Page 8 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 8

8 WOENSDAG                                                                                          AMIGOE
    3 FEBRUARI 2016

Cas Boneriano vraagt aandacht                                  Mits goed bedrijfsplan
voor inkomenspositie huurders
                                                Minister Plasterk
                                                belooft hulp nieuw ziekenhuis
KRALENDIJK — De Bonairiaanse woningcorporatie          komen op minimumniveau
Fundashon Cas Boneriano (FCB) heeft bij staatsecre-       hun heil zoeken bij familie                                 verder te verbinden via een   ontmoeting met Marlin,
taris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgele-       of vrienden.                                         high speed ferry en de routes  minister van Financiën Ri-
genheid aandacht gevraagd voor de inkomenspositie        Volgens de FCB maakt de                                   van Winair uit te breiden. De  chard Gibson en de onlangs
van haar huurders.                        analyse het noodzakelijk                                   eilanden worden zo beter be-  benoemde minister van Jus-
                                 om de situatie van de volle-                                 reikbaar voor toeristen uit   titie, Edson Kirindongo, over
FCB-directeur Ben Oleana     betalen, zonder daarbij in te  dige bevolking van Bonaire   Minister Ronald Plasterk en premier William Marlin tijdens  de hele wereld.         diverse lopende zaken. Mar-
overhandigde de staatsse-    leveren op de eerste levens-  in kaart te brengen. Ook    de persconferentie gisteren.                 Over de twijfels van Cura-   lin vertelde aan het begin
cretaris tijdens haar recente  behoeften.           vindt de woningstichting                                   çao over het definitieve ver-  van de persconferentie dat
bezoek aan Bonaire een on-    De grootste financiële pro-   dat overheden met elkaar                                   deling van activa en passiva  de bijeenkomsten ‘kort en ter
derzoek waaruit blijkt dat    blemen zijn te vinden zijn bij in discussie moeten gaan                                   van de voormalige Neder-    zake’ waren. Hij noemde ze
het inkomen van veel huur-    de huurders met een of meer   over mogelijkheden om de                                   landse Antillen, zei Plasterk  tevens ‘vruchtbaar’ en sprak
ders ver achterblijft bij het  kinderen.            lasten voor de burger te                                   zei dat dit een kwestie is   de hoop uit voor een ‘goede
de minimum begrotingen      De FCB stelt daarnaast dat   verlichten en te werken aan                                 die St. Maarten en Curaçao   samenwerking’ met de rege-
die het Nibud in 2014 bere-   slechts een klein deel van de  een verhoging aan de inko-                                  moeten oplossen, en ze moe-   ring, ook al is het een verkie-
kende.              Bonairiaanse bevolking een   menskant.                                          ten niet toestaan dat de zaak  zingsjaar.
Bijna zeventig procent van    woning via de woningcorpo-   De FCB is bereid mee te                                   onopgelost blijft. De Neder-  De kwestie van de oprich-
de huurders zou niet in staat  ratie huurt. Vaak gebeurt    denken over een oplossing                                  landse overheid, via Saba    ting van de Integriteitska-
zijn de maandelijkse huur te   het dat gezinnen met een in-  voor de problematiek.                                    en St. Eustatius, is ook een  mer voor het land is, in af-
                                                                               begunstigde van de activa-   wachting van de uitspraak
Meer dan 2000 kilo                                       PHILIPSBURG — St. Maarten kan hulp krijgen in         verdeling.           van het Constitutionele
troep na Kindercarnaval                                     de vorm van financieringsopties of expertise voor       Het driedaagse werkbezoek    Hof, even ‘on hold’ gezet,
                                                de bouw van een nieuw, opgewaardeerd ziekenhuis,       van Plasterk aan de drie Bo-  zei Marlin. Naar aanlei-
KRALENDIJK — Niet de kinderen maar de ezels wa-         de rest lag op straat.     mits het bedrijfsplan levensvatbaar is, stelt minister    venwindse eilanden eindigt   ding van die uitspraak zal
ren verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid troep       In Playa werd 1080 kilo vuil- Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Konink-       vandaag. Zijn werkdag op    bepaald worden hoe het
die er na het Kindercarnaval in Bonaire op straat lag.      nis opgehaald, waarvan 40   rijksrelaties.                        St. Maarten bestond uit een   verder moet. De ontwerp-
Dat meldt vuilnisophaal- en verwerkingsbedrijf Seli-       procent op straat lag. Naast                                 kennismakingsgesprek met    begroting 2016 is in een
bon.                               ezels zorgen ook loslopende  De minister, die bezig is aan  ring hulp beschikbaar stel-  de Raad van Ministers en    vergelijkbare positie. De
                                 honden voor verspreiding    een bezoek aan het eiland,   len. Een goede gezondheid is een bezoek aan de Dr. A.C.   ontwerpbegroting ligt bij
Zowel in Rincon als in Playa   plaatst. Maar nadat de para-  van bierflesjes, etensbakjes, stelde gisteren tijdens een   van het grootste belang voor Wathey Cruise en Cargo fa-   het parlement en de Neder-
waren afgelopen weekeinde    des afgelopen waren, gooiden  plastic bekertjes en ander   gezamenlijke persconferen-   de bevolking van het eiland, ciliteiten, waar hij informa-  landse regering wacht vóór
tijdens het Kindercarnaval    ezels ‘s nachts de containers  vuil.             tie met premier William     zeker nu met de zika-epide-  tie kreeg over het belang van  alles het advies van het
veel mensen op de been. Se-   omver. Van de 480 kilo afval  In totaal leverde het Kinder- Marlin dat hij onder de in-   mie, zei hij.         die entiteit voor de algemene  College financieel toezicht
libon had daarom in beide    die Selibon in totaal verza-  carnaval 2280 kilo vuilnis   druk is van minister van    Plasterk juichte samenwer-  economische groei van het    (Cft) af, zei Marlin. Hij
plaatsen, op strategische    melde in Rincon, zat nog on-  op.              Volksgezondheid Emil Lee    king tussen St. Maarten en  eiland. Hij ontmoette ook het  stelde dat Plasterk had be-
plekken, vuilcontainers ge-   geveer de helft in de kliko’s,                 en zijn plannen voor een    de Nederlandse openbare    presidium van de Staten, be-  loofd de regering te zullen
                                                nieuw ziekenhuis. Waar no-   lichamen van Saba en St.   staande uit de drie voorzit-  steunen tijdens deze korte
                                                dig zal de Nederlandse rege-  Eustatius op economisch    ters Sarah Wescot-Williams,   regeerperiode. De tussen-
                                                                vlak toe. Ook prees hij het  George Pantophlet en Frans   tijdse verkiezingen zijn ge-
Micro-krediet helpt                                                       plan van minister van Eco-  Richardson.           pland op 26 september.
                                                                nomische Zaken Irania Ar-   Gistermiddag had hij een
                                                                rindell om de drie eilanden

noodlijdende families op St. Martin                                               Na explosie

                                                verminderen.          Telecommunicatie
                                                Het eilandsbestuur stemde    Statia nog steeds problematisch
                                                op 1 december voor invoe-
                                                ring van het micro-krediet.   ORANJESTAD — Een explosie in het kantoor van         oorzaakt. Er zijn echter nog
                                                Caisse des Dépôts staat ga-   telecombedrijf Eutel heeft het telefoon- en internet-     geen officiële mededelingen
                                                rant voor de leningen tot    verkeer op St. Eustatius maandag platgelegd. De tele-     gedaan. Maandagavond
                                                3000 euro van La Pôste. Le-   communicatie op het eiland is nog altijd niet volledig    werd de internetverbinding
                                                ners hebben tot 36 maan-    hersteld.                           met bepaalde delen van
                                                den de tijd om de lening                                   het eiland, waaronder Bay
                                                terug te betalen tegen 4    De explosie, die gepaard   geving van het bedrijf af. Zij Brow, weer hersteld, maar
                                                procent rente.         ging met een flinke rook-   konden echter niet verhin-   gisteren viel de verbinding
                                                                ontwikkeling, deed zich    deren dat het telefoon- en   weer uit. Vaste telefoons
                                                Connor bedankte La Pôste    voor terwijl het personeel  internetverkeer op het ei-   werkten gisteravond laat
                                                voor haar deelname ter-     in het pand aan het werk   land werd platgelegd. Ook    nog steeds niet. Mobiele
                                                wijl andere banken op St.    was, zo meldt Caribisch    het bankverkeer ondervond    telefonie werkt inmiddels
                                                Martin weigerden tijdens    Netwerk.           daardoor hinder.        weer.
                                                de twee jaar van voorberei-   Nadat de brandweer was                    Het Rampenbureau liet
                                                ding en onderhandelingen    gealarmeerd, werden de     Leden van het rampen-     maandag een verklaring
                                                over de implementatie van    kantoren ontruimd. De     team hebben een onderzoek    uitgaan, aan scholen en an-
                                                het project.          brandweer arriveerde snel   gestart naar de oorzaak     der instellingen, met tijde-
                                                                ter plaatse en sloot de om-  van de explosie, die moge-   lijke alarmnummers.
MARIGOT — De Collectivité en de Caisse des Dépôts        Connor stelde dat er fami-   “150 of 300 euro lijkt mis-                  lijk door kortsluiting is ver-
et Consigations (CDC) hebben maandag een overeen-        lies zijn die zich in een on- schien niet veel, maar voor
komst getekend, die het mogelijk maakt voor families       zekere situatie bevinden en  sommigen kan het een situ-
in financiële problemen om micro-kredieten aan te        niet in aanmerking komen    atie deblokkeren, zoals een
vragen via de postbank op St. Martin (La Pôste).         voor een lening bij een bank  borg voor een appartement
                                 of kredietinstelling op de   of een deposit voor een
Het partnerschap levert een   ale Zaken en Families, voor-  gebruikelijke manier. Deze   koelkast”, lichtte ze toe. “De
aanvullende financiële hulp   gezeten door vicevoorzitter   speciale regeling helpt soci- rol van de Collectivité is om
op voor de bevolking, uitge-   Ramona Connor.         ale ongelijkheid en exclusie  deze families te begeleiden,
voerd door de afdeling Soci-                                  maar ook ze verantwoorde-
                                                lijkheid bij te brengen.”

Minister
onderstreept
belang
Nederlands

PHILIPSBURG — On-
derwijs-minister Silveria
Jacobs onderstreepte het
belang van het Neder-
lands tegenover leerlin-
gen van de St. Maarten
Academy tijdens de start
van het project Taaldorp.
Taaldorp is een gezamenlijk
project van de Nederlandse
afdelingen van de St. Maarten
Academy en de St. Dominic
High School, om examenleer-
lingen voor te bereiden op het
spreekvaardigheidonderdeel
van de komende Cambridge-
examens in april.
In totaal werden 167 leer-
lingen van beide scholen ge-
test en beoordeeld op hun
spreekvaardigheid in acht
verschillende rollenspellen.
De leerlingen werden door
dertig vrijwilligers en leraren
beoordeeld. Jacobs vertelde
de leerlingen dat ‘voor ons
Sintmaartenaren, het Neder-
lands een deel is van wie wij
zijn’. “Of je nou Nederlands
hebt geleerd voordat je op de
St. Maarten Academy of St.
Dominic kwam, of dat je het
alleen als tweede taal hebt ge-
leerd, het is belangrijk om het
goed te kunnen spreken.”
De minister bedankte de Ne-
derlandse afdelingen van de
twee scholen voor het geno-
men initiatief om de leerlin-
gen niet alleen voor te berei-
den voor de Caribbean Exami-
nations Council (CXC) maar
voor ‘hun leven’.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13