Page 4 - WEB 20 NOV 2015
P. 4

8 VRIJDAG                                                                                              AMIGOE
    20 NOVEMBER 2015

Regio interessant voor Bonairiaanse student

KRALENDIJK — Politicus Robby Beukenboom komt zaterdagmiddag de aula van
de SGB uitgelopen. Hij heeft net een bezoek gebracht aan het Study & Career
Event. Hij lacht. “Nee hoor, ik ben niet op zoek naar een nieuwe studie, of een
nieuwe baan. Maar áls ik het nog eens over mocht doen, dan koos ik voor een be-
roep in de zorg. Met mensen werken, net als in de politiek.”

Door Janita Monna         net begonnen aan een oplei-   Louisiana in Monroe (ULM)                                                     Foto: Janita Monna
Het driedaagse Study & Ca-    ding tot verpleegkundige en   en merkt aan de belang-
reer Event – voorheen ‘Stu-    geeft daarover vandaag voor-  stelling dat Bonairiaanse     Susanne Wilsoe geeft voorlichting over leren en werken.
die- en Beroepenmarkt’ – is    lichting: “De eerste vraag die leerlingen ‘hungry for other
een informatiemarkt waar     ik meestal krijg is: hoeveel  options’ zijn. “Ze willen zelf  vertegenwoordigd op de SCE.   als voor mbo-ers is er werk.” Ariadna Timp van het mbo     Melanie heeft net de test
Bonairiaanse jongeren zich    kost het? Maar dat valt erg   kiezen waar ze gaan stude-    Edgar Janga, werkzaam bij    Janga heeft al zeker honderd  legt uit: “Je vult een aantal  ingevuld: “Er komen wel
kunnen oriënteren op een     mee, want het is een studie   ren, Nederland is niet langer   het OLB: “Wij doen ons best   geïnteresseerden aan de    vragen in, dan rolt er een be-  vreemde beroepen uit”, vindt
toekomstige studie of beroep.   waarbij je leert en werkt te-  de enige mogelijkheid”, aldus   om jongeren die langskomen   stand gehad: “Overigens niet  roep uit en dan kunnen wij    ze. “Leidinggevende in een
Het is druk, zaterdag. Vaders,  gelijk. Voor je stage krijg je De Jongh. Hij is ervarings-    ervan te overtuigen dat het   alleen jongeren, ook ouders  kijken of we een opleiding    bakkerij? Hoewel, ik hou van
moeders en hun kinderen      een vergoeding.” Susanne is   deskundige. Hij vertrok zelf,   eiland gerund moet worden    vragen soms of we nog een   hebben die bij je past.” Vol-  bakken. Ik herken me wel
lopen belangstellend langs    pas 16, te jong om al naar   na de Scholengemeenschap     door eigen mensen. En het    baan hebben.”         gens Timp gebeurt het regel-   in het profiel dat eruit rolt,
stands van de kustwacht,     Nederland te gaan, vond ze   Bonaire te hebben afgerond    OLB heeft altijd vacatures.   Wie nog geen idee heeft wat  matig dat jongeren een ver-   creatief, verantwoordelijk,
de politie, de University of   zelf. Daarom begon ze bij    naar Louisiana, en probeert    Stel je gaat bouwkunde stu-   hij na hun middelbare school  keerde studiekeuze maken.    leidinggevend.” Toch zal de
Curaçao, de Rijksuniversi-    Mariadal, geïnspireerd door   nu andere eilandgenoten      deren, dan kun later mis-    wil doen, kan bij de stand   “Sommigen gaan dan iets an-   test haar niet van gedachten
teit Leiden, de Rijksdienst    vriendinnen die de oplei-    voor een studie in Amerika    schien wel aan de slag bij de  van het mbo van de Scholen-  ders doen, maar er zijn er ook  doen veranderen. Want ze
Caribisch Nederland of het    ding al volgden. Als ze over  te interesseren. Dat lukt.    directie Ruimte en Ontwik-   gemeenschap Bonaire een    die uitvallen. Als je gerichter weet al wat ze wil, naar Lei-
Water- en Energiebedrijf Bo-   een paar jaar klaar is, wil ze Vorig jaar al vertrokken vijf   keling. Zowel voor hbo-ers   beroepskeuzetest invullen.   kiest, kun je dat voorkomen.”  den, om rechten te studeren.
naire (WEB).           wel naar Nederland, naar de   Bonairiaanse jongeren naar
Ook Fundashon Mariadal is     hbo-v: “Ik zou later graag op  Louisiana: “Ze studeren nu
present. Dat is alleen al te   de EHBO van het ziekenhuis   computer science, psycholo-
zien aan de opvallend grote    willen werken. Dan wordt    gie, biologie, van alles. En als
hoeveelheid kinderen die     werk nooit routine.”      ze bij ons op de campus zijn,
met een armpje in het gips    Organisator van de Study &   houd ik een oogje in het zeil.”
lopen. Die mochten net ‘pa-    Career Event (SCE) is Ban    Ook voor komend studiejaar
tiëntje spelen’ tijdens een    Boneiru Bèk (BBB), de stich-  hebben zich al zo’n vijf geïn-
demonstratie van de gipska-    ting die zich inzet om Bonai-  teresseerden gemeld.
mer van het ziekenhuis. Ook    rianen terug te halen naar   Evers van Ban Boneiru Bèk
de dames van de thuiszorg     het eiland. Volgens Hans    hoopt dat al de jongeren die
zijn aanwezig. Ze meten de    Evers van BBB wordt het     uitvliegen, na hun studie
bloeddruk en bloedsuiker.     voor leerlingen van Bonaire   weer terugkomen naar Bo-
En dat is nog nuttig ook:     steeds interessanter om in de  naire. Daarom zouden or-
“Net kwam een vrouw aan      regio te gaan studeren. Ook   ganisaties en bedrijven die
de stand. Haar suiker was te   voor geaccrediteerde studies  op de SCE aanwezig zijn ‘de
laag. Ik heb haar aangeraden   – door het ministerie van    lijntjes met de jongeren vast
iets te gaan eten. Ze voelde   OCW erkende opleidingen –    moeten houden’. “Dit zijn po-
zich meteen beter”, zegt een   in de regio kunnen jongeren   tentiële toekomstige werkne-
medewerkster van Mariadal,    tegenwoordig studiefinancie-  mers. Laat hen concreet zien
die zelf in de thuiszorg werk-  ring krijgen. Dan is Aruba of  wat voor banen het eiland
zaam is.             Amerika dichter bij huis dan  straks voor hen heeft.”
“Bij Fundashon Mariadal      bijvoorbeeld Nederland.     Het Openbaar Lichaam Bo-
kun je werken en te leren te-   Terrence de Jongh bevestigt   naire (OLB), één van de grote
gelijk”, legt Susanne Wilsoe   dat. Hij geeft zaterdag voor-  werkgevers op het eiland, is
uit. Dat doet ze zelf ook. Ze is lichting over de University of om die reden met een stand

Streefdatum nieuw kabinet 1 december                                                Onderzoek ‘Papagaai’ gaat door

PAR draagt Rhuggenaath voor                                                     PHILIPSBURG — Het onderzoek naar de dagelijkse         een soortgelijke huiszoeking
                                                                  gang van zaken bij het bordeel Casa Blanca op St.        verricht bij een erotische
WILLEMSTAD — Eugene Rhuggenaath (45) is door           lid van de Eilandsraad in de-   Het is de bedoeling dat deze  Maarten gaat door. Gisteren verschenen de verdachten      club die banden heeft met
de toekomstige coalitiepartij PAR officieel voorge-        ze periode. Sinds zijn breuk   dagen de namen van alle     met de initialen C.P., Q.R., J.P. en D.E. in de rechtszaal.   de verdachten in deze zaak.
dragen als kandidaat-minister van Economische Ont-        met de PAR is hij werkzaam    ministers naar informateur   Het verzoek om verlenging van hun hechtenis met         Het OM werkt tevens nauw
wikkeling. Zijn naam is ingeleverd bij formateur en        bij Citco. Hij hield zich ver   Whiteman zullen worden     nogmaals acht dagen werd volgens de woordvoerder        samen met het OM in de De-
demissionair premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS).         van de politiek, alhoewel zijn  gestuurd. Voor de post van   van het OM, Karola van Nie, aan het OM toegekend.        mocratische Republiek. Twee
Rhuggenaath zal de komende dagen gescreend wor-          naam bij de vorige verkiezin-   minister van Gezondheid,                                    officieren en een rechercheur
den, conform de bepalingen van de Landsverordening        gen werd genoemd als een     Milieu en Natuur (GMN),     Het OM verdenkt de ver-    ninklijke Marechaussee, het   uit de Dominicaanse Repu-
integriteit (kandidaat-)ministers.                mogelijke kandidaat voor de    die onder de PS valt, wordt   dachten van betrokkenheid   Recherche Samenwerkings-     bliek waren aanwezig tijdens
                                 verkiezingslijst van Pais.    de naam van verslavings-    bij mensenhandel. Het bor-   Team (RST), de douane, het    de huiszoekingen, waarbij
Dat Rhuggenaath is voor-     geweest in het partijgebouw   Als minister van Economi-     expert Siegfried Victorina   deel is sinds de arrestaties  politiekorps en het OM, ver-   drie personen werden gear-
gedragen, werd woensdag-     aan de Fokkerweg. Rhugge-    sche Ontwikkeling neemt      genoemd. Sinds het aftreden   op maandag gesloten.      richtte maandagochtend      resteerd op verdenking van
avond meegedeeld tijdens     naath was volgens aanwezi-   hij de portefeuille over van   van Ivar Asjes als premier   De verdachten die in hechte-  huiszoekingen in vier gebou-   uitbuiting van vrouwen uit
een algemene ledenverga-     gen zichtbaar geroerd door   huidig demissionair minis-    combineerde Whiteman de     nis zitten zijn de ‘kopstuk-  wen en nam zes vuurwapens,    de Dominicaanse Republiek.
dering van de gele partij. De   de steun die hij van de leden  ter Stanley Palm (Pais). Tij-   functie van premier met die   ken’ van het bedrijf. Een   documenten, contant geld en   Een vierde verdachte werd
melding door politiek leider   kreeg.             dens de vergadering woens-    van GMN-minister.        onderzoeksteam, bestaande   digitale apparatuur in be-    later gearresteerd in verband
Zita Jesus-Leito werd met     Rhuggenaath is geen onbe-    dag werd niet besloten wie    Asjes heeft inmiddels de op-  uit medewerkers van de Ko-   slag. Op St. Eustatius werd   met vuurwapenbezit.
enthousiasme ontvangen      kende binnen de gele par-    de PAR zal voordragen voor    richting van zijn eigen partij
door de aanwezigen. Rhug-     tij. Hij werd gezien als één  de functie van waarnemend     aangekondigd.          Nieuw bestuur PAR
genaath was woensdag voor     van de rijzende sterren bij   gevolmachtigde minister      Naar verwachting zal de
het eerst in lange tijd aanwe-  de PAR. Ten tijde van het    in Den Haag. De gele partij    screening van de kandidaat-   WILLEMSTAD — Eduard      houden, was er geen tegen-    ook Frits Brouwer, Gerold
zig bij een partijbijeenkomst   eilandgebied Curaçao be-    kreeg deze post toebedeeld    ministers een week in be-    Braam blijft voorzitter van  kandidaat. Hij zal dan ook    Rach, Kamir Lopez en Fabi
van de PAR. Sinds zijn af-    kleedde hij functies zoals ge- tijdens de formatiebespre-    slag nemen. Het streven van   de PAR. Bij de verkiezingen,  de komende twee jaar het     Constancia.
treden in 2009 als gedepu-    deputeerde van Financiën,    kingen met haar toekom-      alle betrokkenen is dat het   die woensdag werden ge-    bestuur van de gele partij    De verkiezingen stonden
teerde na onenigheid met     maar ook van Economische    stige partners PS, Pais, PNP   nieuwe kabinet, het kabinet                  blijven leiden.         eigenlijk voor vorige week
de toenmalige partijleiding    Ontwikkeling en Toerisme    en onafhankelijk Statenlid    Whiteman II, per 1 decem-                   In het bestuur werden      vrijdag gepland. Maar die
was hij maar zelden te zien    voor de partij. Ook was hij   Glenn Sulvaran.          ber zal aantreden.                       woensdag vijf nieuwe leden    vergadering werd geschorst
                                                                                  gekozen. Het gaat om Greta    in verband met de politieke
Nieuwe regering St. Maarten beëdigd                                                                Goilo, Juvira Briceño, Kim-   ontwikkelingen op dat mo-
                                                                                  berly Ascension, Ana Maria    ment. De PAR is sindsdien
                                                                                  Pauletta en oud-gediende     toegetreden tot de coalitie
                                                                                  George Lichtveld. Verder     van PS, Pais, PNP en onaf-
                                                                                  zitten in het bestuur, naast   hankelijk Statenlid Glenn
                                                                                  Braam en politiek leider en   Sulvaran.
                                                                                  Statenlid Zita Jesus-Leito,

PHILIPSBURG — Met het inzweren van de nieuwe ministersploeg op St. Maarten werd gisteren een einde gemaakt aan een overgangsperiode van zeven
weken. Op de foto vlnr: Emil Lee, minister van Sociale Zaken en Arbeid; Silveria Jacobs, minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Sport; William
Marlin, premier en minister van Algemene Zaken; gouverneur Eugene Holiday; Richard Gibson, minister van Financiën; Irania Arrindell, minister van
Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie, en gevolmachtigde minister Henrietta Doran-York. Terugverwijzend naar de turbulente over-
gangsperiode en het debat over de Staatsregeling, hield de gouverneur de ministers voor dat hun eedaflegging een verplichting inhoudt om ‘het gehele volk
van St. Maarten te dienen’. “De vervulling van deze verplichting moet worden gebaseerd op de beginselen van de democratie, de rechtsstaat, respect voor de
fundamentele rechten en vrijheden van alle personen en verankerd zijn in onze vastberadenheid als een volk om samen te werken”, concludeerde Holiday.
   1   2   3   4   5   6   7