Page 3 - amigoe aruba march 21march 21th,2016
P. 3

AMIGOE                                                                                                               3MAANDAG

                                                                                                                 21 MAART 2016

Vakbond FTA:                                                                           Vader verdacht van ernstige                  IN HET KORT
                                                                                 mishandeling baby
Geen overname Aura casino                                                                                                    Thuis overvallen
zonder wettelijke lusten en lasten                                                                ORANJESTAD — De         derzoek loopt.” Wie aangifte  Een jonge vrouw in Palm
                                                                                 Jeugd en Zedenpolitie      heeft gedaan, kan zij niet   Beach is zaterdagavond
                                                                 Of dit inderdaad een optie is, (JZP) heeft afgelopen      zeggen. JZP en de woord-    thuis overvallen door drie
                                                                 is nog onduidelijk. “We heb-  woensdag de 27-jarige      voerder van de politie waren  personen, twee mannen en
                                                                 ben hierover niets meer ge-   J.T. gearresteerd op ver-    vanochtend niet bereikbaar.  een vrouw. Ze hadden hun
                                                                 hoord.” Hij verwacht ook niet  denking van zware mis-     Volgens nieuwsbronnen,     gezichten bedekt en spra-
                                                                 dat Barcelo hiermee aan de   handeling van zijn twee     waaronder nieuwssite 24ora.  ken Papiaments. De vrouw
                                                                 slag gaat. “Barcelo wil vol-  maanden oude baby.       com, wordt het kind op het   werd aan handen en voeten
                                                                 gens mij geen casino.”     Foto’s van de mogelijke da-   moment behandeld in het    vastgebonden met stukken
                                                                 Eerder liet Arbeid-minister   der en het mishandelde kind   Horacio Oduber Hospitaal.   van een wit T-shirt. Daarna
                                                                 Paul Croes weten dat de po-   werden dit weekend ver-     Zo zou de baby vier gebro-   haalden de daders het huis
                                                                 tentiële operator een lokaal  spreid op sociale media en   ken ribben hebben, gebroken  overhoop en vertrokken
                                                                 bedrijf is. Maar Dirksz laat  dat leidde tot grote commotie  benen en fracturen aan het   vervolgens in een kleine
                                                                 weten dat de eigenaren deze   in de samenleving. Ann An-   hoofd. De dokter maakt een   zwarte auto. De jonge vrouw
                                                                 week vanuit Amerika naar    gela, woordvoerder van het   rapport op van wat er moge-  slaagde erin haar moeder
                                                                 de onderhandelingstafel ko-   Openbaar Ministerie (OM),    lijk met het kind is gebeurd. te bellen, die op haar beurt
                                                                 men en het is dus dus oor-   meldt aan Amigoe dat deze    Wat het motief is achter de  de politie belde. Agenten die
                                                                 spronkelijk geen Arubaans    persoon niet op heterdaad is  mishandeling, is nog onbe-   met spoed op de melding af-
                                                                 bedrijf. Volgens hem zijn het  betrapt, maar dat hij is opge- kend.             kwamen, troffen het slacht-
                                                                 ‘hindoes’ en heeft het bedrijf pakt middels een bevel van   Gesteld wordt dat het niet de offer achter de bank vastge-
                                                                 een ‘Arubaanse vertegen-    aanhouding. “Op zaterdag    eerste keer is dat deze per-  bonden aan. Voor haar werd
                                                                 woordiger’.           is hij voorgeleid en het on-  soon een baby heeft mishan-  direct slachtofferhulp inge-
                                                                                                 deld.             schakeld en ook de ambu-
                                                                                                                 lance werd gewaarschuwd.
                                                 Vuilniswagen Serlimar                                                      De dochter gaf later aan dat
                                                 betrokken bij zwaar ongeluk                                                   ze geen vuurwapens had ge-
                                                                                                                 zien en de moeder zei dat ze
Hubert Dirksz, vakbondsleider FTA                                                                                                het idee had dat er niets was
                                                                                                                 weggenomen.
ORANJESTAD — Vakbond FTA en de potentiële ko-          operator blijkt dat hij het                                                                   Arrestant verwondt
per van het Aura casino zijn nog steeds in onderhan-       casino met minder mensen                                                                    zichzelf
deling. Twee voorstellen liggen inmiddels op tafel,       wil voortzetten. “En de be-                                                                   De politie zag zaterdagnacht
maar een overeenkomst lijkt nog ver weg. De voor-        taling niet volledig doen,                                                                   een man en een vrouw op
stellen wijken te veel van elkaar af als het gaat om       maar in percentages. Wij                                                                    straat lopen, waarbij de man
een overname met alle lusten en lasten zoals de wet       willen echt wel water bij de                                                                  gebaren maakte alsof hij een
voorschrijft, laat vakbondsleider Hubert Dirksz van-       wijn doen, bijvoorbeeld door                                                                  pistool in zijn hand had. De
ochtend weten aan Amigoe: “Als het deze week niet        één maand te betalen en de                                                                   politie verloor de twee even
doorgaat, dan de onderhandeling afsluiten en de li-       andere maanden te sprei-                                                                    uit het oog, maar zag kort
centie intrekken.”                        den in een jaar. Maar zo-                                                                    daarna de vrouw achter een
                                 dra de handtekening staat,                                                                   auto schuilen. Toen ze de
door onze verslaggever     is, dan kunnen ze iets anders  moet er gewoon regulier be-   ORANJESTAD — In St Cruz, ter hoogte van restaurant Rowigini, vond dit weekend een                        agenten zag, gooide ze een
Franciska Groen         zoeken en naar de Svb (Soci-   taald worden.”         ernstig ongeluk plaats waarbij een Serlimar-truck en twee personenauto’s betrokken waren.                    mes op de grond. De politie
De reden van de uitspraak    ale Verzekeringsbank, red.)   Geen casino           Rond zes uur ‘s ochtends reed een bestuurder van een personenauto richting Noord via de                     hield beiden aan. Eenmaal
door de vakbondsleider is    gaan. Dat kan nu niet.”     Dat de tegenpartij niet al   oude Wema in St. Cruz. De vuilnisauto van Serlimar reed vlak achter hem. De bestuurder                     in de cel van het politiebu-
‘tijd’. Dat maakt ook dat de  Lusten en lasten         het personeel wil overne-    van de personenauto werd echter opgeschrikt door een jeep die op hem afreed en vervolgens de                  reau hoorden agenten de
vakbond niet meer met an-    FTA hoopt nog steeds dat     men, lijkt logisch. De casi-  zijkant van zijn auto schampte. De bestuurder van de jeep verloor hierdoor de macht over het                  vrouw huilen en schreeu-
dere geïnteresseerde par-    het tot een overeenkomst     noruimte is na de sluiting   stuur, waardoor zijn auto begon te spinnen en vol met zijn rechtervoorkant op de Serlimar-                   wen. Haar cel bleek be-
tijen om tafel wil gaan. Het  komt met deze partij, maar    kleiner geworden. “Meer dan   truck botste. In de jeep zaten zaten twee passagiers die beiden geen gordel droegen. Ze raak-                  smeurd met bloed, zij had
duurt nu al te lang, laat    wil dan wel dat het casino    de helft kleiner, zo’n 75 pro- ten door de harde klap gewond. Twee ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers te                     zichzelf verwond aan haar
staan opnieuw het proces    met ‘alle lusten en lasten’   cent”, aldus de vakbondslei-  helpen en naar het Horacio Oduber Hospitaal te vervoeren. De politie sloot tijdelijk de straat                 gezicht. De politie liet haar
ingaan, zo maakt hij duide-   wordt overgenomen. “Wij     der. Hij vertelt dat hierover  af voor verder onderzoek.                                                    met een ambulance naar
lijk. “Dat gaan we niet doen.” willen dat het opengaat     vanuit de overheid gesprek-                                                                   Imsan brengen voor verzor-
De potentiële operator had   en de werknemers gewoon     ken hebben plaatsgevonden                                                                    ging. In de ambulance bleef
tot dinsdag 1 maart de tijd   betaald worden volgens de    met de general manager                                                                     de vrouw onrustig en pleeg-
om de overeenkomst voor     wet.” Maar het voorstel van   van hotel Occidental waar                                                                    de vernielingen.
de overname te tekenen.     het geïnteresseerde bedrijf   het casino in gevestigd is.                                                                   Nachtclubdrugs
Die deadline is ruimschoots   voldoet daar niet aan, zo    “Er is aan de directie van                                                                   De portier van nachtclub
overschreden en het perso-   laat hij weten. “Het wijkt    het hotel, Barcelo Group, ge-                                                                  Gusto meldde agenten dat
neel ontvangt sinds de slui-  voor ons te veel af.” De vak-  vraagd of het mogelijk is om                                                                  hij een bezoeker had gefouil-
ting half december geen sa-   bond wil dat salarissen met   er toch een deel bij te krij-                                                                  leerd en dat hij toen een
laris meer. Dirksz benadrukt  terugwerkende kracht wor-    gen. Van de lobbyruimte of                                                                   klein zwart zakje had ge-
dat het voor de werknemers   den uitbetaald. Ook wil de    de ballroom. De muren zijn                                                                   vonden. In het zakje zaten
belangrijk is om zo snel mo-  vakbond de garantie dat     van gipsplaat, dus dat moet                                                                   twee andere zakjes, eentje
gelijk te weten waar ze aan   het personeel kan terugke-    makkelijk kunnen. Dan is er                                                                   met vermoedelijk cocaïne en
toe zijn. “Als ze weten dat er ren. Maar uit het voorstel    geen sprake van het overne-                                                                   de andere met vermoedelijk
definitief geen werk voor ze  van de mogelijk nieuwe      men van minder personeel.”                                                                   marihuana. De bezoeker gaf
                                                                                                                 bij de politie toe dat de in-
                                                                                                                 houd van het zwarte zakje
                                                                                                                 van hem was. Hij werd aan-
                                                                                                                 gehouden.

Premier Eman:

‘Ik wil met beide voeten op de grond blijven staan’

ORANJESTAD — De ronde van Eman, de Zuid-Ame-           om Den Haag aan een VN-     gemeenschap kennen we el-
rikaanse warmte van koningin Máxima, de band met         Veiligheidsraadszetel te hel-  kaar persoonlijk. Als de pre-
Buitenlandse Zaken, het lobbyen voor een Nederland-       pen, onbesproken laat. Maar   mier de kerk binnenkomt,
se zetel in de Veiligheidsraad van de VN en de groene      volgens hem antwoordt de    voelen mensen troost. Het is
raffinaderij. Premier Mike Eman laat zich uit over        premier ‘zonder triomfalis-   ook mijn manier om te weten
deze onderwerpen in een interview met politiek ver-       me’ wel: “Ik kreeg over het   wat er leeft. Voor aanvang
slaggever Eric Vrijsen voor het Nederlandse opinie-       begrotingsdispuut met Ne-    van de dienst loop ik langs
weekblad Elsevier. Vandaag publiceert Amigoe deel        derland juridisch gelijk van  de kerkbanken. Dan willen
twee van dit interview.                     de Raad van State. De feiten  allerlei mensen een praatje
                                 geven me economisch gelijk.   maken. Ik wil met beide
Het eerste deel van het in-   derlanders – in het Spaans    Ons tekort is kleiner dan dat  voeten op de grond blijven
terview, met daarin onder    met Eman spreekt, als teken   van Nederland.”         staan. Als premier ben je in
andere een terugblik op het   van verstandhouding. Eman:    BuZa              Brussel of New York, heb je
‘heftige conflict met kabinet- “Wij spreken Spaans, Neder-   Vrijsen haalt aan dat ‘het   contact met het koningshuis
Rutte II’, stond afgelopen   lands en Engels. Alles door   verhaal rond gaat’ dat op de  en zoek je internationale
donderdag in deze krant.    elkaar.”             laatste Pan-Amerikaanse     samenwerking voor natuur-
Daarin kwam het begro-     Lobby              topconferentie president Ba-  projecten. Je loopt het risico
tingsevenwicht, dat volgens   Over zijn aanwezigheid bij    rack Obama eerst premier    dat je jezelf heel belangrijk
Eman binnenkort behaald     de handelsmissie onder lei-   Eman de hand schudde en     gaat vinden. Maar mensen
wordt, aan bod. Iets wat,    ding van de koning aan Bra-   daarna pas de hand van de    zijn niet zo gauw onder de
volgens de interviewer, niet  zilië, zegt Eman dat ook daar  Nederlandse minister-pre-    indruk, hoor. Het gaat ze om
wordt tegengesproken door    bleek dat Aruba voor het     sident Mark Rutte. Maar     heel concrete zaken.”
het kabinet. “Want de zeer   bedrijfsleven een toegangs-   de premier maakt Vrijsen    Raffinaderij
Nederlands-en Oranjegezin-   poort tot de grote mark-     duidelijk dat hij het niet zo  Eén van die concrete zaken
de Eman kan prima lobbyen    ten van Zuid-Amerika is.     gesteld wil hebben. Eman:    is de raffinaderij. Vrijsen
voor een Nederlandse zetel   “Koning Willem-Alexander     “Obama zei tegen Rutte:     vraagt of het plan om de raf-
in de Veiligheidsraad van de  heeft, net als zijn moeder,   “Wat doe jij hier?” Rutte    finaderij weer te openen niet
Verenigde Naties (VN)“, al-   belangstelling voor positieve  reageerde dat Obama over    ten koste van het zorgvuldig
dus Vrijsen. Hij schrijft dat  samenwerking binnen het     één Amerikaans land ging,    opgebouwde groene imago
de koning vorig jaar al dui-  Koninkrijk. Ik weet zeker    maar hijzelf over drie Ame-   van Aruba gaat. Het ant-
delijk maakte ‘hoe bruikbaar  dat waar de Koning invloed    rikaanse landen.” In het in-  woord van de premier vindt
de Antilliaanse argumenten’   heeft, hij die zal gebruiken   terview komt ook naar voren   hij ‘bijna te mooi om waar te
hierbij zijn. “In de VN-as-   om tot gezamenlijke oplos-    dat Eman in Den Haag ‘nu    zijn’.
semblee benadrukte hij dat   singen te komen.” Volgens    vaker’ contact heeft met het  Eman: “Veel mensen denken
zijn Koninkrijk óók in de    Vrijsen verwerft Eman aan-    ministerie van Buitenlandse   bij olie alleen aan brandstof
Cariben ligt.”         zien door Aruba interna-     Zaken (BuZa) dan met Bin-    voor de auto en stroomturbi-
Koningshuis           tionaal te presenteren als    nenlandse Zaken (BZK).     nes, maar olie is een grond-
De vraag ‘wat in dit ver-    een land dat zich, dankzij    “Buitenlandse Zaken ver-    stof voor allerlei kunststof-
band voor het Koninkrijk    toerisme, ecologische projec-  plaatst zich van nature in de  fen. Daardoor zal er altijd
de meerwaarde is van de in   ten en de hub-functie naar    positie van een ander land   vraag naar olie blijven. Wij
Argentinië geboren koningin   Zuid-Amerika, heeft ont-     en ziet veel eerder het grote  zijn bezig die raffinaderij
Máxima’, ‘ontlokt’ volgens   worsteld aan de ellende van   geheel. Binnenlandse Zaken   weer van de grond te tillen.
de verslaggever een ‘brede   een kwetsbare eenzijdige     neigt vooral naar toezicht en  We zitten in de eindfase van
glimlach’ op het gelaat van   economie. “En dat is voor    controle”, aldus de premier.  de onderhandelingen met
Eman. “Zuid-Amerikaanse     die Nederlandse zetel in de   Belangrijk           Citgo, een onafhankelijke
warmte. Maar ook inzicht    Veiligheidsraad niet zonder   “Eman is ook goed in han-    dochter van de Venezolaan-
in dit deel van de wereld. Zij belang: vijftig VN-lidstaten   den schudden, luisteren en   se staatsoliemaatschappij.
heeft een grote toegevoegde   behoren tot de categorie     schouderklopjes uitdelen”.   TNO heeft een laboratorium
waarde. Het Koninkrijk kent   kleine ontwikkelingslan-     Die conclusie trekt Vrijsen   op Aruba en met hen en de
een Europese en een Latijns-  den”, aldus de verslaggever.   als de premier hem vertelt   Wageningen University zijn
Amerikaanse dimensie. Bij    Hij spreekt Eman in Brus-    dat hij jaarlijks ruim twee-  we bezig om er de groenste
de koninklijke familie is dat  sel, waar hij voorzitter is van honderd begrafenissen be-    raffinaderij ter wereld van te
nu ook zo, waardoor de lati-  de ‘Overzeese Landen en Ge-   zoekt. Eman: “Soms drie op   maken.
no-cultuur op ieders netvlies  biedsdelen van de Europese    een dag. Van half één tot    We vangen de CO2 -uitstoot
komt.” Volgens Vrijsen wordt  Unie. Vrijsen geeft aan dat   half drie ’s middags maak    op en gebruiken die voor
gefluisterd dat de koningin   Eman de suggestie over ‘het   ik mijn ronde. In een kleine  algenkweek, en vervolgens
soms – in het bijzijn van Ne-  nu ineens goed genoeg zijn’                   produceren we biobrandstof.”
   1   2   3   4   5   6   7   8