Page 6 - WEB 20 NOV 2015
P. 6

10 VRIJDAG                                                                                         AMIGOE
    20 NOVEMBER 2015
                                               ‘Recordschadevergoeding
IS dreigt nu met aanslagen op Witte Huis                           voor medische misser’

                                               UTRECHT — Het ziekenhuis UMC Utrecht heeft een        onverdedigbaar dat alles zo   keel-, neus- en oorheelkunde
                                               recordschadevergoeding betaald aan een vrouw na        lang heeft geduurd”, schrijft  (KNO). Daarnaast doet de
                                               een ernstige medische misser. Het ziekenhuis miste      het ziekenhuis, dat toegeeft  IGZ ook een onafhankelijk
                                               de diagnose baarmoederhalskanker. Met fatale gevol-      dat er is gefaald. Het UMC   onderzoek naar onder meer
                                               gen, de vrouw is nu ongeneeslijk ziek. UMC Utrecht      biedt daarvoor excuses aan.   de kwaliteit van het bestuur,
                                               betaalt de vrouw 3,5 ton, waarschijnlijk het hoogste     Het ziekenhuis had de mis-   de zorg en de patiëntveilig-
                                               bedrag aan smartengeld ooit in Nederland, meldt        ser bovendien meteen moe-    heid. De IGZ neemt de mis-
                                               NRC vandaag. Het ziekenhuis wil dat bedrag niet be-      ten doorgeven aan de Inspec-  ser bij Cullen mee in de on-
                                               vestigen.                           tie voor de Gezondheidszorg   derzoeken.
                                                                              (IGZ), maar dat gebeurde
                               Foto: Shutterstock        Adrienne Cullen (55) ging   de uitslag bij toeval boven   pas dit jaar.          Edith Schippers, minister
                                               in 2011 naar het UMC, om-   water. Ze werd alsnog be-                    van Volksgezondheid, zei
WASHINGTON — Islamitische Staat (IS) bedreigt in een nieuwe video het Amerikaanse Wit-    dat ze vocht verloor. Toen  handeld, maar een paar     Het UMC Utrecht is al een    in een reactie: “Het is ver-
te Huis met zelfmoordaanslagen en autobommen. In de zes minuten durende video wordt ook    ze voor een routine-ingreep  maanden geleden bleek dat    tijd negatief in het nieuws.  schrikkelijk treurig. Ieder-
gejubeld over de aanslagen in Parijs, aldus de Amerikaanse organisatie SITE, die terroristen onder narcose ging, haalde  de tumor was uitgezaaid en   Er komt een onafhankelijke,   een die zich een beetje kan
volgt. De video komt een dag nadat in een andere opname gedreigd wordt met aanslagen in    haar arts wat weefsel uit de dat ze nog maar kort te le-   externe commissie die moge-   inleven in de situatie van die
New York. Directeur James Comey van de FBI verklaarde gisteren dat hij geen weet heeft    baarmoederhals. Dat liet hij ven heeft. Cullen is boos. “Ik lijke misstanden in het zie-  mevrouw kan niet anders
van een ‘serieus te nemen dreiging’ van een aanslag zoals in Parijs in de Verenigde Staten.  haar echter niet weten. Het  ga niet dood aan kanker, ik   kenhuis gaat onderzoeken.    dan ongelooflijk met haar
                                               weefsel bleek kwaadaardig,  sterf aan medische nalatig-   Dit naar aanleiding van een   meeleven. Als dat je over-
                                               maar de arts zag die uitslag heid”, zei ze in een interview onderzoek van de Inspectie   komt, is dat echt onvoorstel-
                                               niet. Omdat de vrouw van   met NRC.            voor de Gezondheidszorg     baar.” Ze wilde niets zeggen
                                               niets wist, kon ze niet vra- Het UMC Utrecht noemt      (IGZ) naar twee calamitei-   over maatregelen tegen het
                                               gen waar de uitslag bleef.  het ‘verschrikkelijk’ wat de  ten en klachten over een    UMC. “Dat is de taak van de
                                               Pas twee jaar later kwam   vrouw is overkomen. “Het is   angstcultuur op de afdeling   inspectie.”

                                               Klokkenluidersplatform                                    rol en beter voorbereid op
                                               Publeaks vernieuwd                                      het proces dat op gang kan
Nederlanders gaven                                                                                     komen na het lekken van
minder uit buiten de deur                                   AMSTERDAM — Het klokkenluidersplatform Pu-          Marcel Oomens, die namens    informatie. Deelnemende
                                               bleaks is vernieuwd. Het wordt voor klokkenluiders      Free Press Unlimited het    journalisten krijgen betere
DEN HAAG — Nederlanders deden meer dingen bui-        gen zijn sporten, dat meer    een stuk gemakkelijker om veilig en anoniem con-       vernieuwingsproces bege-    ondersteuning op het vlak
ten de deur, maar gaven daar minder geld aan uit. In     iets voor mannen is, en win-   tact te leggen met de aangesloten media. Daarmee       leidt. “Uit onderzoek bleek   van digitale veiligheid. Er
2013 spendeerden ze bij elkaar bijna 50 miljard euro     kelen voor de lol, waar vrou-  komen de initiatiefnemers Stichting Publeaks en        dat de uitleg over de wer-   is een eenduidig loket ge-
aan vrijetijdsbesteding, ruim 1 procent minder dan in    wen actiever in zijn.      Free Press Unlimited tegemoet aan het commentaar       king van Publeaks nodeloos   komen voor vragen en sup-
2011. Dat komt mogelijk door de economische crisis,     De cijfers van na 2013 ko-    op de gebruiksvriendelijkheid van het platform.        ingewikkeld was, zowel voor   port.
denkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).     men bij het volgende on-                                    klokkenluiders als journa-   En er staan nog meer ver-
                               derzoek, over twee jaar. Het   Via de website www.pu-    In de afgelopen twee jaar    listen. Ook miste de website  beteringen op stapel. Oo-
De gemiddelde Nederlander   procent. Dat komt voor een  CBS verwacht niet dat de     bleaks.nl kunnen klokken-   zijn er ten minste vijftig za- een professionele uitstraling. mens: “Het downloaden
deed in 2013 ongeveer 230   deel door de groei van de   uitgaven dan verder zijn ge-   luiders veilig en anoniem   ken aan het licht gekomen    Dat kwam het gebruik alle-   en ontsleutelen van infor-
dingen buiten de deur en gaf  bevolking. “Meer inwoners   daald, omdat de economie     contact leggen met 24 aan-  dankzij Publeaks, waaron-    maal niet ten goede.”      matie wordt nu door veel
daar ongeveer 3.020 euro    betekent meer activiteiten”, uit het dal lijkt te kruipen.  gesloten media. Daarbij    der misstanden bij mestbe-                   deelnemers als lastig en
aan uit. Dat is iets meer dan aldus de onderzoekers. Daar- Het CBS, het Nederlands     wordt gebruik gemaakt van   drijf AquaPurga en bij de    Onder de noemer ‘Publeaks    tijdrovend ervaren. In de
13 euro per activiteit. Het  naast gingen Nederlanders   Bureau voor Toerisme en     beproefde digitale veilig-  Gay Krant onder leiding van   2.0’ zijn Stichting Publeaks  toekomst gaan we ook dit
geld werd vooral besteed    minder op vakantie, wat ze  Congressen (NBTC), onder-    heidsproducten als PGP en   Henk Krol. Die laatste zaak   en Free Press Unlimited     versimpelen door het aan-
aan winkelen en aan eten en  compenseerden met meer    zoeksbureau en uitgeverij    Tor. De klokkenluiders kun-  leidde in 2013 tot het aftre-  aan de slag gegaan met de    tal stappen terug te bren-
drinken.            dagjes uit.          NRIT Media en kenniscen-     nen zelf kiezen welk media-  den van Henk Krol als frac-   aanbevelingen uit het on-    gen en journalisten in een
Het totale aantal activitei-  Mannen en vrouwen doen de   trum CELTH hebben de       kanaal hun voorkeur heeft,  tievoorzitter van de 50Plus   derzoek. Op de vernieuwde    eerder stadium inzicht te
ten in de vrije tijd steeg in meeste activiteiten ongeveer cijfers vandaag bekendge-    met keuzemogelijkheden    Partij.             website verdwijnt de tech-   geven in de aard van de in-
dezelfde periode met bijna 4  even vaak. De uitzonderin-  maakt.              variërend van Trouw tot    “Toch bleef het resultaat    nologie nog verder naar de   formatie.”
                                               Follow The Money en van    achter bij de verwachtin-    achtergrond. De klokken-
                                               Dagblad de Limburger tot   gen. Het gevolg van kinder-   luider wordt aangesproken
                                               Omroep Gelderland.      ziektes in het systeem”, zegt  op diens sociaal wenselijke

Protestzanger                                         Journalisten dagen
Armand (69) overleden                                     EU-parlement om bonnetjes

AMSTERDAM — Protestzanger Armand is gisteren         de Top 40.            BRUSSEL — Een groep
overleden. Dat maakte zijn platenmaatschappij Top      De zanger bracht zijn eer-    journalisten uit alle 28
Notch Excelsior vandaag bekend. De markante Bra-       ste solo-single ‘En nou ik’   EU-landen sleept het Eu-
bantse zanger met zijn lange rode haren is 69 jaar ge-    uit in 1965, maar dit werd    ropees Parlement voor de
worden.                           een flop. Zijn tweede sin-    rechter. De zaak is aange-
                               gle had meer succes, maar    spannen bij het Europese
Armand, die eigenlijk Her- van het nummer ‘Ben ik      met het nummer ‘Ben ik te    Hof van Justitie omdat
man George van Loenhout te min’ uit 1967. Hiermee      min’ brak hij echt door. De   het parlement weigert
heet, was vooral bekend stond hij veertien weken in     albums die volgden staan     inzage te geven in de ma-
                               bekend om de maatschap-     nier waarop de 751 euro-
                               pijkritische teksten, veelal   parlementariërs hun toe-
                               geïnspireerd op de hippie-    lages besteden.
                               ideologie. In totaal bracht
                               hij volgens de platenmaat-    De journalisten deden afge-
                               schappij in vijftig jaar tijd  lopen zomer in eigen land
                               elf solo-studioalbums en     wob-verzoeken om de bonne-
                               tientallen singles uit.     tjes en declaraties in te zien,
                               De zanger had voor de ko-    maar ze kregen in september
                               mende tijd nog optredens     nul op het rekest.
                               staan, staat te lezen op zijn
                               website. Zo zou hij zaterdag   De verzoeken werden afge-
                               te zien zijn in het Belgische  wezen vanwege privacy-be-
                               Kessel-Lo.            scherming en omdat het te
                                               veel werk met zich mee zou
                               Drie jaar geleden was Ar-    brengen. Dat meldt de NOS,                                  Foto: Shutterstock
                               mand nog live te zien en     die de Nederlandse stem ver-
                               te horen op het Woodstock
                               Festival op Curaçao.

                                                              Vorig jaar werd er inclusief salarissen 474 miljoen euro uitgegeven aan de parlementsleden,
                                                              ruim een kwart van de begroting.

                                                              tegenwoordigt in het project.  onkosten. Vorig jaar werd er  dat de vergoedingen open-
                                                              Leden van het Europees     inclusief salarissen 474 mil-  baar moeten zijn. Het betreft
                                                              Parlement krijgen behalve    joen euro uitgegeven aan de   het eerste Europa-brede pro-
                                                              hun salaris ook toelages    parlementsleden, ruim een    ject van journalisten op het
                                                              voor onder meer reiskosten,   kwart van de begroting.     terrein van openbaarheid
                                                              medewerkers en algemene     De journalisten vinden     van bestuur.
   1   2   3   4   5   6   7