Page 5 - WEB 20 NOV 2015
P. 5

4 VRIJDAG                                                               	                                  AMIGOE
    20 NOVEMBER 2015

Vandaag deadline leveranciers                                    DŽďŝĞůĞŵŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ
                                                   ŝŶ<ůĞŝŶ^ƚ͘DŝĐŚŝĞů
&HQWUDDOORWHULMV\VWHHP
LQGHPDDN

WILLEMSTAD — De leveranciers van een nieuw cen-        dige vergunninghouders op
traal loterijsysteem moeten vandaag hun offertes       het eiland. De deadline was
indienen. Naar verwachting zal het contract pas in      daarom naar vandaag uit-
december worden getekend en kan een begin worden       gesteld om de leveranciers
gemaakt met het centrale loterijsysteem. Dat staat      genoeg tijd te geven om een
in de jongste Financieel Managementrapportage van       gedegen offerte in te leveren.
minister José Jardim.                     Om de continuïteit van de or-
                               ganisatie en haar werkzaam-
Een Commissie Automatise-   len Consult het document    heden verder op een duur-                                                          Foto: Fundashon Kòrsou Limpi Bunita
ring Lotenverkoop Fundas-   ‘Requirement Analysis Cen-   zame manier te waarborgen
hon Wega di Number Kòrsou   tral Numbers Lottery Sy-    is recentelijk een deel van de     De mobiele grofvuilophaaldienst tijdens een van de eerder gehouden acties.
(FWNK) en een Stuurgroep   steem’ opgeleverd. In dit    schuld van de overheid aan
Automatisering Lotenver-   document zijn de eisen en    FWNK betaald. Deze beta-
koop FWNK zijn door het    wensen ten aanzien van het   ling vormt onderdeel van
ministerie van Economische  centrale loterijsysteem vast-  een breder traject ter opti-
Ontwikkeling aangesteld    gelegd.             malisatie van de FWNK met
om de automatisering van                   als bouwstenen: de sanering
de FWNK te realiseren. De   Meerdere leveranciers heb-   van de schulden, het innen
commissie werkt onder au-   ben afzonderlijk van elkaar   van uitstaande bedragen,
spiciën van de stuurgroep.  aangegeven minimaal zes tot   het verhogen van de omzet
In het ‘Stappenplan automa-  acht weken nodig te hebben   door bestrijding van illegale
tiseren lotenverkoop FWNK’  om een gedegen offerte in    nummerverkoop, het ver-
zijn 26 stappen gedefinieerd te kunnen dienen. Dit heeft   breden van het door FWNK
die doorlopen dienen te wor- te maken met de manier     aangeboden producten door
den om het project succesvol waarop de Wega di Number    onder meer de inning van de
af te ronden.         loterij is georganiseerd en de vergunningsrechten en de
Begin september heeft Mol-  unieke situatie van zelfstan-  introductie van de Lotto.

)ODVKEDFN                           AQUALECTRA,              WILLEMSTAD — Fundashon Kòrsou Limpi Bunita             niet welkom. Juniël Caro-     hetzelfde zijn als komend
                               Heer en                (FKLB) en Selikor gaan komend weekeinde in de wijk         lina van Fundashon Kontra     weekeinde.
                               Meester                Klein St. Michiel door met hun project ‘Kaya di Medi-        Kriminalidat i Pobresa en
                                                   oambiente Móbil’. Dit gezien het grote succes en het        de actie ‘Ban Limpia Kòr-     De samenwerking tussen
                               HEB VANDAAG 18 novem-         aantal verzoeken om het project voort te zetten.          sou’ en zijn team zullen ook   FKLB en Selikor was een
                               ber 2015 om 1.38 pm een                                          aanwezig zijn om vuil op te    succes afgelopen september,
                               waterrekening gedateerd 14       Op zondag 22 november       kan men grofvuil zoals was-    halen bij mensen die geen     toen de twee organisaties
                               oktober 2015 ontvangen van       zal het team van FKLB en     machines, televisies, fornui-   vervoer hebben en bij oude-    in de schoonmaakmaand
                               Aqualectra met vervaldatum       Selikor vanaf negen uur ‘s    zen en meubels kwijt. Ook     ren. Hierna zal het project    (en ook eerder) de mobiele
                               november 2, 2015. Ook in        ochtends tot een uur ‘s mid-   aluminium blikken, plastic    op 29 november in de wijk     grofvuilophaaldienst heb-
                               mijn brievenbus vandaag 18       dags verschillende bakken     flessen en glazen kan men     Buena Vista voortgezet wor-    ben opgezet. In september
                               november 2015 een aanma-        en grote vuilcontainers op    in de daarvoor aangewezen     den, op 6 december in Brie-    ging men ook langs andere
                               ning van dezelfde Aqualectra      het plein tegenover toko     bakken of containers kwijt.    vengat en op 13 december in    wijken, zoals Barber en Suf-
                               gedateerd 20 oktober met het      St. Michiel plaatsen. Hierin   Tuinafval en bouwpuin zijn    Cas Grandi. De tijden zullen   fisant.
                               verzoek om voor 29 oktober te
ϮϬŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϳϲ                       betalen of...             Ingezonden
                               Ben uitlandig geweest van 29
SER                              oktober tot 5 november (don-      Fiesta di Sinterklaas: Un tradishon rasista
Chaotische toestanden bij overheidsfinanciën; bezorgd-    derdag). Heb daar bewijs van.
heid over precaire economie; SER luidt noodklok. De      Constateer bij mijn terugkeer     KU ENTRADA di e figuranan     dat ta dividí riba e tema aki.  fiesta rasista aki den sentido  puesto pa tene kuenta ku ar-
Amigoe pakt uit met een stevig artikel over de econo-     dat het water afgesloten is en     Sinterklaas i Zwarte Piet e    Segun e komishon di Nashon-    ‘ku e fiesta no ta intenshoná   gumentu i opheshon legítimo i
mie. De Sociaal-Economische Raad heeft in een nota      dus vrijdag holderdebolder       diskushon riba e karakter ra-   nan Uní ku ta investigá e si-   pa ta rasista’, pasobra ta trata bálido di esnan ku ta eksigí un
haar bezorgdheid uitgesproken over het financieel-eco-    de hele dag heen en weer om      sista di e supuesto fiesta aki  tuashon di hende di orígen    di un figura basá riba idea di  kambio inmediato i definitivo.
nomisch beleid van de overheid en de remmende in-       aansluiting te krijgen voor      ta riba mesa atrobe. E ‘fiesta’  afrikano e figura ‘Zwarte Piet’  segregashon di rasa òf rasismo  Ademas nan ta deskualifiká
vloed die de overheidsmaatregelen en het overheidsap-     het weekeinde. Geen enkel       di Sinterklaas, ku e Zwarte    ta un ekspreshon di rasismo    institushonalisá definí p’e his- historia i deshonrá e sufri-
paraat hebben op de verdere ontwikkeling van de eco-     gehoor of empathie voor mijn      Piet den su ròl tradishonal di  den Reino hulandes. A mustra   toria kolonial den kua a kon-   mentu di nos antepasadonan.
nomie. De nota houdt verband met een ontwerp-lands-      protesten bij mijn vrienden      kriá, ta un tema kontroversial.  riba su kara hasi pretu, si lep- siderá e hende pretu sklabisá   Pa ku temanan kontroversial
verordening tot matiging van de inkomstenstijging met     van Aqualectra. Had de brief      Zwarte Piet i e fiesta di Sin-  nan diki i kòrá pintá, su ka-   komo ménos i supordiná na e    den diskushon públiko, mane-
als doel verslechtering van de economie tegen te gaan.    van 20 oktober toch voor de      terklaas ta un relikia di e era  bei krus, su mal dominio di e   hende blanku. E historia pisá   ra kolonialismo, sklabitut, ra-
De SER betwijfelt of voorgestelde maatregelen positief    dreigdatum van 29 oktober       kolonial i su sklabitut. Nan no  lenga hulandes, su aktuashon   di sklabitut, deskriminashon   sismo i Zwarte Piet, un gobiè-
zullen bijdragen aan het bereiken van het beoogde doel.    moeten ontvangen? Of niet.       tin inosensia i ta un página   bobo manera un payaso i e     i supordinashon di e hende di   rnu no por para na banda. E
                               Nee, die wordt bezorgd op 18      hopi skur den historia di hu-   echo ku e ta suta mucha riba   koló den e kolonianan ulandes   komishon di Nashonnan Uní
Bonaire                            november, pal twee hele we-      manidat. Na Merka mester a    òrdu di un hòmber blanku, ku   mester ta sufisiente motibu    a indiká ku rasismo kontra e
Op Bonaire werd een dag eerder bij de notaris de stich-    ken nadat het water afgeslo-      hiba lucha pa igualdat di rasa-  si ta presentá komo bon hen-   pa rechaso total di tur figura  hende di desendensia afrikano
ting Imborga, Institution Miss Teenager Bonaire, op-     ten is. Protesteren heeft geen     nan pa saka e figuranan simi-   de. E figuranan aki ta trese   rasista manera Zwarte Piet i   ta un problema serio na Kòr-
gericht. De stichting heeft als doel het organiseren van   zin.                  lar na Zwarte Piet, manera    rekuerdo di e era skur den kua  Sinterklaas. Mirando ku nos    sou tambe ku mester di atens-
miss-verkiezingen en modeshows, adviseren bij miss-      Het is elke keer weer raak       ‘Little Black Sambo’, for di den tabata konsiderá hende di orí-  poblashon den su gran mayo-    hon urgente. Mester tuma
verkiezingen en het stimuleren van jeugdontwikkeling.     met Aqualectra. Geen excu-       bukinan pa mucha. E ‘Little    gen afrikano komo hendenan    ria ta konsistí di hendenan di  posishon kontra figuranan ra-
De bond van leerkrachten vergadert onder meer over      ses, nada. Heb in het tele-      Black Sambo’ ku e mesun ka-    supdesaroyá di nivel inferior   desendensia afrikano, ku a pa-  sista rafiná manera Rutte ku
de spelling van het Papiaments en een onafhankelijke     foonboek gekeken maar kon       rakterístikanan morfológiko    di e hende blanku. Dor di pin-  sa dor di e tragedia horibel di  ta propagá e fiesta rasista aki.
Bonairiaanse vakbond. Ook vindt er een verkiezing van     helaas geen concurrent vin-      ku Zwarte Piet. Despues ku a   ta e Zwarte Piet komo e kriá   sklabitut, ta na interes di tur  Den un sosiedat multikultu-
enkele bestuursleden plaats.                 den om een switch te maken.      desenmaskará e rasismo den    bobo di e Sinterklaas blanku   mucha i no esnan di koló so,   ral no ta akseptabel i mester
Hans Hass houdt een lezing over het onderwaterleven      Pech voor me en we ploeteren      e figura aki, a asta eliminá e  ta aksentuá e karakter rasista  pa no mester keda konfrontá    eliminá tur tradishon ku ta
in het algemeen en haaien in het bijzonder.          verder.                bukinan di ‘Sambo’ kompleta-   di e figura mas ainda. A krea   mas ku e figuranan dudoso     aksentuá un prototipo robes
                                                   mente for di bida di mucha i   e figura spesífikamente den    aki. Figuranan ku hopi i tam-   di un rasa.
                                     KENNETH ISIDORA       te hasta ta konsiderá e pala-   e era ku sklabitut rasista ta-  be instanshanan internasho-
                                              Curaçao bra ‘Sambo’ un ofensa rasial   bata festehá rònt mundu. Na-   nal respetá ta kualifiká komo   E kaminda pa kambio ber-
                                                   na Merka. Meskos a eradiká e   shonnan Uni ta señalá ku e    problemátiko i sumamente     dadero ta kuminsá ora e yu’i
                                De Amigoe behoudt zich het recht   práktika di ‘Black Face’ for di  asosashonnan negativo aki ku   kontroversial. Ta esnan ku ta   Kòrsou bira mas konsiente.
                                                   bida kultural na Merka. Bida   Zwarte Piet ta mina balor hu-   biba den di e kuadro di e pen-
                                voor ingezonden brieven te wei-   kultural no a kaba na Merka    mano di e hende pretu. No por   samentu di e minoria blanku i          KÒRSOU FUERTE
                                                   dor di esaki.           tuma na serio argumentashon    ku ta usa e pensamentu ei ko-             I OUTÓNOMO
                                geren, te corrigeren of anderzins  Na Kòrsou te ainda e sosie-    na defensa di mantenshon di e   mo nan referensia, no ta dis-                  Curaçao

                                redactioneel te bewerken en in te  ‘Gelukkig geen slachtoffers’

                                korten. Brieven, die maximaal 600  STAAT TE lezen in een kran-    kig geen slachtoffers’. Allang  aangezien ik in diezelfde om-   lozing, vuil en onverschillig-
                                                   tenbericht van 12 november    had men de weg even moe-     geving, links en rechts in de   heid. Boeli van Leeuwen zei
                                woorden mogen bevatten, moeten    jongstleden als er een woud-   ten omleggen om die boom te    middenberm, IN DE BUURT      het al…”Curaçao verwordt tot
                                                   reus op een drukke rijweg is   verwijderen die al jaaaaaren   van die omgevallen boom, eni-   een vissersdorp”. Waaraan ik
                                zijn voorzien van naam en woon-   neergedonderd. Er was geen    jammert om gestut te mogen    ge palmen haast horizontaal    toevoeg…maar zonder vis.
                                                   ander woord voor als je schud-  worden.              zie wachten tot men ook hun    Positieve kritiek is de vinger
                                plaats. Het adres en telefoonnum-  dend en trillend tot bedaren   Het echte geluk valt de eige-   verdronken kalveren uit de    op de wond leggen. En ‘ge-
                                                   komt na de dood nipt te zijn   naar van die boom ten deel,    put komt redden.         lukkig geen slachtoffers’ een
                                mer worden niet gepubliceerd,    ontlopen.             die daardoor ‘bula pipa’ geen                    kreet die is geuit vanwege
                                                   Bijna dagelijks rijd ik langs   schadeclaims hoeft te betalen   De verwaarlozing, het onbe-    het sociaal wenselijke cliché.
                                maar zijn nodig ter verificatie.   die boom, zag het uit mijn    en/of andere gerechtelijke ver-  trokken zijn, de lamlendig-    Want zo te zien zal het een-
                                                   ooghoek en dacht ‘dat wordt    volgingen hoeft te verduren    heid, de onenigheid, zijn dat   ieder die anderen in gevaar
                                Gelieve brieven te sturen naar    eerdaags Russian roulette’. Zo  wegens dood door schuld. Toe-   de verworvenheden die onze    brengt worst zijn. In deze con-
                                                   te zien hoeft er maar een vo-   vallig was ik aan dat drama    toekomstige funderingen      text is ‘gelukkig geen slacht-
                                redactie@amigoe.com.         geltje op te gaan zitten en het  ‘met de hakken over de sloot’   zijn? De respectloosheid voor   offers’ hopelijk ook een waar-
                                                   gevaarte houdt zichzelf niet   ontkomen en rondde net het    mensenlevens ondanks het o    schuwing en geen loze kreet.
                                                   meer overeind.          circuit van Zuikertuintje rich-  zo hartelijk klinkende ‘kon ta  Kasi defuntu miho konosi
                                                   Hoe verbaasd las ik de vol-    ting Biesheuvel.         bai bru, kos ta nechi’? Is alles komo,
                                                   gende dag in de krant ‘geluk-   Mijn geluk is bitter/sweet    dan show? Overal verwaar-
                                                                                                             MARTIE GENGER
                                                                                                                     Curaçao

                                                                                                      6_cdUbY^WcUS_^TSXQ^SUc

                                                                                                       FUbRUdUbdXUd
                                                                                                        \_dfQ^

                                                                                                      jgUbVTYUbU^

                                                                                                      gggSQbVSebQSQ_S_]
   1   2   3   4   5   6   7