieselauto’s           Volgens de topadviseur moe-        daag weten dat er nog geen
Tokio              Het draait om de Real Dri- parlementariërs schande en de uitstoot wordt terugge- uitrustte met software om               ten Rusland en Iran geen         data zijn afgesproken voor
                 ving Emissions-test, die van- zij probeerden dit te vetoën. schroefd.             te sjoemelen met de uitstoot,      rivalen van elkaar zijn op        overleg tussen Rusland en
Verliezen            af september 2017 wordt in- In de bevoegde milieucom- Bij meerdere partijen, waar- stellen ze.                     energiegebied en juist met        leden van oliekartel OPEC.
                 gevoerd. Deze testen moeten missie van het EP was er                                          elkaar samenwerken. In die        De Russische regering heeft
TOKIO — De beurzen in het    de werkelijke uitstoot meten in december een zeer grote                                         samenwerking moeten ook          financiering vrijgemaakt
Verre Oosten lieten vandaag                                                                       de belangrijke olieproducen-       voor economische projec-
stevige koersdalingen zien.   KPN wil meer besparenin plaats van laboratorium- meerderheid om de plannen                               ten Irak en Venezuela wor-        ten in Iran, waaronder de
Beleggers in Azië besloten de                                                                      den betrokken, zei de mede-        bouw van een kerncentrale,
markt te verlaten vanwege                                                                        werker van Khamenei tegen         zo werd vandaag ook aange-
de flinke verliezen op Wall                                                                                            kondigd.
Street een dag eerder en de
sterk dalende olieprijzen. In  tests. De Europese Commis- te blokkeren, en doorgaans
Tokio was zakenbank Nomu-    sie sprak met de EU-landen volgen de politici hun ge- DEN HAAG — KPN wil dit jaar meer kosten besparen.
ra Holdings een opvallende    af dat er een overgangsfase kwalificeerde collega’s. Maar Het telecomconcern gaf vandaag een nieuwe doelstel-
verliezer, na tegenvallende   komt waarin het is toege- de afgelopen weken werden ling van circa 450 miljoen euro af bij de presentatie
resultaten en vooruitzichten.  staan de uitstootnorm van de europarlementariërs uit van de vierdekwartaal- en de jaarcijfers. Aanvanke-
De Nikkei eindigde met      stikstof, van 80 milligram alle hoeken benaderd, door lijk was het streven zo’n 400 miljoen euro.                                Cats and Dogs
een min van 3,2 procent op    per kilometer, met 110 pro- zowel vóór- als tegenstan-                                                    awaiting Adoption
17.191,25 punten. Nomura     cent te overschrijden. Juist ders van het veto. De auto- Het grootste deel van de men, aldus een woordvoer-
ging ruim 10 procent omlaag.   van dat hoge overschrij- industrie wees op het verlies besparingen moet behaald ster. Ze herhaalde verder de              www.arubaanimalshelter.com
Dinsdag na het slot van de    dingspercentage spraken de van werkgelegenheid als ze worden op de IT-syste- eerder door KPN afgegeven
handel maakte de grootste                                                    doelstelling om eind dit jaar
zakenbank van Japan bekend                                                   tussen de 2000 en 2500 ba-
dat de winst afgelopen kwar-   Yahoo gaat op de schop                                     nen te hebben geschrapt ten
taal is gehalveerd. Daarnaast                                                  opzichte van het niveau van
werden bepaalde winstdoel-                                                   eind 2013. “Daarvan is al
stellingen op de lange baan                                                   meer dan de helft gereali-
geschoven.                                                           seerd.”                              3-Feb                  3-Feb
Een andere grote daler was                                                   KPN wist zijn kosten vorig        DOW JONES       16157.47  0.02%  AEX           416.21  -1.06%
de producent van auto-onder-                                                  jaar met ongeveer 280 mil-        S&P 500 INDEX      1894.60  -0.44% ARCELORMITTAL          2.43%
delen Denso (min 7,2 procent)                                                  joen euro terug te dringen.       NASDAQ         4477.07  -0.88% AEGON NV          3.33 -3.61%
na tegenvallende cijfers en                                                   Dat positieve effect werd                                           4.76 -0.83%
verwachtingen.                                                         echter tenietgedaan door         AMAZON.COM INC      535.02  -3.09% AHOLD NV             -0.25%
De Kospi in Seoul verloor 0,8                                                  een verder dalende omzet in                                         20.42 -1.02%
procent en de All Ordinaries                                                  de zakelijke markt en door        APPLE INC         94.87 0.41%  AKZO NOBEL            2.18%
in Sydney ging 2,2 procent                                                   hogere acquisitiekosten bij       BAIDU INC-SP ADR     153.00  -1.18% ASML HOLDING NV      56.56 -1.27%
omlaag. De Hang Seng in                                                     het onderdeel Consumenten        BERKSHIRE HATH-B     124.65  -0.84% DSM (KONIN)        81.41 0.03%
Hongkong stond 2,7 procent                                                   Mobiel.                 CITIGROUP INC       39.44 -2.42% HAL TRUST         44.75 -3.02%
in de min en de Shanghai                                                    In het vierde kwartaal boek-       COCA-COLA CO        42.52 0.18%  HEINEKEN NV       159.97  -1.22%
Composite noteerde 1,5 pro-                                                   te het bedrijf een nettowinst      WALT DISNEY CO       93.81 0.74%  ING GROEP NV       79.98 -1.49%
cent in het rood.                                                        van 254 miljoen euro, terwijl      3D SYSTEMS CORP          12.48% KPN (KONIN) NV       9.67 -1.56%
                                                                een jaar eerder een netto-        EBAY INC          8.38 0.82%  KONINKLIJKE PHIL      3.40 -1.57%
Wall Street                                                           verlies van 16 miljoen euro       FACEBOOK INC-A       23.48 -2.19% RANDSTAD HOLDING     23.45 0.18%
                                                                resteerde. De omslag was on-       GENERAL ELECTRIC     112.10  -0.60% RELX NV          47.10 -3.68%
Winst                                                              der meer te danken aan een        ALPHABET INC-A       28.07 -2.91% ROYAL DUTCH SH-A     15.06 0.56%
                                                                boekwinst op de verkoop van       HP INC          758.21  -2.83% TOMTOM          19.12 -2.53%
NEW YORK — De Ameri-                                                      aandelen in het branchege-        HOME DEPOT INC       9.60 -1.25% TOTAL SA          9.11 -2.46%
kaanse aandelenmarkten                                                     noot Telefónica Deutschland       INTEL CORP        123.71  -3.57% UNILEVER NV-CVA      38.42
zijn vandaag met bescheiden                                             Foto: AFP van 184 miljoen euro en een       JOHNSON&JOHNSON      28.74 -0.58% W.P. STEWART HOL     39.84 0.00%
winsten aan de handel begon-                                                  lagere brutoschuld.           LINKEDIN CORP-A     102.81  -6.40% SCOTIABANK FUNDS    289.17  0.26%
nen. Beleggers verwerkten de                                                  KPN stelt een dividend van        MICROSOFT CORP      190.40  -1.63% MONEY MARKET       2-Feb  2.24%
kwartaalresultaten van een    In 2012 trad bestuursvoorzitter Marissa Mayer aan en het is haar nog niet gelukt het tij te ke- 8 eurocent per aandeel voor.      PROCTER & GAMBLE      52.14 0.17%  US DOLLAR BOND     13.0674  1.88%
aantal grote bedrijven, waar-  ren. Ze wil ervoor zorgen dat er in de komende jaren weer sprake is van een bescheiden groei. Daar komt nog eens 13 cent        ROYAL DUTCH-ADR      80.36 2.12%  GLOBAL GROWTH      2.6482  2.02%
onder uitzender Manpower,                                                    per aandeel bij uit de ver-       STARBUCKS CORP       42.40 -2.36% US GROWTH        2.1878
farmaceut Merck en internet-   SUNNYVALE — Het Amerikaanse internetbedrijf Ya- ooit een van de pioniers van koop van de aandelen Te-                  TWITTER INC        59.26 3.05%  CANADIAN GROWTH    11.5924  -0.69%
concern Yahoo.          hoo gaat stevig op de schop. De transformatie van het het internet, maar is de lefónica Deutschland. KPN                WAL-MART STORES      16.57 -0.96% FUNDS          2.2454  -0.40%
De Dow-Jonesindex van der-    bedrijf gaat onder meer ten koste van 15 procent van laatste jaren links en rechts verkocht in november 150               WHOLE FOODS MKT      66.22 -1.45% BGF CONT EUR FLEX    2-Feb  0.00%
tig toonaangevende beurs-    de arbeidsplaatsen, zo werd gisteren bekendgemaakt. ingehaald door jongere spe- miljoen aandelen in dat be-               EXCHANGE TRADED FND    28.51     BGF EMKT BOND       21.73 -0.43%
fondsen stond in de vroege                                  lers als Google en Facebook. drijf voor in totaal 805 mil-         ALERIAN MLP - AMLP    3-Feb  -0.70% BGF FIX INC GBL OP    14.95 0.00%
handel 0,5 procent hoger op   Yahoo worstelt al jarenlang de scheiding van zijn in- Tot dusver is het ook de in joen euro.                      ISH GBL HY BD - GHYG    9.95 0.36%  BGF GBL ALLOCATION    13.00 0.04%
16.239 punten. De bredere                                                                        ISH IBOXX HY BD - HYG   44.06 0.04%  BGF USD CORE BOND     46.84 -1.55%
S&P 500 steeg eveneens 0,5                                                                        ISH SELECT DIV - DVY    77.90 0.55%  BGF USD HI YIELD BND   16.80 -0.54%
procent tot 1911 punten. Ook                                                                       ISH MSCI EMKT - EEM    74.38 0.99%  TEMPLETON GBL BND     26.34
de technologiegraadmeter                                                                         ISH MSCI PAC - EPP     29.59 -0.20% TEMPLETON ASIAN SM    22.29 -1.82%
Nasdaq kreeg er 0,5 procent                                                                       ISH RUSSELL - IWV     34.27 -0.39% CURRENCIES        36.52 1.33%
bij, en kwam op 4537 punten.                                                                       ISH S&P 500 - SPY    110.85  -0.60% YEN/USD         3-Feb  -1.36%
Manpower boekte afgelopen                                                                        ISH EUROPE - IEV     107.54  0.52%  EUR/USD        117.9700  1.20%
kwartaal, afgezien van wis-                                                                       POWERSH-QQQ        37.05 -1.00% CAN/USD         1.1055
selkoerseffecten, een zesde                                                                       POWERSHARES DB C     101.13  1.79%  GBP/USD         1.3836  5.15%
meer winst dan een jaar                                                                         SPDR S&P INT DIV-DWX    12.54 0.97%  COMMODITIES       1.4583  0.90%
eerder. Beleggers beloonden                                                                       SPDR S&P MID 400      31.26 -0.04% OIL WTI         3-Feb  2.60%
dat met een koersspring van                                                                       SPDR S&P 600 SMA     234.42  -0.51% GOLD           31.42 0.00%
bijna 7 procent. De cijfers van                                                                     VANGUARD REIT - VNQ    90.19 0.50%  SILVER         1139.26
Yahoo en Merck werden min-                                                                        WSDOMTR JAP H EQ-DXJ    76.80 -4.20% WHEAT         14.6755
der enthousiast ontvangen,                                                                                     44.28                475.2500
die aandelen verloren respec-
tievelijk 2,7 en 1,8 procent.  met de prestaties van zijn ternetactiviteiten en zijn 2012 aangetreden bestuurs- De omzet daalde met 9,7                Source Bloomberg

                 ooit toonaangevende inter- belang in het Chinese in- voorzitter Marissa Mayer, procent tot ruim 1,7 miljard
                 netdiensten. Het concern ternetbedrijf Alibaba. Zoals zelf afkomstig van Google, euro, in lijn met de progno-
                 wil zijn aanbod nu flink in- eind vorig jaar werd gemeld niet gelukt het tij te keren. ses van marktkenners. Het
                 krimpen, om zich te richten is een opsplitsing van het Het nieuwe plan moet er- bedrijfsresultaat (ebitda)
                 op bewezen groeimogelijk- concern een van de opties. voor zorgen dat er in 2017 nam met 12 procent af tot
                 heden. Niet-strategische be- De eigen internetactivitei- en 2018 weer sprake is van 578 miljoen euro, een niveau
                 zittingen worden daarbij de ten van Yahoo worden in dat een bescheiden, versnellen- dat KPN ook dit jaar ver-
                 komende tijd van de hand geval ondergebracht in een de groei.                 wacht.
                 gedaan. Daarbij gaat het nieuwe onderneming met In het vierde kwartaal van
                 onder meer om patenten en een eigen beursnotering. vorig jaar boekte Yahoo door
                 vastgoed, die samen 1 tot 3 Andere plannen worden afschrijvingen een nettover-
                 miljard dollar moeten ople- echter ook nog bestudeerd. lies van 4,4 miljard dollar.
                 veren.            Yahoo was met zijn zoekma- De omzet stabiliseerde op
                 Yahoo blijft ook werken aan chine en gratis e-maildienst circa 1,3 miljard dollar.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15