Page 4 - amigoe aruba march 21march 21th,2016
P. 4

4 MAANDAG                                                                                        AMIGOE
    21 MAART 2016

Beestenboel

Eerste schildpaddennest van dit jaar

Dieren op Aruba. Er is     Driekiel            strand staan, maar stapel ze Wayaca Animal Shelter      en nu 14 jaar oud. Hij heet  Amerikaanse torenvalk     de pet, dat beschermt het
veel om te doen. Verschil-   te nestelen, neem direct con- op, zo ver mogelijk van het  Deze vrolijke dame met de    Twinkle, is lief en aanhan-  voort. Wanneer ze mensen   hoofd tegen krassen.
lende stichtingen zetten    tact op met de Turtle Hot-   water vandaan. Zorg dat de  naam Missy is nu vijf weken   kelijk en houdt erg van knuf- weg proberen te jagen van   Op de foto een vrouwelijke
zich in voor het welzijn    line op 592-9393. Loop niet  schildpad na het eieren leg- in het asiel. Ze is hersteld  felen. Zijn moeder Maud was  een bepaalde locatie, geeft  valk, die even een pauze
van honden, katten, ezels,   naar het dier toe, maar blijf gen ongestoord terug kan   van een paar kleine wondjes   op straat terechtgekomen en  dat aan dat men te dicht bij neemt voor zij weer op jacht
vogels, schildpadden en-    op afstand (minstens vijf-   naar zee, ga niet tussen het en nu kerngezond en klaar    stond acht maanden later,   het nest is.         gaat.
zovoort. Elke week zetten   tien meter). Ook niet met   dier en de zee in staan. Het om geadopteerd te worden.    zwanger, voor de deur in Se-  Draag bijvoorbeeld een goe-
zij dieren in het zonnetje,  een zaklantaarn op het dier  totale nest proces duurt ge- Missy is een klein hondje,   roe Alejandro. Al snel daarna
sommige van hen zoeken     schijnen. Laat ’s nachts geen middeld twee uur.       zo’n vijf maanden oud en su-  werd Twinkle geboren. Hij is
een (tijdelijk) thuis. Wie   ligbedden en stoelen op het                 per vrolijk. Het ideale hondje de broer van Baccha, Jua-
verwelkomt u in uw hart                                   voor het hele gezin. Missy is  nito en Kleintje. Wilt u mee-
en huis?                                          goed met andere honden en    helpen en ervoor zorgen dat
TurtugAruba                                         ook met kinderen. Komt u    de ezels in de opvang altijd
Sinds kort staan op Eagle                                  gerust eens langs om kennis   voorzien zijn van eten en on-
Beach weer de Driekiel-o-                                  te maken met Missy op Way-   derdak en dat medische kos-
meters. Er is dit jaar al een                                aca 128-b. Van maandag tot   ten gedekt worden? Of wilt u
nest gelegd. Omdat de mees-                                 en met zaterdag zijn we ge-   vrijwilligerswerk doen?
te vrouwtjes wel zeven nes-                                 opend van 8.00 tot 12.00 uur  Neem dan contact op via te-
ten in een seizoen kunnen                                  en op zaterdag tot 15.00 uur.  lefoonnummer 593-2933. U
leggen, werd de Driekiel-                                  Aanstaande zaterdag 26     kunt u ook aanmelden via de
moeder terug verwacht. Dat                                 maart is het weer tijd voor   website www.arubandonkey.
was ook zo, gistermiddag                                  het jaarlijkse eieren zoe-   org of een eenmalige donatie
rond 12.00 uur kwam zij aan                                 ken bij de shelter. Van 12.00  storten op rekeningnummer
land bij Bucuti resort. Nor-                                tot 14.00 uur bent u welkom   40.03.025 bij de Arubabank.
maal gebeurt dat ‘s nachts.                                 bij Wayaca Animal Shelter    Aruba Birdlife Conserva-
Jammer genoeg kreeg zij                                   en er zal ook een vlooien-   tion
geen kans om een nest te                                  markt zijn.           Dit is de kleinste valk van
maken, doordat veel strand-                                                 Aruba, de Amerikaanse
bezoekers op haar af renden.                                                torenvalk die in het Papi-
Zonder eieren te leggen,                                                  aments Kinikini wordt ge-
ging zij weer terug in zee.                                                 noemd.
Daarom vraagt TurtugA-                                                   Op dit moment is het broed-
ruba aandacht voor de vol-                                                 seizoen en plant de valk zich
gende punten: Respecteer de
schildpad en houd afstand.
Doe lichten uit, maak geen
foto of video met flitslicht.
Niet rijden op het strand en
houd de natuur schoon. Bij
het zien van een zeeschild-
pad die aan land komt om

                                              Donkey Sanctuary
                                              Deze ezel is net jarig geweest Twinkle

Missy
   1   2   3   4   5   6   7   8   9