Page 4 - Amigoe Aruba,Cuacao
P. 4

4 WOENSDAG                                                                                          AMIGOE
    3 FEBRUARI 2016

‘Elk hoofd dat wij
aanraken, is een nieuwe creatie’

Altijd lekker weertje hier,   maar daarvoor hebben we    handen achterlaten. Zij moe-                                  hen ‘optreden’ en hebben    wen in ons. We zijn zelfver-
maar hoe is het gesteld met   zes maanden de markt ver-   ten ons werk kunnen repro-                                   de volgende dag een mas-    zekerd over onze producten
het ondernemersklimaat op    kend om te kijken of het aan  duceren. De stylisten gaan                                   terclass. Het wordt eigenlijk en het werk dat we doen.”
het eiland? Hebben ze de    zou slaan en de beslissing te bijvoorbeeld naar Amerika                                    een soort creative retreat.  Tonya: “We zullen nooit te-
wind in de rug of waaien ze   nemen om open te gaan.”    en Nederland voor cursus-                                    Dat is wat we dit jaar probe- gen je liegen over wat de
om? Amigoe vraagt het de on-  Joseph: “Elke drie tot vier  sen.”                                              ren uit te vinden. Nederland  mogelijkheden zijn met je
dernemers.           weken kwamen we naar      Wat is het grootste ver-                                    heeft al interesse getoond.”  haar. If it’s possible, it’s pos-
door onze verslaggever     Aruba. We wilden zien wat   schil tussen Amerika en                                     Joseph: “Dit soort evenemen-  sible. If it’s not, it’s not. Ik
Leanne van Spronsen       het eiland nodig had. Wat   Aruba?                                             ten zorgt ervoor dat mensen  wil niet je geld aannemen
Bij haarstudio Cuozzo ga je   het zou betekenen om met    Tonya: “Het water is hier                                    kennismaken met Aruba.     en je haar verruïneren. We
niet ‘even naar de kapper’.   haar te werken hier. Wat    heel anders, we moesten                                     Aruba heeft een groot per-   houden van wat we doen,
Het Amerikaanse echtpaar    zouden de uitdagingen zijn,  de ph-waarde testen om te                                    centage return visitors en we van de interactie met de
Joseph en Tonya Cuozzo     welke mensen zouden we     kijken welke productenlijn                                   weten zeker dat een groot   klanten. Elk hoofd dat wij
heeft hun werk niet alleen   nodig hebben en welke pro-   daarbij zou werken. Er zit-                                   deel van de bezoekers van   aanraken, is een nieuwe
verheven tot kunst, maar ook  ducten moesten we in huis   ten hier veel mineralen in                                   zo’n haarshow hier terug    creatie. Het is als een kun-
tot een wetenschap.       halen?”            het water, wat geweldig is om                                  zal komen voor vakantie.    stenaar die zijn handte-
Hoe is jullie kapsalon     Wat maakt Cuozzo uniek?    te drinken, maar niet voor je                                  Wij kunnen promoten wat    kening zet onderaan zijn
Cuozzo op Aruba terecht     Joseph: “We zijn een nieuw   haar. Het zorgt ervoor dat                                   wij doen, maar ook Aruba.   schilderij. Elke persoon die
gekomen?            concept voor haarverzor-    kleur snel uit je haar gaat,                                  We willen Aruba daarmee    ik aanraak, is als het signe-
Joseph: “We kwamen twaalf    ging op Aruba. Hier hoef je  het haar uitdroogt en er een                                  bedanken voor het vertrou-   ren van kunst.”
jaar geleden voor het eerst   geen diploma of vergunning   bepaalde gloed over komt te
op Aruba op huwelijksreis.   te hebben om als kapper te   liggen. Zelfs bij nooit geverfd
We werden echt verliefd op   mogen werken. In de States   haar zie je dat.”
het eiland, kwamen steeds    en het grootste deel van de  Joseph: “De zon, het zoute
vaker terug en maakten lo-   wereld moet je opgeleid zijn. water van de zee en het
kale vrienden. Ze begonnen   Wat we hier brachten, zijn   chloorwater van zwemba-
ons te vragen: wanneer zijn   geschoolde stylisten. Mijn   den beschadigt het haar. Het
jullie er weer, kunnen jullie  vrouw en ik hebben beiden   haar dat we hier dagelijks
dan mijn haar knippen en    masters gehaald in ons vak-  zien, is erg aangetast. Dit is
verven? We begonnen er se-   gebied. Niet alleen op het   een progressief eiland, men-
rieus over na te denken om   gebied van chemie, maar ook  sen willen meegaan met de
een hairsalon te openen op   anatomie, biologie en kleur-  trends. De uitdaging is om
Aruba.”             correctie. We hebben ook een  dat mogelijk te maken zon-
Tonya: “Een jaar geleden    salon in New Jersey en we   der hun haar verder aan te
zijn we officieel open gegaan, moeten onze werknemers     tasten. Er moet vaak veel
                hier en daar kunnen ver-    gebeuren aan knip- en kleur-
                trouwen en de salon in hun   correcties. In de States zien
                                we dat minder. Het is daar
                                ook verboden om professio-    Wat vind je van het on-     en steun van andere men-    Naam bedrijf:  Cuozzo Studio for Hair
                                nele producten te kopen voor   dernemersklimaat op       sen. De manier waarop dat   Opgericht in:  2015
                                eigen gebruik. Hier kan dat   Aruba?             uiteindelijk gerealiseerd is, Naam eigenaar:  Joseph en Tonya Cuozzo
                                gewoon: thuis een product    Tonya: “Het is een uitdaging  de mensen die ons gesteund   Locatie:     Caya G.F. Betico Croes 222
                                gebruiken waar de waar-     en geweldig om te doen. Het   hebben, we will never take it Openingstijden: (Cayenna Mall unit 11)
                                schuwing opstaat ‘for pro-    is fantastisch om in de auto  for granted.”         Personeel:    Dinsdag tot en met zaterdag
                                fessional use only’. Het gaat  langs een gebouw te rijden   Waar wil je over een jaar            van 10.00 - 18.00 uur
                                hier wel om chemicaliën die   met jouw naam erop. We     staan?                     5
                                je op je huid gebruikt!”     kunnen zeggen dat we een    Tonya: “De haarshow die we
                                Wat vergeet je nooit       bedrijf in een ander land    hadden in oktober was een
                                meer?              hebben! En dan ook nog in    test voor ons om Aruba de
                                Tonya: “De hairshow vorig    Aruba, wat nog opwinden-    potentie van onze markt te
                                jaar oktober in restaurant    der is, want in Amerika zijn  laten zien. Het was ook een
                                Asia was echt het hoogte-    mensen gek op Aruba.”      test om grote merken in de
                                punt. We hadden zes stylisten  Joseph: “We voelen ons hier   haarindustrie te laten zien
                                van over de hele wereld naar   gewaardeerd. We zouden     dat het eiland de infrastruc-
                                Aruba gehaald. We hadden     hier niet zijn, als het eiland tuur heeft om dit soort eve-
                                een groep modellen, die we    ons niet hier zou willen    nementen te organiseren.
                                van het strand plukten, uit   hebben. Als je uit de States  Dat is namelijk de toekomst.
                                restaurants en van Facebook.   komt, kun je hier niet zo-   Bekende haarstylisten ko-
                                Twee meiden hebben we zelfs   maar een bedrijf starten, je  men hierheen, mensen zien
                                achterna gezeten tot aan de   moet een netwerk hebben
                                luchthaven om te vragen of
                                ze mee wilden doen. Het wa-
                                ren geen professionele mo-
                                dellen, maar doordat wij al
                                meer dan twintig jaar in deze
                                industrie werken, hebben wij
                                oog voor wat werkt. Het was
                                een geweldige avond, zeker
                                dankzij sponsors die op het
                                laatste moment aansloten.
                                Wij moesten ook de salon
                                draaiend houden en de mo-
                                dellen voorbereiden, dus het
                                was geweldig dat er voor het
                                licht en geluid werd gezorgd
                                en er een fotograaf was.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9