Page 1 - amigoe aruba march 21march 21th,2016
P. 1

Uit de
                                                                                                 tent lokken

          Maandag 21 maart 2016 • Jaargang 131 nr 64 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba              9 Wereld                              10 Economie                         12 Sport

Vuilniswagen            Obama begint aan                                   ‘Angst voor VS remt            Scherp Ajax
Serlimar betrokken         historisch bezoek Cuba                                betalingsverkeer Iran’           streeft PSV voorbij
bij zwaar ongeluk
                                                   Bivakkeren op het strand
‘Wij schoppen tegen hele grote belangen aan’

FGCA strijdt voor
deugdelijk bestuur

ORANJESTAD — Het wordt hoog tijd dat ondeugde-            inmiddels het enige land bin-
lijk bestuur op Aruba aan de kaak wordt gesteld en          nen het Koninkrijk dat geen
dat men streeft naar kwalitatief openbaar bestuur.          wet heeft op financiering van
Dat stelt de nieuwe stichting Fundacion Gobernacion         politieke partijen, en het feit
di Calidad Aruba (FGCA). Zij streven naar helder fi-         dat er geen toezicht is hierop,
nancieel- en personeelsbeleid, transparantie, doorvoe-        maakt het nog erger.”
ring van wetten en sanctionering. “Het is een grote         Druk uitoefenen
corrupte vijand die we moeten aanpakken.”              De bedoeling is dat FGCA het
                                   zover krijg dat wetten, die
door onze verslaggever       Calidad nooit gezien, stelt    rapport Calidad al heeft voor-                                                      Foto: Mirte de Rozario
Bobby Spier            hij. “Bijna niemand heeft het   gesteld, worden ingevoerd.
Het driekoppige bestuur van    rapport ooit gelezen, dus wij   Dat willen zij bereiken door   ORANJESTAD — Geen lintjes doorknippen, toespraken of hoogwaardigheidsbekleders. Wel mensen die hun tenten opslaan
FGCA (Stichting Deugdelijk     gaan het makkelijker maken.    middel van ‘positief overleg’  en trailers, douches en keukens neerzetten. Zondagmiddag om 12.00 uur is het kampeerseizoen (Semana Santa) officieel van
Bestuur Aruba), bestaande     Wij halen alle voorstellen voor  met de commercie en vak-     start gegaan. De politie heeft dit jaar 213 vergunningen afgegeven, goed voor 4048 kampeerders. In 2015 werden 211 vergun-
uit gepensioneerd leraar Ar-    wetgeving eruit. Kijken wat    bondsgroepen. Hessels: “De    ningen uitgereikt. Kampeerders zijn onder andere te vinden bij Eagle Beach, Arashi, Surfside en bij Babybeach (zie foto).
mand Hessels, voormalig      er gerealiseerd is, dat is dus  commercie en de vakbonds-    Het kampeerseizoen duurt twee weken en eindigt zondag 3 april. Sommige kampeerders meenden al eerder op het strand te
Kamer van Koophandel-di-      heel weinig, en kijken wat er   groepen zijn de eerste aan-   kunnen bivakkeren of een plek te reserveren. De strandpolitie van Palm Beach zag zaterdagmiddag op Arashi een onbeheerde
recteur Leo Maduro en oud-     over blijft om aan te werken.”  spreekpunten en met de druk   gazebo staan. Mensen in de buurt wisten niet wie de eigenaar was. De politie heeft de gazebo uit elkaar gehaald en langs de
ambtenaar Servito Thijsen, is   Nul cent             van hen allemaal, hopen we    betonnen muur van het strand gelegd.
erop gebrand om kwalitatief    Volgens Hessels blijven na    dat de overheid overstag gaat.
openbaar bestuur op Aruba     deze analyse ‘de grootste     We hopen ook dat iedereen zo   ‘Franse vrijwilligers Commissie kijkt
te bevorderen. Met felheid in   problematieken’ over, onder    overtuigd is van de noodzaak   krijgen 6 dagen         naar rapport Van der Giesen
de ogen benadrukken zij aan    andere op het gebied van fi-   hiervan, waardoor we deze    vrij’
Amigoe dat zij weten dat zij de  nancieel- en personeelsbeleid.  sterke druk kunnen uitoefe-
voorgaande jaren ‘niet meer    “Daar hebben ze nooit iets    nen.” Daarnaast moet de be-   PARIJS — De Franse        TILBURG — De politie heeft een onderzoeksrapport     doende urgentie was opge-
kunnen terugdraaien’, maar     aan gedaan. En waar ze wel    volking geïnformeerd en be-   regering overweegt om      opgesteld naar aanleiding van de dood van de Bra-     pakt.
dat zij door middel van door-   iets aan gedaan hebben, is    wust gemaakt worden van de    mensen die vrijwilligers-    bantse Linda van der Giesen in 2015 en een externe    De externe commissie is
voering van wetten, controles   heel slecht uitgevoerd. Dat is  eigen verantwoordelijkheid,   werk doen, jaarlijks zes     en onafhankelijke commissie gevraagd dit rapport te    gevraagd een oordeel uit te
en sancties, ondeugdelijk be-   bijvoorbeeld ook door de SER   die zij op dit gebied moeten   dagen extra vrij te geven.    beoordelen. De politie heeft specifiek gekeken naar    brengen over de gang van
stuur op Aruba zo snel moge-    (Sociaal Economische Raad,    nemen, vertelt Maduro. “Be-   Het extra verlof zou wel     de periode voorafgaand aan de dood van Van der Gie-    zaken en om met conclusies
lijk de kop in willen drukken.   red.) geëvalueerd.” Hij geeft   wustwording is een ongoing    onbetaald zijn.         sen in augustus.                     en aanbevelingen te komen.
Rapport Calidad          als voorbeeld de wetgeving    proces. Het gaat niet om inci-  Met het plan wil Parijs de                                 In de commissie zitten
Om dit te bewerkstelligen     omtrent financiering van po-   dentele successen die je met   betrokkenheid van de bur-    De 28-jarige verpleegkun-  dat Van der Giesen tien da-  voormalig hoofdofficier van
brengt FGCA de komende       litieke partijen: “Eén van de   deze of gene bereikt, maar    gers bij de maatschappij     dige werd doodgeschoten op gen voor haar dood aangifte  justitie René Craemer, oud-
tijd het rapport ‘Calidad’     dingen die is vastgesteld, is   dat je continu bezig bent om   vergroten, meldt de krant    het parkeerterrein van het had gedaan van bedreiging   politiechef Peter Vogelzang
(kwaliteit), dat in 1997 werd   dat politieke partijen als ver-  de burger op te voeden. Maar   Le Parisien.           TweeSteden-ziekenhuis in  en stalking tegen haar ex.  en oud-burgemeester Bas
opgesteld door de Arubaanse    eniging georganiseerd moeten   niet alleen wij moeten dat    Het plan betreft mensen die   Waalwijk. Haar ex John F.  De politie erkende destijds  Eenhoorn (onder meer van
Werkgroep Deugdelijkheid      worden waarbij de financiële   doen, ook de andere mensen.”   voorzitter, penningmeester,   (37) werd twee dagen later dat deze aangifte met onvol- Alphen aan den Rijn).
van Bestuur, onder de aan-     bedoening secuur wordt bijge-   ‘Dit is gigantisch’       secretaris of bestuurslid zijn  aangehouden. Al snel bleek
dacht van de bevolking. In dit   houden, zodat mensen hierin    Dit jaar staat de aanpak van   van een vereniging die het
rapport staan concrete voor-    inzicht kunnen hebben.” Zo    het personeelsbeleid, het fi-  algemeen belang dient. Naar   Ruimte kent winden
stellen voor maatregelen ter    stelt Calidad dat politieke    nanciële beheer (de schul-    schatting komen meer dan 3    van 200 miljoen km/uur
bevordering van de kwaliteit    partijen jaarlijks financiële   denproblematiek) en trans-    miljoen Fransen in aanmer-
van bestuur. Het moest toen-    jaarverslagen openbaar moe-    parantie op het programma    king voor het extra verlof.
tertijd leiden tot een proces ter ten maken. Hessels: “Het     van FGCA. Middels fondsen-
verbetering van de bestuurlij-   probleem is dat de politieke   werving en samenwerking     Tbs voor man
ke kwaliteit en integriteit. Zo  partijen wel verenigingen zijn  met verschillende experts op   die meisje wilde
deed de werkgroep voorstel-    geworden, maar je kunt niets   verschillende gebieden doen   wurgen
len voor toezicht, controles en  bij ze controleren, want al    zij onderzoek naar deugdelijk
sancties om onwenselijk en     hun financiën gaan via stich-   bestuur. De stichting hoopt
ondeugdelijk bestuurlijk ge-    tingen. Niemand heeft enig    een breed platform op Aruba
drag af te schrikken. “Vakbon-   inzicht in hoeveel geld erin   te creëren dat wil meewerken
den hebben in het verleden     zit en van welke bronnen dit   om Aruba te laten functione-
een protocol getekend met de    komt.” Maduro vult aan: “Ik    ren volgens de principes van
overheid, genaamd protocol     zeg niet dat het met opzet zo   goed bestuur en democratie.
2000, waarin zij afspreken     gedaan wordt, maar het is wel   Op de vraag of de stichting
aanbevelingen van rapport     toevallig dat politieke partijen denkt tegengewerkt te wor-
Calidad te verwezenlijken in    op het moment dat zij onder    den vanuit de politiek, rea-
nieuwe wetgeving”, legt Hes-    druk van het Koninkrijk ver-   geert Hessels: “Ongetwijfeld,
sels uit. “Nou, daar is bijna   enigingen moesten worden,     we schoppen tegen hele grote
helemaal niets van terechtge-   zij individueel en als politieke belangen aan.” Thijsen zegt op
komen. Er zijn maar weinig     partij, stichtingen gingen op-  zijn beurt: “Het is gigantisch
dingen echt uitgevoerd en er    richten. Het vermoeden van    wat aangepakt moet worden.
is ook niemand die er echt op   ons is namelijk dat ze nul cent  Het is een grote corrupte vij-
terug is gekomen. Wij willen    op de lening van de vereniging  and die we moeten aanpak-
de aandacht van deze mensen    hebben staan en dat het geld   ken en die gaan we tegemoet.
hierop vestigen.” Want veel    als giften binnenkomt of door-  Ergens moet iemand begin-
mensen hebben het rapport     gesluisd wordt uit stichtingen.  nen.”
                  Zo komen we nergens, we zijn

Koerden vieren nieuwjaar                                       ZWOLLE — Een 45-jarige
                                                   man uit Zwolle heeft van-
                                                   daag tbs met dwangver-
                                                   pleging opgelegd gekre-
                                                   gen voor een poging tot
                                                   wurging van een drieja-
                                                   rig meisje. Vorig jaar sep-
                                                   tember viel hij het meisje
                                                   aan voor haar huis. De
                                                   vader kon op tijd ingrij-
                                                   pen en joeg de man weg.

                                   Foto: AFP            Na zijn arrestatie heeft de
                                                                                                                                                                                    Foto: Shutterstockman verklaard dat hij al in
                                                   2010 ‘de opdracht’ had ge-    YORK — Winden in de buurt van grote zwarte gaten in de ruimte kunnen een snelheid van
DIYARBAKIR — In het zuidoosten van Turkije hebben zich vandaag duizenden Koerden           kregen om een kind te do-    wel 200 miljoen kilometer per uur bereiken. Dat hebben wetenschappers van de Engelse uni-
verzameld voor de viering van het Koerdisch nieuwjaar. De gewapende PKK kan rekenen op        den. Tijdens de rechtszaak    versiteit van York ontdekt met behulp van ultraviolette lengtegolven. “We hebben het over 20
brede steun onder de deelnemers aan het evenement. De politie controleert alle bezoekers die     verklaarde hij ook dat zijn   procent van de lichtsnelheid, meer dan 200 miljoen kilometer per uur. Dat is hetzelfde als een
het festivalterrein opkomen aan de rand van Diyarbakir, de grootste stad in de Koerdische       missie om jonge kinderen te   orkaan van de categorie 77”, zei onderzoeksleider Jesse Rogerson. “We geloven dat er nog snel-
regio. Een aantal feestvierders zwaaide met PKK-vlaggen en posters met de beeltenis van hun      doden nog niet verdwenen     lere quasarwinden zijn.” Quasars zijn de schijven van heet gas die worden gevormd rondom
gevangen leider Abdullah Öcalan.                                   is.               de grote zwarte gaten die het centrum vormen van sterrenstelsels. Ze zijn vaak groter dan de
                                                   Om te voorkomen dat nog     baan van de aarde om de zon en heter dan het oppervlak van de zon.
                                                   meer willekeurige kinderen
                                                   slachtoffer worden, heeft de
                                                   rechtbank tbs met dwang-
                                                   verpleging opgelegd. De man
                                                   vindt zelf dat hij niet ziek is
                                                   en hij weigert om medicatie
                                                   in te nemen. Hij is volledig
                                                   ontoerekeningsvatbaar ver-
                                                   klaard. De aanklager had
                                                   ook alleen tbs geëist.
   1   2   3   4   5   6