Page 5 - ASTEC - APRIL 28,2015
P. 5

AMIGOE                                                                                               7DINSDAG

                                                                                                 28 APRIL 2015

Cola Debrotprijs 2015                                      30 jaar Korpodeko:
naar Rose Mary Allen
                                                ‘Wij geloven in Curaçao’

WILLEMSTAD — De Cola Debrotprijs van 2015 zal          deze uitgereikt aan mensen   WILLEMSTAD — Tot nu toe heeft financieringsinsti-
worden uitgereikt aan cultureel antropologe Rose        die een uitzonderlijke bij-   tuut Korpodeko voor meer dan 199 miljoen gulden aan
Mary Allen. Zij krijgt de prijs voor haar prestaties op     drage hebben geleverd aan    leningen verstrekt. Dit verklaarde directeur Chesron
het gebied van de wetenschap. Allen zal de prijs ont-      de Curaçaose cultuur. Om    Isidora vorige week tijdens de viering van het 30-ja-
vangen op maandag 4 mei tijdens een plechtige cere-       de zoveel jaar komt er een   rig bestaan van Korpodeko. Isidora benadrukte dat de
monie in het Avila Hotel.                    ander deelgebied van de cul-  stichting zich in de komende jaren zal blijven inzetten
                                tuur aan de beurt. Vorig jaar  voor investeringen in de lokale economie.
                                was dat literatuur en kreeg
Rose Mary Allen is een     Ridder in de Orde van Oran-   dichter en vertaalster Lu-   Isidora somde een serie cij-  Hiernaast moest de stichting                   Foto: Edsel Sambo
kerstkind, geboren op 25 de-  je-Nassau overhandigd door   cille Berry-Haseth de prijs   fers op om aan te geven hoe   ook zorg dragen voor partici-
cember 1950. Zij heeft naam   gouverneur Lucille George-   voor haar bijdragen aan het   Korpodeko in de afgelopen    patie van alle Curaçaoënaars   Korpodeko-directeur Chesron Isidora tijdens zijn toespraak
gemaakt met haar prestaties   Wout. In haar toespraak     Papiaments. In 2013 ging de   30 jaar heeft gefunctioneerd.  aan dit proces. Korpodeko    bij de viering van het 30-jarig bestaan van het fonds.
op het gebied van onderwijs   roemde de gouverneur Allen   prijs naar film- en theater-  In 30 jaar zijn er 1010 lenin- doet dit vooral door leningen
en wetenschap. Na het Ma-    voor haar betrokkenheid bij   maker Norman de Palm, in    gen verstrekt, goed voor 199  te verstrekken aan bedrijven   gering bij de stichting had   Hij wees erop dat het fonds
ria College en het Maria Im-  de jeugd van Curaçao en de   2012 naar danser Fina Fer-   miljoen gulden. De 1000e    of initiatieven van het klein-, uitstaan, te vereffenen. De   met zeven stimuleringspro-
maculata Lyceum te hebben    vele keren dat zij het Ko-   reira, terwijl in 2011 die eer lening was voor Eugene Ig-   midden- en grootbedrijf. Het   helft van het bedrag werd    gramma’s zal komen voor
doorlopen, behaalde zij in   ninkrijk der Nederlanden    te beurt viel aan percussio-  nacio van bus 390. In 2006   zou tot 1994 duren voordat    opgebracht door overdracht   zijn klanten. Verder komt
1977 haar masters degree    op internationale congres-   nist Pernell Saturnino.     werd het fonds Feck geïn-    het fonds van de Centrale    van het KNSM-gebouw in     er een extra fonds om Wil-
in culturele en sociale an-   sen heeft mogen vertegen-    De Cola Debrotprijs wordt    tegreerd in Korpodeko, dat   Bank de vergunning zou      Punda en de andere helft    lemstad te revitaliseren. Dit
tropologie aan de universi-   woordigen. Als vrijwilligster  niet ieder jaar uitgereikt,   5,6 miljoen gulden betaalde   krijgen om als kredietinsti-   werd cash afbetaald. Isidora  zal het zevende fonds zijn
teit van Nijmegen. In 2007   heeft zij ook werkzaamhe-    maar door de jaren heen heb-  om de schuld van Feck te    tuut te gaan functioneren.    benadrukte gisteren de be-   met dit doel, dat door Kor-
volgde de doctorstitel. Sinds  den gedaan voor diverse     ben diverse culturele iconen  compenseren. Tot 2007 was    In eerste instantie werden    langrijke rol die Korpodeko   podeko wordt opgericht. Ver-
1997 staan tal van culturele,  stichtingen op het eiland, zo- de onderscheiding gekregen.   Korpodeko vrijgesteld van    de activiteiten gefinancierd   door de jaren heen heeft    der komt er ook een speciaal
maar ook wetenschappelijke   als Fundashon Seda, Grupo    Namen zoals Pierre Lauffer,   belastingen. Sinds dat jaar   door een heffing op de in-    gespeeld door leningen te    fonds dat gericht zal zijn op
publicaties op haar naam.    Perspektiva Spiritual, de    Elis Juliana, Boeli van Leeu-  heeft Korpodeko in totaal    komstenbelasting. Maar in    verstrekken aan projecten    financiering van leningen en
Onderwerpen die in haar     Monumentenraad Curaçao,     wen, Tip Marugg en Frank    3,2 miljoen gulden betaald   1996 kwamen overheid en     waarvan het risico te hoog   of projecten in Bándabou.
publicaties aan bod komen    Fundashon Kangarus en de    Martinus Arion prijken op    aan winstbelasting.       Korpodeko overeen dat deze    was.              Terwijl er ook een nieuw ven-
zijn onder meer emancipatie   Stichting Gezinsvoogdij.    de lijst van personen die ooit Korpodeko werd officieel op   regeling gestopt moest wor-   Voor 2015 en 2016 heeft Kor-  ture capital fonds zal worden
en de culturele identiteit van De Cola Debrotprijs is de be-  deze prestigieuze cultuur-   23 april 1985 opgericht. Bij  den vanwege de financiële    podeko grootse plannen, al-   opgericht voor nieuwe onder-
de Curaçaoënaar.        langrijkste prijs op kunst- en prijs hebben ontvangen.     de oprichting speelden onder  problemen waarmee de rege-    dus Isidora in zijn toespraak. nemers die de potentie heb-
Allen kreeg gisteren de Ko-   cultureel gebied die Curaçao                  anderen een rol de toenmalig  ring kampte. In totaal heeft                   ben om te groeien.
ninklijke onderscheiding    rijk is. Sinds 1968 wordt                    gedeputeerde Agustin Diaz,   Korpodeko door deze hef-
                                                de inmiddels overleden vak-   fing een bedrag van 67 mil-
Bouw nieuw ziekenhuis                                      bondsleider Ewald Ong-A-    joen gulden aan inkomsten
wellicht naar ander bedrijf                                   Kwie en zakenman Rodney     gekregen. Ter vergelijking:
                                                Lucia. Alle drie werden zij   de uitgaven van het fonds
WILLEMSTAD — Financieel experts houden er reke-         ken was bij de plannen om    geroemd door Isidora.      bedragen over de afgelopen
ning mee dat Ballast Nedam binnenkort niet meer be-       het ziekenhuis te bouwen,    Het fonds kreeg als opdracht  dertig jaar 59 miljoen gul-
staat. De bouwer van het nieuwe ziekenhuis (HNO)        zegt dat een faillissement   mee om een autonome en ge-   den.
op Curaçao heeft gisteren weer de publicatie van de       van Ballast Nedam ernstige   balanceerde ontwikkeling    In 2001 kwamen overheid
jaarcijfers uitgesteld.                     gevolgen zal hebben voor het  op sociaal-economisch, cul-   en Korpodeko een regeling
                                land Curaçao. De bouw van    tureel en onderwijsgebied op  overeen om een schuld van
                                het ziekenhuis zal naar ver-  Curaçao te bewerkstelligen.   13 miljoen gulden, die de re-
                                wachting van de architect
In een aantal analyses zeg-   Nedam als opdrachtnemer     veel duurder worden.      CTB en Boulevard                         Vier aanhouding in
gen financieel experts dat   zijn er niet uit wie voor de  Ballast Nedam is een beurs-   slaan handen ineen                        overvalzaak
ze uitstel van publicatie van  meerkosten van dat project   genoteerd bedrijf en is ver-
de cijfers als een slecht te-  moet opdraaien. Dat weegt    plicht om de omzet en winst   WILLEMSTAD — Toeristen-     siveren. Zo zullen er op de   WILLEMSTAD — De poli-      meldden zich twee mannen
ken zien. Ballast Nedam is   echter zwaar op de cijfers   periodiek openbaar te ma-    bureau CTB en Boulevard     wegen rondom Bapor Kibrá     tie heeft donderdagavond    bij het politiebureau van
momenteel in gesprek met    van Ballast Nedam.       ken. Aandelenhandelaren     gaan samenwerken om de     reeds dit weekeinde extra    twee mannen aangehouden     Rio Canario om zich over
Rabobank, ING en Royal     Op Curaçao houdt Usona,     van verschillende banken    veiligheid in het uitgangs-   patrouilles worden ingezet    in verband met een gewa-    te geven in verband met de
Bank of Scotland om geld te   dat in opdracht van de re-   adviseren nu om de aan-     gebied te verhogen. Dit is   en volgen in de zeer nabije   pend overval met geweld     eerdergenoemde zaak.
krijgen. In die onderhande-   gering de bouw van het zie-   delen van Ballast Nedam     overeengekomen tijdens een   toekomst extra initiatieven,   in een garage in Siberie    De twee mannen, allebei
lingen met de banken speelt   kenhuis in de gaten houdt,   te verkopen. Een mogelijk    overleg dat onlangs plaats-   zowel zichtbaar voor het pu-   die op dezelfde dag plaats-   op Curaçao geboren, zijn de
een claim van het bouwbe-    vol dat ze zich geen zorgen   scenario waar ze nu reke-    vond tussen waarnemend     bliek als achter de schermen.  vond. Het gaat hierbij om    30-jarige L.F.R.E. en de de
drijf bij de Nederlandse re-  maken over een mogelijk     ning mee houden is dat het   CTB-directeur Hugo Clarin-   Beide organisaties bena-     twee 20-jarige op Curaçao    17-jarige R.R.R.R. Beiden
gering een belangrijke rol.   faillissement van Ballast    bedrijf in onderdelen wordt   da en het management van    drukken dat het bestrijden    geboren mannen B.A.M.      zijn aangehouden. Het on-
Ballast Nedam is in de pro-   Nedam. In het ergste geval   opgesplitst en dat projec-   Boulevard. Er zijn afspra-   van zogenoemde high impact    en R.F.R.E. De aanhouding    derzoek in deze zaak duurt
blemen gekomen nadat een    zullen ze op zoek moeten    ten zoals de bouw van HNO    ken gemaakt om de hand-     crimes en het vergroten van   vond plaats bij een snèk bij  nog voort.
wegenproject duurder was    naar een nieuwe bouwer.     aan andere bouwers worden    having van de veiligheid in   het gevoel van veiligheid pri-  Berg Altena. Een dag later
uitgevallen dan verwacht.    Een architect op Curaçao    doorverkocht.          de omgeving verder te inten-  oriteit hebben.
De Nederlandse regering     die vanaf het begin betrok-
als opdrachtgever en Ballast

Sloop onderdelen Sehos aanstaande Diesel Power Plant in gebruik

                                                in-lood ervan weggehaald.
                                                Die is allemaal vakkundig
                                                ingepakt en aan het bis-
                                                dom overgedragen, zo meldt
                                                Sehos-woordvoerder Bob
                                                Harms. Het bisdom Willem-
                                                stad is namelijk nog officieel
                                                eigenaar van de gebouwen
                                                in Otrobanda. Midden vol-
                                                gende maand wordt de Ha-
                                                melbergweg de gehele week
                                                afgesloten. Nu gebeurt dat
                                                alleen nog in het weekeinde.
                                                Dan worden er door Bal-
                                                last Nedam proefboringen
                                                gedaan. Die proefboringen
                                                zijn bodemonderzoeken die
                                                bepalend zijn voor de bouw
                                                van het nieuwe ziekenhuis.
                                                Dit heeft ook gevolgen voor
                                                het personeel van het zie-
                                                kenhuis. Speciaal voor hen
                                                heeft Usona, in overleg met
                                                het ziekenhuis, achter het
                                                SVB-gebouw een terrein
                                                tussen het zwembad Benny
                                                Leito en het Rifstadion met
                                                zand laten egaliseren. Daar
                                                kunnen de personeelsleden
                                                hun auto’s kwijt. Op het ter-
                                Foto: Edsel Sambo
                                                                                                                                                                                 Foto: Edsel Sambo

Jarenlang was het mortuarium de plek waar mensen voor het laatst een blik konden werpen                     WILLEMSTAD — De Wärtsilä Diesel Power Plant van         Elke generator is 12,7 meter
op het einde van een leven. Binnenkort maakt de slopershamer een einde aan het gebouw.                     Aqualectra aan de Dokweg is in het bijzijn van gezag-      lang, 3,7 meter breed en 4,3
WILLEMSTAD — Het                                                        dragers als premier Ivar Asjes (PS) en minister José       meter hoog en weegt 131 ton
glas-in-lood van het mor-                                                    Jardim van Financiën officieel in gebruik genomen.        (131.000 kilo).
tuarium van het Sehos is                                                                                     Met de realisering van dit
al weg. Ook het prikcen-                                                    De vier gigantische genera-   deze powerplant, die begin   project is nutsbedrijf Aqua-
trum daartegenover is                                                      toren kwamen vorig jaar al    dit jaar werd afgerond. De   lectra een stap dichter bij
helemaal gestript. Alles                                                    op Curaçao aan. Ze maken     machines zijn van het type   het upgraden van de produc-
wijst erop dat de sloop                                                     deel uit van de 35 MW po-    Wärtsilä 20V32 en werden    tiemix gekomen, wat bete-
van het mortuarium en                                                      werplant op bovengenoemde    vervaardigd in Finland.     kent dat de stroomlevering
het prikcentrum van het                                                     locatie. Aqualectra tekende   Elke generator heeft een ca-  door de generatoren bij de
ziekenhuis aanstaande is.                                                    in januari 2013 een con-     paciteit van 8.75 MW, de to-  fabriek van Mundo Nobo af-
                                                                tract met het Finse bedrijf   tale capaciteit is dus 35 MW.  gebouwd kan worden.
                                                                Wärtsilä voor de bouw van

Gevraagd naar de voortgang   Het Sehos gebouw dat jarenlang dienst deed als prikcentrum is één van de eerste dat tegen
van de bouwwerkzaamheden    de vlakte gaat.
van het nieuwe ziekenhuis
antwoordde premier Ivar     ramen en dakpannen zijn     inmiddels naar containers    rein is tot zes uur in de na-
Asjes (PS) dat deze week de   allemaal weggehaald. Het    verhuisd. Ook het mortuari-   middag een bewaker aanwe-
oversteek wordt gemaakt. De   archief van het ziekenhuis   um is gestript. Bouwvakkers   zig om toezicht te houden op
minister-president wil daar-  dat daar lag opgeslagen, is   hebben onlangs het glas-    de auto’s.
mee zeggen dat ook op het
Sehos-terrein de werkzaam-
heden kunnen beginnen. Tot
nu toe concentreerden bou-
wers van het nieuwe zieken-
huis zich voornamelijk op
het gebied aan de overkant
van de Hamelbergweg.
Van het prikcentrum staat
alleen nog een karkas. Het
gebouw staat net bij de in-
gang aan de Hamelbergweg
en tegenover het mortua-
rium dat ook dienst deed als
rouwcentrum. De deuren,
   1   2   3   4   5   6   7