Page 1 - Tài liệu Chính sách đối với Lao động Nữ
P. 1

Tổng Liên đoàn
            Lao động Việt Nam                Chính sách


          ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ


     PHÒNG CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ

    PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM


        THÔNG QUA THƯƠNG LƯỢNG, ĐÀM PHÁN VÀ

           KÍ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
   1   2   3   4   5   6